LUCIUS ANNAEUS SENECA

(Kr. e. 4—Kr. u. 65)

A Krisztus utáni III. századból fennmaradt egy nagyon érdekes elképzelt levelezés Seneca és Szent Pál között. Ez a személyes ismeretség a római filozófus költő és a zsidónak született keresztény apostol között nem is tűnt képtelenségnek. Kortársak voltak, műveltek voltak, mindketten kitűnően tudtak görögül, Nero császár szörnyűségeinek személyes tanúi voltak. (Seneca áldozata is lett a szörnyű császár vérengzéseinek.) Az is kétségtelen, hogy Seneca filozófiai írásai, különösen erkölcsi elgondolásai valóban közel állnak a kereszténység életeszményéhez. Szent Pál leveleiből kiolvasható, hogy az a görög filozófia, amelynek Seneca nagy hatású latin közvetítője volt, jelentősen befolyásolta a művelt keresztények életeszményeit. Habár a művelt és szellemes szerző kitűnően utánozta mind Seneca, mind Szent Pál stílusát, kétségtelen, hogy a sok évszázadon át divatos olvasmány nemes indulatú hamisítvány. Kettős célzata, hogy a római olvasó megbarátkozzék a keresztény eszmevilággal, a keresztény olvasó pedig ne riadjon vissza a görög—latin pogányságtól. De az a tény, hogy már a kereszténység korai századaiban ilyen vonzóan lehet ábrázolni a pogány Senecát, eleve érthetővé teszi, hogy Seneca gondolatai az egész középkoron át szakadatlanul jelen voltak a keresztény világképben is. Amikor a reneszánsz évszázadok alatt szinte feltámadott az ókori műveltség, Senecának nem kellett feltámadnia, mivel addig is szakadatlanul élő volt.

Vitathatatlan persze, hogy a nagy görög filozófusok eredetibbek és mérhetetlenül nagyobb gondolkodók voltak, mint római közvetítőjük és népszerűsítőjük. Az is bizonyos, hogy a halhatatlan görög tragédiaköltők igazi óriások voltak latin utánzójuk mellett. De az is kétségtelen, hogy a következő évezredekben a görög bölcsességhez is, a görög dramaturgiához is Seneca művei vágták az utat. Szövegelemzésekkel mutatta ki a vizsgálódó tudomány, hogy minden jövendőre nézve oly döntő hatású drámai lángelmék, mint az angol Marlowe és Shakespeare, a spanyol Lope de Vega és Calderón, a francia Corneille és Racine mindenekelott Seneca drámái révén kapcsolódtak az ösztönző antik drámairodalomhoz. De olyan egészen modern szerzők, mint a francia Anouilh és az amerikai O’Neil is éppen Senecán át kötődik az antik hagyományhoz. — Ez a latinul író római filozófus, költő, drámaíró nemcsak az antik kultúra áttekintéséhez nélkülözhetetlen, hanem a reneszánsz óta folytonosan fejlődő modemség is csak akkor érthető meg, ha a gyökerek között felismerjük Seneca jelentőségét és folytonos jelenlétét.

A már teljesen ellatinosított Hispániából jött Rómába. Hogy az emberemlékezet óta Cordovában élő Annaeus nemzetség eredetileg latin előkelőségek közé tartozott-e, s gyarmati főtisztviselőnek került-e Hispániába, amikor a római fegyverek az előző gyarmatosítótól, Karthágótól az egész Ibériai-félszigetet elhódították, vagy egy helybéli, tehát kelta méltóságos család latinosodott-e el, ezt alighanem már ok maguk se tudták. Annyi bizonyos, hogy a filozófus-drámaíró Seneca apja (akit idősebb Senecának szoktak nevezni) nagy tekintélyű és nagy jövedelmű ügyvéd volt. Nyilván anyanyelvi szinten írt, olvasott, beszélt, szónokolt latinul és az ottani keltiber nyelven (vagyis a kelta alapnyelv ibériai változatán is).

Fia is ott született, hanem amikor ez a leszármazott még kisgyerek volt, az idősebb Seneca Rómába költözött, hogy ott gyarapítsa hírnevét és vagyonát. Később megsokszorozva vagyonát és még írói tekintélyt is szerezve visszatért Cordovába, ahol lankadatlan tevékenységek közepette magas kort ért meg. Minthogy jogtudása és hatásos érvelése gondtalan életet biztosított, szinte önmaga mulattatására érdekes kis elmélkedő műveket írt jogi, erkölcsi, közéleti kérdésekről, ötletes kis verseket is költött, a latin irodalomba is beírta a nevét. Úgy mehetett haza szülővárosába, mint annak a vidéknek talán legtekintélyesebb szülötte.

Fia azonban már ekkorra felserdült, korán bizonyult tehetségesnek nem is egy téren. Jogot tanult, hogy idővel ügyvéd lehessen, mint apjaura. Közben máris népszerűek voltak szellemes kis versei. Jósolgatták, hogy filozófus lesz belőle. Talán már ekkor próbálkozott drámaírással is. Eszébe se jutott visszamenni gyarmati tekintélynek. Hamarosan otthonos volt a legmagasabb körökben. Igen jóképű fiatalember lehetett, mivel előkelő hölgyek szívesen csalták meg vele tekintélyes férjüket. Seneca egész életére végzetessé vált az egyik asszony, Agrippina játékos fellobbanása a jóképű és szellemesen okos ifjú költő-filozófus iránt. Agrippina minden idők legnagyobb római hadvezérének, Germanicusnak volt a leánya, s az élők közt legnagyobbnak ítélt hadvezér, Domitius Aenobarbus felesége, az idővel szörnyeteggé váló Néró édesanyja. Ő is felfedezte Senecát, és kedvtelve vezette be az ifjút a szerelem gyakorlatának titkaiba.

Nemsokára — amikor már ügyvéd volt — más igéző asszonyok is megkívánták maguknak. Ezt nem tudta elviselni Claudius császár féktelen felesége, Messalina. Megrágalmazta, hogy romboló eszméket hirdet. Büntetőügy lett a rágalomból és Senecát — talán azért, hogy Agrippina bosszankodjék — a sivár Korzikára száműzték. Nyolc évig kényszerült a Rómához képest mostoha körülmények közötti életre. De itt vált jelentékeny filozófussá. Fő feladatának érezte ettől kezdve mindhalálig, hogy a bölcseletet és az erkölcstant a megszomorított emberek vigasztalásává formálja. Legmaradandóbb elmélkedései a filozófiai igényű vigasztalások. A féktelen és annyi bajt okozó Messalinát azonban megölték, férje tudtával és beleegyezésével. Közben Domitius Aenobarbus is meghalt, Agrippina özvegy lett. Erős akaratával és testének csábító erejével hamarosan férjhez is ment az elözvegyült császárhoz. Vitte magával Domitiustól szült fiát, Nérót, Claudiusnak pedig ott volt Messalinától született fia, Britannicus. A tragédiák egész sora következett ebből a családi helyzetből.

ERKÖLCSI LEVELEK

1. LEVÉL

Így tégy, Luciliusom: tarts magadra jussot, s az időt, melyet eddig elvettek vagy eloroztak tőled, vagy kicsúszott a kezedből, gyújtsd össze és ügyelj rá. Győződj meg róla, hogy úgy igaz, ahogy írom: bizonyos pillanatokat elragadnak tőlünk, másokat elcsennek, ismét mások meg elfolydogálnak. A legrútabb veszteséget mégis a nemtörődömség okozza. S figyeld csak meg jól, az élet legnagyobb része elillan, ha rosszul cselekszünk, nagy része, ha semmit sem cselekszünk, s az egésze, ha mindig mást cselekszünk. Kit tudsz megnevezni, aki az időnek valamelyes értéket tulajdonít, aki megbecsül egyetlen napot, aki feléri ésszel, hogy naponta meghal? Tévedés ugyanis, ha azt hisszük, hogy a halál még távol van tőlünk: nagy része már el is hagyott bennünket. Ami életünkből mögöttünk van, az már a halál kezébe került. Cselekedj hát, Lucilius, úgy, ahogy írod is: markolj meg minden órát. Tedd rá kezed a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól. Míg késlekedünk, elfut az élet. Minden a másé, Lucilius, csak az idő a miénk. A természet csupán ennek a síkos csuszamlós dolognak a birtokába iktatott bennünket, s az űz ki onnan, aki akar. És a halandók oly ostobák, hogy a legcsekélyebb, leghitványabb és bizonyosan pótolható dolgokkal engedik számlájukat megterhelni, ha hozzájutnak, de senki sem tekinti magát a legkevésbé is adósnak, ha időt kap, holott ez az egyetlen, amit még az sem tud visszafizetni, aki hálás érte. Kérded talán: mit teszek én, miközben ezekre oktatlak. Őszintén megvallom: mint mindenkinek, aki kedveli a pompát és takarékos, a költségvetésem nekem is rendben van. Nem mondhatom, hogy semmit sem vesztettem el, de hogy mit, miért s hogyan veszítek el, megmondom; meg tudom okolni szegénységemet. De velem is az történik, mint a legtöbb emberrel, akit nem saját bűnei juttattak ínségre: mindenki megbocsát, senki sem támogat. Hogy is van hát? Nem gondolom szegénynek azt, aki elégedett, ha akármilyen kevéskéje megmarad - mégis azt akarom: te csak őrizd meg, ami a tiéd, és ehhez jókor láss hozzá. Mert ahogy őseink tartották: késő a takarékosság, ha már a hordó fenekén járunk - nemcsak azért, mert az alján már alig van valamicske, hanem mert addigra már csak a seprője maradt meg.

Élj egészségben!

 

2. LEVÉL

Mindabból, amit írsz, és mindabból, amit hallok, jó reményt táplálok felőled: nem futkosol összevissza, s nem zaklatod magad helyváltoztatással. Beteg lélekre vall az a sürgés-forgás! Szerintem a kiegyensúlyozott kedélyállapot első ismertetőjele, ha valaki képes megpihenni és elmulatni magában. Ámde arra ügyelj, hogy a sok szerző s a mindenféle-fajta könyv olvasása ne legyen csapongó állhatatlansággá: bizonyos szellemeknél el kell időzni, s meg kell őket emészteni, ha úgy akarsz magaddal vinni valamit, hogy az hűségesen megüljön lelkedben. Aki mindenütt ott van, sehol nincs. Ha az életet vándorúton töltjük, a végén sok a vendéglátónk, de nincs barátunk. Szükségképpen ugyanez következik be, ha senkinek sem kötődünk meghitten a szelleméhez, hanem szaporán, futólépésben haladunk át mindenen. Nem használ a táplálék, s nem válik vérré, ha amint elfogyasztották, nyomban ki is adják; semmi sem gátolja úgy a gyógyulást, mint az orvosságok sűrű váltogatása; nem heged be a seb, amelyen mindenféle írt próbálgatnak; nem kap erőre a növény, ha unos-untalan átültetik; semmi sem olyan hasznos, hogy átmeneti állapotában hasznunkra lehessen. Szétforgácsol a könyvek sokasága. Tehát ha nem tudsz elolvasni mindent, ami birtokodban van, elég, ha annyid van, amennyit el is olvasol. "De hát hol ebbe a könyvbe akarok belekukkantani, hol abba" - mondod. Finnyáskodó gyomorra vall sok mindenbe belekóstolni; s ha változatos ez a sok minden és egymással ellenkezik, csak beszennyezi a gyomrot, nem táplálja. Olvasd hát mindig azt, ami már bevált, és ha kedvet kapsz is olykor másokhoz, ismét térj ehhez vissza. Naponta szerezz valamicske erősítést a szegénység ellen, a halál ellen, meg a különféle nyavalyák ellen, s mikor sok mindenen átszaladsz, egyet szemelj ki, és aznap emészd meg. Magam is ezt teszem; elolvasok többfélét, s valamit kiragadok belőlük. A mai gondolatra Epikurosnál tettem szert, hisz át szoktam én menni a más táborába is, nem mint katonaszökevény, hanem mint felderítő. Ezt mondja: "Tisztes dolog a vidám szegénység." Pedig már nem is szegénység a szegénység, ha vidám. Nem az szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többre vágyik. Hisz mit számít, mennyi hever a pénzes ládájában, mennyi a raktárában, mekkora nyájat legeltet, vagy mennyit ad kölcsön kamatra, ha a máséra tör, ha nem a megszerzett vagyont veszi számba, hanem a megszerzendőt? "Mi szabjon hát a gazdagságnak határt?" - kérded. Először legyen meg a szükséges, azután mindjárt az elégséges.

Élj egészségben!

Kurucz Ágnes fordítása

Agrippina első dolgai közé tartozott, hogy Senecát is visszaszerezze. Rá is beszélte Claudiust, hogy az ártatlanul száműzött filozófus-költőnek adjon kegyelmet, és hívja vissza Rómába, ahol nagy eszével és tehetségével sokféle feladatot láthat el. Tehát nemcsak ő kapta vissza Senecát, hanem Seneca is visszakapta — most már császárnőként — Agrippinát. Ettol kezdve néhány évig a birodalom első emberei közé tartozott. Praetor, azaz főbíró is lett, egy évig consul is volt, vagyis a császár után a legfőbb közhivatalnok, a „császár barátja" címet viselhette. És közvetlenül bekapcsolódhatott az uralkodó családi életébe, minthogy Agrippina kívánsága szerint ő lett a növekedő Néró nevelője és házitanítója. A tanítómester példaadóan erkölcsös és művelt, méltányos és hasznosan tevékeny férfiúvá akarta nevelni a Domitius-fiút, aki hamarosan trónörökös is lett. A császár felesége kívánságára örökbe fogadta és örökösévé tette Nérót. Claudius vér szerinti fia, Britannicus indokolhatatlanul mellőzött lett. Mikor azután Agrippina úgy találta, hogy Claudius császár túl sokáig él, és félő, hogy a sértett Britannicus vissza akarja szerezni jogait, megmérgeztette férjét, és így Néró lett a császár.

A kor ünnepelt filozófusa, nem könyvei közt élő tudós, hanem tevékeny államférfi, mint Cicero, csak kényszerű otiumait, száműzetése, majd kegyvesztettsége éveit használja írásra. A kor egyik leginkább nagyvonalú embere, nemcsak írói, hanem pénzügyi tehetség is; bár a sztoikus tan a gazdagság iránti teljes közönyt és a közügyektől való visszavonulást hirdeti, óriási vagyont és birtokot gyűjt magának. Minden érdekli, mindennel foglalkozik, a Nílus forrásaitól a Vezúv kitöréséig; nyugtalan, lázas tempójú, nagyon „modern" alkat, sarkalatos ellentéte annak, ahogy a sztoikus bölcset elképzeljük. Kitűnő példája az írónak, aki lelki kompenzációképpen az ellenkezőjét vallja mindannak, ami természetéből következnék.
Stílusában szakít a klasszikus hagyományokkal. Felismeri, hogy a stílus és az egyéniség a legszorosabban összefügg egymással, a rossz stílus szerinte rossz erkölcsök, belső fegyelmezetlenség következménye. Az ő stílusa nyugtalan, kiélezett, patetikus - megdönti a cicerói körmondat uralmát, és bevezeti a római prózába az ideges lelkiállapotnak megfelelő rövid mondatos előadást.
Sokat és sokfélét írt; nyolc teljes és egy töredékes tragédiáját ismerjük. Rajtuk kívül más teljes latin tragédia nem is maradt ránk. Ezek valószínűleg nem előadásra készültek. Tragédiái a nagy görög tragikusok utánköltései. A rábeszélő szónoki elem, az érvelő dialektika még sokkal erősebb bennük, mint Euripidész drámáiban. Seneca Hippolytusában pl. a cselekmény menete pontosan követi Euripidész Phaidráját, de a dajka hosszasan rábeszéli Hippolytust, hogy lépjen viszonyra Phaedrával, mire Hippolytus ellenérvekkel válaszol, majd megragadja az alkalmat, hogy hosszasan elmélkedjék az aranykor szépségeiről. Az emberek durvábbak, gonoszabbak: Phaedra nem lesz mindjárt a gonosz levél megírása után öngyilkos, hanem előbb bevárja a hatást, Theseus, amikor Phaedra nem akar beszélni, a dajkát meg akarja korbácsoltatni stb. A dikció fellengzős és nagyhangú. A görög dráma ebben a dekadens átköl-tésben hatott a XVI. századi angol és a XVII. századi francia drámára. - A sokoldalú Seneca humorát őrzi meg az Apokolokynthosis Divi Claudi, Az isteni Claudius tökké válása című gúnyirat.
Legfontosabbak Dialógusai (filozófiai esszéi) és Levelei, amelyekben sztoikus életbölcsességét hirdeti. Közülük három címe szerint is consolatio, vigasztaló irat, de valamennyinek ezt a címet lehetne adni. Valamennyi arra tanít, hogy egy orvosság van a szenvedések ellen: elszakadni a földi dolgoktól, visszavonulni a szellem birodalmába. A szerencse állhatatlan; ajándékait tekintsük úgy, mintha csak kölcsönbe kaptuk volna, s amikor a gazda, a sors, visszaköveteli, adjuk vissza könnyű szívvel és köszönettel.
A senecai erkölcsbölcselet alapja az élet nagy bizonytalansága, amelyet ennek a kornak előkelő emberei kénytelen-kelletlen átéltek. Nem tudták, mikor állítják őket aljas „delatorok" koholt és ostoba vádakkal törvény elé; a gazdagság, előkelő származás vagy szellemi kiválóság magában is elég ok volt, hogy egy nap megjelenjék a császár centuriója a halálos paranccsal. De e mögött az egzisztenciális bizonytalanság mögött is mélyebb örvény nyílik, mint a zsarnoktól való félelem: a kultúra olyan késői stádiumába léptek, amikor már minden-minden bizonytalannak érződik, kölcsönnek, amelyet vak sorshatalmak visszakövetelhetnek bármely pillanatban.
Ezért válik mindennél fontosabbá a „szép halál tudománya", Seneca legfőbb mondanivalója. A sztoicizmus nem élni tanított meg, hiszen az érzéketlenség, a mindentől való elszakadás hirdetésével megfosztja az életet minden édességétől, hanem megtanította az embereket előkelő gesztussal halni meg. Milyen grandez-zával tudták ezek a kényes idegemberek az erüket felvágni, ha úgy kívánta a terror vagy a becsület! Seneca és Tacitus művei a halálos szép gesztus tárházai. Maga Seneca, bármekkora távolság volt egyébként tanai és élete közt, úgy halt meg, mint ahogy illik annak, aki leírta: „O quam miserum est nescire móri" (Ó mily nyomorúság nem tudni meghalni).
A sztoikus vigasztalás és a szép halál gesztusa mélységes hatást váltott ki a keresztény áhítat századaiban, a pogány bölcs mint „keresztény Seneca", az erkölcsi magatartás egyik legfőbb tanítója lett, ihletője az egész gazdag consolatio-műfajnak, Boethiustól Petrarcán és Morus Tamáson át Montaigne-ig. Ma sokszor ellenszenvesnek érezzük. A morálfilozófia már csak azért is laposnak tűnik, mert nincs metafizikai kiegészítése, az erkölcsi elveket csak a józan emberész, hasznossági és kellemességi szempontok alapján ajánlja. A sztoikus stílusban is van valami pöffeszkedő, nyárspolgári önelégültség, ami nem felel meg ízlésünknek. És legkevésbé áll közel hozzánk a sztoikus bölcs embertelen magatartása, amikor búsuló anyjának azt ajánlja, hogy foglalkozzék filozófiával.
Azzal is vádolják a sztoikusokat, hogy attitűdjük végeredményben gyávaság: nem merik vállalni a szenvedést, azért menekülnek az érzéketlenségbe, nem merik vállalni a férfias küzdelmet, azért vonulnak el a világ elől. Ez talán igaz a legtöbb könyvtudós sztoikusra vonatkozóan, igaz Seneca kortársára, Epiktétoszra, a lángeszű rabszolgára vonatkozóan, aki bénaságára, esendőségére talált
vigasztalást abban, hogy semmisnek nyilvánította az élet örömeit, tagadta A legszentebb emberi kapcsolatok értékét, hogy megkímélje az embert attól a fájdalomtól, amelyet gyermekünk vagy szülőnk elvesztése okoz - de nem áll Senecára, az államférfiúra és rómaira. Seneca sztoicizmusa nem gyávaság, hanem dac; nem fegyverletétel, hanem lázadás, a felsőbbrendű ember gőgös passzív lázadása az alacsonyrendű zsarnokkal szemben. „Ha a sors távol tart - mondja - az állam legfőbb polcától, állj meg akkor is és segíts kiáltásoddal, ha pedig torkodat összeszorítják, állj meg akkor is és hallgatásoddal segíts." így nem a gyávaság beszél.
Szerb Antal

Egyelőre azonban a fiatal uralkodó még tanítvány maradt, az uralmat anyja, Agrippina és nevelője, Seneca gyakorolta. Ez a korszak hat évig tartott. Róma népe úgy gondolt vissza erre a rövid néhány évre, mint a biztonság, a nyugalom időszakára. Hat év múltán a 22 éves császár felnőttnek, uralkodásra alkalmasnak vallotta magát. És a szelíd, engedelmes tanítvány egyszeriben a birodalom szörnyévé torzult. Agrippina azonban volt olyan uralomra vágyó, mint a fia, nem is akarta kiengedni az önálló parancsolás jogát és lehetőségét. A válasz egyértelmű volt: Néró fegyvereseket küldött anyja hálószobájába, s azok egyetlen döféssel megölték. Néró hamarosan a feleségétől is megszabadult, és elvette a legveszedelmesebb asszony hírében álló Poppea Sabinát. Őt később maga ölte meg. Senki se érezhette magát biztonságban.

Seneca is helyesebbnek tartotta, ha önkéntesen vonul vissza a császári udvarból, közélettől. Gondjai nem voltak, gazdag ember volt, művelt barátok körében élt, még új ifjú feleséget is vett. Elérkezett bölcselkedő, vigasztaló leveleinek legművészibb darabjaihoz. Seneca az együttérzés, a részvét utolérhetetlen művésze, legjobb, legmaradandóbb művei a gyászoló ismerősökhöz írt levelek. Filozófia, erkölcstan, lélektan és az átérzett szomorúság lírája egyesül ezekben a „Vigasztalások" címen összegyűjtött írásokban. Talán végső drámáit is ebben az időszakban írta. Közben az otthoni Cordovából Rómába érkezett unokaöccse, Lucanus is, a nagy reményekkel induló ifjú költő, aki könnyelműen elfogadta Néró lelkesnek mutatkozó barátságát, holott a magát örökké költőnek tartó császár hamarosan égő irigységet érzett a kétségtelenül lángeszű ifjú iránt. Mint ahogy nem tudta megbocsátani a legszellemesebb ember hírében álló szatíraírónak, Petroniusnak sem, hogy olyan tüntetően szellemes.

Jött is az alkalom a leszámolásra. Egy régimódi úri kör szerette volna eltenni láb alól a közveszéllyé változott, nyilvánvalóan elmebeteg császárt. A készülődő összeesküvés élén a nagyon előkelő Piso család egyik férfia állt. És minthogy besúgó mindig mindenütt akad, Pisóékat is hamar leleplezték, lesújtott rájuk a hatalom, elpusztította őket. Ez olyan alkalom volt, hogy utólag bárkire rá lehetett fogni, hogy kapcsolatban állt Pisóékkal. A rágalmazóknak szinte kézbe adta a gyanúsítást, hogy ez meg az legalább is tudott az összeesküvésről. Nérónak pedig az egykori nevelő léte is kényelmetlen volt. Áldozatul esett Petronius is, mert nagyon szellemes volt, Lucanus is, mert túl tehetséges volt, s velük együtt Seneca is, mert jó erkölcsre oktató császári nevelő volt. Ő is kénytelen volt öngyilkosságot elkövetni. Az utókor azonban egy pillanatra sem feledkezett meg róla. Nem volt olyan nagy filozófus, mint görög példaképei, nem volt olyan nagy drámaíró, mint a tragédia görög óriásai, epigrammáinak nagyobb részét pedig nem is ő írta, későbbi utánzások. De a nagy görögök felé ő vezette a középkort is, amely tisztelte, a reneszánszot is, amikor lelkesedtek érte, a francia barokk nagyjait, akik tanultak tőle. És kétségtelen: ő a részvétlevél legnagyobb művésze.

Hegedüs Géza

 

Vissza

copyright © László Zoltán 1999 - 2012
e-mail:
Literatura.hu