Alfred De Musset
(1810 -1857)

A Victor Hugo köré tömörült költők közül a legjelentősebb életművet Alfréd de Musset alkotta. Akkor tűnt fel, csodagyerekként, amikor a nagy romantikusok már megharcolták forradalmukat. Készen kapja az eredményeket, s nem is óhajt változtatni rajtuk. A francia romantika „flamboyant" korszaka villan fel költészetében — nem hosszú időre.
Ahogy mestere, Hugo, képzeletből idézi meg — épp ekkortájt — a sokszínű Keletet, ő is, első gyűjteményében, a Spanyolországi és itáliai mesékben (Contes d'Espagne ét d'Italie, 1830), képzeletbeli spanyol és olasz tájakba helyez érzéki, játékos hangulatképeket. Nemsokára eljut majd Velencébe, s a kellem és báj felelőtlen költője, a szalonok, a kávéházak, a színházi kulisszák ünnepelt arszlánja átéli a tragikus szerelem fájdalmát. Előbb azonban megismeri a korai hírnév dicsőségét ; a Rolla című lírai elbeszélő költeményben (1833) a polgári ifjúság érzelmi válságát, a „század betegségét" — a nyugtalanságot, az elérhetetlen vágyat — énekli; a hős hiába keresi az élet értelmét, s csak az öngyilkosság küszöbén ismeri fel az eszményi szerelem újjáteremtő erejét. Egy mindmáig nagyon élő és hiteles érzékenységi drámában — a Marianne szeszélyeiben (Les Caprices de Marianne, 1833) — a cselekmény tengelyébe állított kél ifjú különbözőképpen próbál menekülni az élet abszurdsága elől: az egyik elérhetetlen boldogságról álmodik, a másik mámorba fojtja vágyait, vagyis ketten Musset kétféle magatartását személyesítik meg.
Musset, aki nem képes követni mestereit, Hugot, Lamartine-t a társadalmi cselekvésben, tehát a végletes gondolat válság feloldásában, olyan érzelmi kalandra vágyik, amely teljesen betölti szívét és új színekre ihleti szellemét. Ez a kaland 1833 nyarán kezdődik, és két esztendeig tart: a huszonhárom éves ifjú és a hat évvel idősebb George Sand, akinek akkori regényeiből élesen sikolt a romantikus szerelmi vágy, megtetszenek egymásnak, és szinte misztikus áhítattal várják a nagy szenvedély megtisztító, felemelő hatását. Van ebben az önkívületig fokozódó szenvedélyben valami kétségbeesettség, sóvárgás az abszolútum után, amit csak úgy érthetünk meg, ha a kortárs Berlioznak eget-földet betöltő, idegeket meztelenre tépő zenéjére emlékezünk. Ezért több a Musset—Sand kaland, mint a hasonló esetek: egy egész nemzedék érzelmi életének zátonyra futását, a romantikus szenvedély megvalósulhatatlanságát jelképezi.
A szerelmesek Velencébe utaznak, s az első mámor oszlása után a szenvedély misztikusai az örök emberi komédia szereplőivé válnak: Musset szívesen bolyong egyedül, míg Sand dolgozik, az asszony pedig szívesen fogadja más férfi udvarlását is.

Korabeli illusztráció Musset műveihez.

Korabeli illusztráció Musset műveihez.

Korabeli illusztráció Musset műveihez.

Musset egyedül tér haza, menekül. S mivel a szerelem nem váltotta meg, kiégetten vergődik, önemésztő életmódba fojtja csalódását és fájdalmát. Legyőzte őt a szenvedély, mint Lamartine-t a politika és Vignyt a deklasszáltság (csak Hugot nem győzte le semmi). Az ezután írt Musset -művek fő jegye az önemésztés, a halkan síró szomorúság, mely gyakran emlékeztet George Sand másik összetört szerelmesének, Chopinnek a notturnóira. Híres Éjszakái — a Májusi, a Júniusi, az Októberi és a Decemberi Éjszaka (1835—37) — a múzsájával vagy önmagával folytatott benső párbeszédekben rögzítik szenvedését. Már csak a zenévé finomuló költészettől vár segítséget, de a szomorúság ide is elkíséri. Ez a közvetlen, halk és fájdalmas hang nemcsak a líráját jellemzi Musset-nek, hanem az ekkor írt drámáit is. A Nem szabad a szerelemmel játszani (Ön ne badine pás avec Vamour, 1834) a szenvedély veszélyeire és az ébredő szerelem tiszteletére int. Egy gazdag ifjú, Perdican, úgy próbál vonzalmat kelteni unokahúga szívében, hogy elcsábít egy parasztleányt, Rosette-et; a szenvedély azonban elemészti szerelmüket, mert Rosette belehal a fájdalomba, s Camille és Perdican megrettenve menekülnek egymástól.

...kisasszonyhoz

Szó, ami szó, szép nők, tinektek
végzetes a hatalmatok:
mámorba vagy kétségbe ejthet
minket mosolygó ajkatok.
Egy kósza vagy gúnyos tekintet,
egy-két szó, sőt a némaság
értetek égő szíveinket
tőrdöfésként járhatja át.
Gőgötök szertelen bizonnyal;
mivel, gyávaságunk miatt,
mi sem ér föl hatalmatokkal,
kivéve gyarlóságtokat.
De romba dönt minden hatalmat
a visszaélés, hogyha nagy,
és aki tud szenvedni s hallgat,
könnyezve magatokra hagy.
A férfi bármennyire szenved,
szebb ez a szomorú szerep.
Tortúránk kedvesebb szivemnek,
mint hóhér-mesterségetek.

Kálnoky László fordítása

Szomorúság

Erőm s életem semmivé lett,
s kedv s jóbarát mind elhagyott;
még büszkeségem is halott,
mely biztatott, zsenimnek éljek.

Az Igazság csak áltatott.
Azt hittem, hogy baráti lélek,
de megismertem és enyém lett,
s már undorodva hagytam ott.

És mégis örök az Igazság,
s ki nélküle él, sorsa vakság,
semmit sem ért az ég alatt.

Az Isten szól, választ kell adjak.
Egyetlen vigaszom maradt csak,
hogy sírni tudtam néhanap.

Csengery József fordítása
 

 

A romantikus nagy költők közül leginkább Musset-nek volt érzéke a drámai megjelenítés iránt. Párbeszédei természetesen peregnek, a költő lát ja hőseit, s ezek nemcsak gyönyörű tirádákat szavalnak, hanem lelkűk rezdüléseit is jelzik. Hugo monumentális szóművész volt, de a drámáiban kevéssé törődött a pszichológiai valószerűséggel; a hősök megformálását a színészre bízta. Musset viszont, ha akarta volna, sem követhette volna a nagy példaadót; egyik első darabjának bukása után ugyanis lemondott róla, hogy színműveit előadják. Természetes hajlama azonban ellenállhatatlanul vonzotta a drámai formához, s így, ettől kezdve, nyomtatásban — előbb a Revue des Deux Mondes hasábjain, majd könyv alakban — jelentette meg vígjátékait és „közmondásoknak" (proverbes) nevezett finomművű jeleneteit, amelyek egy-egy szállóige, közmondás tanulságát szemléltetik. Csak évekkel később, 1847-ben fedezte fel a Musset-drámák színpadi használhatóságát egy Pétervárott vendégszereplő francia színésznő. Hazatérve, otthon is diadalra vitte őket, s azóta főleg a Ne esküdj semmire (II ne faut jurer de rien, 1848) és a Falazó (Le Chandelier, 1850) — a „közmondásokkal" együtt — megérdemelten tartoznak a francia drámairodalom gyöngyei közé. E főművek — némileg Marivaux modorában — arra tanítanak, hogy az élet valódi értelmét az érzelmek szeszélyes játékának felmérésében kell keresni. A Ne esküdj semmire kitűnően rajzolt hősében, Valentinban, olyan ifjút jelenít meg Musset, aki léha, könnyelmű, de a lelke mélyén tiszta és szerelmet áhító. Fogadásból arra vállalkozik, hogy pár nap alatt meghódít egy erényes leányt. Cecilé azonban őt hódítja meg, a női báj rejtélyes fogásaival. Kettejük viszonyának változása és érzelmeik átalakulása áll a mű tengelyében. A többi szereplő inkább csak nézője vagy visszhangozója az előtérben folyó játéknak. Musset nagy erénye az arányérzék, a mértéktartás; e romantikus költő soha nem túloz, soha nem torzít. Talán épp ez az árnyalatos közvetlenség okozza, hogy drámáit és líráját is eléggé a francia nyelvterület határai közé szorítja a játéknak és a szenvedélynek, sőt szenvedésnek a folyton érezhető, de szét nem fejthető szövevénye. Ezért nem honosodhattak meg életművének ezek a részei külföldön, nálunk sem, noha a francia romantikus költők versei és színdarabjai közül az övéit fordították leggyakrabban, főlegamúlt század végén. Franciaországban viszont a „közmondások" kedveltsége, de a többi dráma előadásainak a gyakorisága alig marad el a Moliére- és a Marivaux-műveké mögött. Igaz, sokáig ott is főleg az Éjszakákat meg a fájdalom szülte verseket suttogták a szerelem sebzettjei. Ma már, úgy látszik, végleg eldőlt, hogy a musset-i életműből a drámák maradnak fenn legtovább. . .

Vissza

copyright © László Zoltán 2008 - 2010
e-mail: Literatura.hu