Arany János 2.

Már életében halhatatlannak számított. Nagy epikai műveiben — a Toldi verses regényhármasában, a Buda halálában — és a művészi tökéllyel kiformált balladákban kora világirodalmának szintjére emelte a lélekábrázolást. Népi ihletésű, de a romantika és a realizmus eredményeit magába foglaló költészetében a hibátlan formaművész, a költői nyelv zeneiségének és szemléletességének művésze egyesül, hogy kifejezze a népét féltő, kora problémáitól gyötört, a hajdani képek látomásait idéző, minden hatásra érzékenyen rezdülő lelket.

Az Őszikék lírai termése:
Őszike: “arasznyi, virágos növény” ill. az utolsó fészekalja csirke. Arany megszabadul az Akadémiától, anyagi helyzete rendezett, a Gyulai Páltól még a ’60-as é
vekben kapott ún. Kapcsos könyvbe írja versciklusát, melyet eredetileg nem szánt kiadásra. A költemények nagy része a Margit-szigeten készült.

A ciklus eszmei, világképi jellemzői:
1.) A számvetés és létösszegzés kényszere, ill. ebből fakadóan a félig leélt élet gondolata
2.) Nagyvárosellenesség
3.) Együttérzés a polgári világ kitaszítottjaival
4.) A gyermekkor és a szülőföld nosztalgikus és bölcseleti érvényű felidézése

Stilisztikai, poétikai jellemzők:
1.) A személyesség előtérbe kerülése a tárgyiasító szándékkal együtt
2.) Az elégikus dal meghatározó jelenléte
3.) A zsánerkép, mint a tárgyiasítás eszköze
4.) Önironikus hangvétel
5.) Stilisztikai egyszerűsödés
6.) Modern stilisztikai eszközök megjelenése; pl.: az impresszionisztikus képalkotás és a szimb
olisztikus ábrázolás

A lepke (nyitóvers) (1877.):
A piktúra ill. zsánerkép önarcképi érvényű; a védtelenség, a kiszolgáltatottság, a világra való ráhagyatkozás, a földközeliség jelképe. A tekintet az égről a földre irányul a végső bizonyságot keresve. Egys
zerre tárul elénk a lepke leírása és a leírónak a lepkéhez való viszonya, kölcsönösen értelmezve és karakterizálva egymást.

Epilogus (1877.):
A cím többnyire epikus vagy drámai alkotások cselekménylezárása utáni utószót jelöli. A meghatározás egyúttal a verstípust is megadja, időszembesítő és létösszegző költeményről van szó. A három idősíkot a még, már, most időhatározószók is jelzik. Az első öt versszak múltbatekintése a sztoikus magatartásforma dicsérete; a második világtól való elzárkózást, mint vállalható és pozitív életlehetőséget mutatja be. A következő öt egység az előzőkben megfogalmazott csöndes magabiztosság után a kétség kifejezője. A lírai én a “nem azt adott, amit vártam” kitétel után felsorolja a második világ által nyújtott értékeket, s egyúttal el is utasítja őket. A kulcsszó Arany önértékelésében a “félbe’–szerbe’”, mely a félig leélt élet önmarcangoló vádja. A gondolat már az ’50-es évek lírájában is jelen volt Aranynál (Visszatekintés), s most az Őszikék önironikusan fájdalmas rezignáltságának meghatározó kifejezője lesz. A harmadik egység a legfőbb érték, az alkotómunkában kiteljesedő élet vágyát jelzi, de már a lemondás gesztusával az idő visszafordíthatatlanságának tudatában. Az Epilógus egyetlen problémás pontja az életkörülményekre való hivatkozás, mely mintegy felmentést is ad a lírai én számára. A műfaj a kései Arany számára oly kedves elégikus dal. A dalformához szervesen illeszkedik a népdalokban, virágénekekben használatos metafora (rab madár) záróképként történő alkalmazása.

Vásárban (1877.):
Arany beépíti versébe, sőt versszervezővé teszi az önkéntelen emlékezés bergsoni tételét, melyet a francia filozófus majd csak a századfordulón ír le. Az alföldi szekér látványa az önazonosság problémáját veti fel Arany számára: a természetes közegéből kiszakított ember újragondolja életét, melyet éppen az identitás hiánya miatt állandóan a kétség és bizonytalanság kísért. A költemény másik problémája a falu és a város, természetes közeg és civilizáció szembeállítása. Arany számára a kérdés el
sősorban erkölcsi, hazája megújulását a parasztságtól, a vidéktől reméli. Ezt a reményt jelzi a pirosló új búzamag szimbólummá emelt metonímiája.

Tamburás öreg úr (1877.):
A zsánerkép hagyományos műfaja az időből kiesett, a haszonelvűség világában a helyét nem találó embert rajzolja meg jelképes erővel; egyúttal önironikus önarckép is.

“A hazáról” (1877.):
A kiegyezés korának liberalizálódó és demokratizálódó viszonyai között újra meg kell tanulni a hazához való viszonyt. Arany a felelős értelmiségi örök két
ségét fogalmazza meg a demokráciával és szólásszabadsággal kapcsolatban.

Mindvégig (1877.):
Az utolsó ars poeticák egyike. Az egységes világkép felbomlásával a haszonelvűség, az indusztria korában a költő újra megfogalmazza a költészet feladatát, s a versírást tartja az egyetlen megtartó értéknek. A legszemélyesebb költészet is rájátszásokat, allúziókat tartalmaz: Arany a Himnuszt és Petőfi-verseket idéz.

A régi panasz (1877.):
Bár nem szükségszerű, hogy egy költői pálya esztétikai szempontból egyenes vonalúan íveljen felfelé, s nem szükségszerű, hogy a művészileg legkiérleltebb művek az életút végén szülessenek, a magyar költészet mégis gyakran hitelesíti ezt a vélekedést. A kései költemények két legfontosabb jellemzője a nyelvi–stilisztikai–retorikai e
gyszerűsödés, illetve az alapkérdésekre való hangoltság, akár a személyiségre, akár a közösségre vonatkozóan. A ’70-es évek második felétől a magyar költészetben a polgárosodás megerősödésével háttérbe szorul a közösségi költészet, s az individualizáció felgyorsulásával megkésettnek tűnhet mindaz, aki gondolkodásában túllép az egyénen. Arany valójában az ’50-es években megkezdett témakört újítja fel, amikor a belső széthúzásból következő történelmi úttévesztésről beszél, s az önérdeken alapuló hazaszeretet helyett a reformkor tevőleges patriotizmusát helyezi előtérbe.

Sejtelem (utolsó lírai verse) (1882.):

Az elmúlás tragikumát a szerves élet és szerves halál gondolata oldja, beleértve a gondviselésbe a világ felfoghatatlan célszerűségébe vetett bizakodást is.

Falusi embernek indult, és városi ember lett, aki tanúként ismerte és tanúsította a Pestből és Budából Budapestté váló új nagyváros városi élményeit. Nincs az az igényes népiesség, és nincs az az igényes urbánusság a mi irodalmunkban, amely ne Arany Jánosban gyökereznék, és ne őbenne találná meg legfőbb hagyományát. Az ő életművének egysége bizonyítja a magyar népiesség és a magyar urbánusság elválaszthatatlan egységét, ugyanannak a nemzeti irodalomnak kétféle, de egybetartozó arculatát.

Az elbeszélő Arany – Toldi trilógia:
Az életmű kezdetén megtalált hős mint problémahordozó alak végigkíséri Arany pályáját. 1846-ban a Kisfaludy Társaság hirdetett pályázatot, melyre magyar és történelmi témájú elbeszélő költeménnyel (költői beszély) lehetett indulni. Már a pályázat is megemlítette Toldi nevét. Aranyt a választásban motiválhatta, hogy Szalonta és környéke Toldi-birtok volt. A környéken népballadák, népmondák őrizték a valós történelmi alak emlékét. Arany alaposan tanulmányozta Ilosvai
históriás énekét, és felszabadítólag hatott rá Petőfi ‘János vitéz’-e. A gyakori epikus hasonlatok a homéroszi eposzokat idézik. Az Előhang látomássá bővítése a romantikus eposzok sajátossága.
Hatott még a történetbonyolításra Shakespeare ‘Ahogy tetszik’
című komédiája, ahol Olivér, a báty tudatlanságban hagyja öccsét, Orlandót.
1827-ben jelenik meg a Toldi; Aranyt egy csapásra az irodalom első vonulatába emeli. Az elbeszélő költemény a kor legfontosabb problémáit érinti, a főhős a nemzeti értékegyesítés j
elképévé válik. A nemesi származású, de paraszti körülmények között élő Miklós felemelkedése az érdekek kibékíthetőségét, a nép nemzetté válását is szimbolizálja. A mű világképének egyértelműsége és optimizmusa háttérbe szorítja a felmerülő problémákat: gyilkosság, hirtelen harag, az önkontroll hiánya, az ész és érzelem kettősségéből az emóció primátusa (=az érzelem elsődlegessége), a tettek kontrollálatlansága, másrészt a főhős sokszor hangsúlyozott “gyermek volta”.

Toldi estéje:
Keletkezéstörténet: Arany 1847–48-ban írja a Toldi estéjét, s ’48 nyarán azt tervezi, hogy ponyván kiadja együtt a két művet. A történelmi változások ezt meggátolják, ugyanakkor a Toldi estéje világképe és hangneme nem is illett a forradalom és szabadságharc felfokozott hangulatához, törekvéseihez. Csak a ’60-as években került sor kiadására.
Világképe: Arany számára rendkívül hamar kétségessé válik az az optimizmus, melyet a Toldi sugall. A mű alapkérdése, hogy a nemzetté vált nép a fejlődés melyik útján járjon. Míg a Toldiban a fő
hős a maga ellentmondásosságával is egymaga képviselte a választ, a második részben az öreg Toldi már csak a lehetséges alternatíva egyik ága:

a.) Toldi szerint meg kell őrizni nemzeti identitásunkat; a nemzeti önfejlődés és az európai fejlődés kettősségéből az előbbit kell választani.

b.) Az udvar szerint akár a nemzeti sajátosságok rovására is a kulturális és erkölcsi modernizációt kell szorgalmazni, s ezen az úton a nemzeti jelleg csak felesleges, megmosolyogni való, ballaszt.

Arany az ún. kritikai kiegyenlítődés elvét vallja, s ezt Lajos király képviseli. A nemzeti jelleg és az európai fejlődés és kultúra nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fogalmak. A világkép árnyaltabbá válásával megváltozik Arany viszonya hőséhez. Az ábrázolási mód immáron kettős: ironikusan ábrázolja a világból kiesett, a világtól elzárkózó, Don Quijote-típusú Toldit (lásd: Budára való felvonulás), de elégikusan szól mindazon értékekről, melyeket a hős képvisel (bátorság, nyíltság, hazaszeretet).
Az árnyalt koncepció már
nem szorítja háttérbe Toldi jellemének árnyoldalait: a hirtelen harag és (az ebből fakadó) gyilkosság, az erős érzelmi beállítottság nemzetkarakterológiai jegy lesz.
Verselés: vitatott. A hagyományos felfogás szerint felező tizenkettes; az újabb kutatások
szerint szimultán, trocheikusba játszó.

Toldi szerelme:
Már Petőfi unszolta a trilógia középső részének megírására. Arany többször belekezdett (Daliás idők, Első dolgozat, Második dolgozat), de a végső változat csak 1879-ben készül el. A legnagyobb nehézséget az ún. “epikai hitel” hiánya okozta. Ilosvaitól is csak a fiatal-és öregkori párbajra történik utalás, illetve az itáliai hadjáratra. Arany önmaga számára is megnehezítette a feladatot, amikor az első Toldi zárlatában Toldi nőtlenségéről is írt. A tö
rténeti és mondabeli tények hiánya kihat a műfajra is: az eposzi tervet elvetette, s a magánélet tragikus fordulata a verses regény műfaját követelte. A rendkívül szerteágazó, sok epizódra tagolt cselekmény középpontjában – a kor kihívásának is megfelelően – már nem a nemzeti kérdés, hanem a személyiség problémája áll. A kései Arany világképének megfelelően az eljátszott boldogság, a személyiség lényegét eltakaró hamis szerep, az élet játékként való felfogása kerül előtérbe. Az ifjú Toldi, barátja Tar Lőrinc nevében és fegyverzetében vesz részt a Rozgonyi Piroska kezéért megrendezett lovagi tornán. Amikor győz, tudja, hogy másnak nyerte meg a boldogságot. Játékként fogta fel az életet, s eljátszotta boldogságát. További sorsa kezdetben menekülés Piroska emléke elől, majd a vágy Piroska közelébe űzi, megöli a méltatlan Tar Lőrincet (veri a feleségét), s ezzel végleg eljátssza Piroska kezét.

Akárcsak Toldi Miklós, aki elindul falujából, hogy az urak világában megigazuljon, a nép mélyrétegéből a költészet magasságába emelkedő Arannyal diadalt ült a népi gyökerű demokratizmus. Petőfi és Arany célkitűzése az irodalomban közös volt, s az irodalomban együtt győzedelmeskedtek. Esztétikailag is, politikailag is téves volt hol az egyiket kijátszani a másik ellen, hol a másikat az egyik ellen. Petőfi forradalmibb, ez kétségtelen; Arany tele van benső gyötrődéssel. De együtt indultak azzal a céllal, hogy a népet győzelemre segítsék a költészetben és a politikában. És együtt lettek nemzeti klasszicizmusunk főalakjai.

Vissza

copyright © László Zoltán 1999 - 2010
e-mail:
Literatura.hu