Italo Calvino
(1923 - 1985)

Italo Calvino

Italo Calvinóval már sokszor találkozhattak a magyar olvasók: Dino Buzzati, Alberto Moravia és Natália Ginzburg mellett nálunk - akárcsak másutt, az egész világon - a legtöbbször publikált modern olasz író. Írásai gyakran láttak napvilágot lapjaink és folyóirataink - kivált a Nagyvilág - hasábjain, s 1957 óta jelentős számú kötete is megjelent nyelvünkön. Magyar könyvcímeinek jegyzéke majdnem a teljes életművét idézi: A pókfészkek ösvénye, Végül arra száll egy holló, A kettészelt őrgróf, Eleink (három meseregény: A nemlétező lovag, A kettészelt őrgróf, A famászó báró), Olasz népmesék (szerény ízelítő a terjedelmes eredeti kötetből), Kozmikomédiák, Láthatatlan városok, A holdleányok (novelláinak itteni válogatása); s a Ha egy téli éjszakán egy utazó.
Néhány - régebbi olvasói számára tán nem egészen ismeretlen - adattal megközelíthetjük valamelyest Calvino legfontosabb emberi-írói karaktervonásainak eredetét. Kubában született, 1923-ban, de hamarosan visszakerült szüleivel a hazájába. Pontosabban San Remóba. A csizma sokszínű északnyugati szegletének tája ez: Piemonte és a Ligur tengerpart. Égbe nyúló, zord havasok, szelíd lankák, termő völgyek, kopár sziklák; Torino, a márványból kifaragott barokk ékszerdoboz s modern, gazdag iparváros közvetlen közelében hegyi pásztorok tengetik életű két; tölgyfaerdők, fenyvesek szomszédságában - tíztizenöt percnyire vonattal - délszaki flóra virul; szegény halászfalvakkal egybeépült nemzetközi fürdőhelyek; épségben maradt középkori lovagvárak tövében széles, remek műutak. A bennszülöttek ü-vel beszélnek, s monsieur-zik egymást, büszkék franciás nyelvükre - de a fasiszta nacionalizmus ordasai (vagy inkább sakáljai) annak idején innen ugrottak rá a már letiport szomszéd testvérnemzetre. Itt, az ellentéteknek s ellentmondásoknak ebben a kohójában született meg száz-egynéhány esztendővel ezelőtt az ország egyesítésének nagyszerű gondolata, innen indultak felszabadító útjukra az „ezrek", élükön Garibaldival.
Értelmiségi családból származik. Jogát az igazság és a szabadság keresésének külön, egyéni útjához félig tréfásan nevének eredetével is összefüggésbe szokta hozni: Calvino a katolikus Olaszországban... Nemzedékének legerősebb erkölcsi élménye a Resistenza, az ellenállás jegyében kezdte az írói pályát. Világnézeti, művészi magatartására nagy hatással volt Cesare Pavese, az olasz ellenállás iskolát teremtő írója. Neorealistának indul, s mint Pavese és Elio Vittorini felfedezettje elsők között „fut a mezőnyben". De már ekkor kikacsint a másság irányába - két mesterénél is nyíltabban. Erkölcsi ítélete egyértelmű, de a kényszerű ölés rettenetét, ir-galrnatlanságát partizánjainál csakúgy érzékelteti, mint az ellenkező oldal figuráinál. És e mássággal összhangban már itt feltűnik neorealista kollégái hangjától olyannyira elütő kancsal humora, iróniája, meseszerűsége. Szerencsés véletlen révén közelebbi kapcsolatba kerül a meseirodalommal: kiadói megbízásra összegyűjti és „lefordítja" - no, meg egy kicsit hozzá is pásszítja a saját stílusához - Itália számtalan tájnyelven élő népmesekincsét. Ez is a különös irányába, az egyszerű valóság fölé tereli. Megírja három meseregényét. Az együttes kiadás előszavában megjegyzi:.,-,.. .a régi harmónia nincs többé, odaveszett, új teljességre vágyunk. Ez volna az eszmei-erkölcsi mag. Ám nem kívántam a filozófia irányába elmélyíteni a történeteket, inkább arra ügyeltem, hogy jól megszerkesztett gépezetként működő vázuk legyen, testüket és vérüket pedig a lírai képzelet szabad asszociációi adják."
Meseregény-trilógiája világhírűvé tette Calvinót. A nemzetközi siker s a mese fölismert nemzetközisége még inkább a világ, a sokféleség irányába fordítja az érdeklődését. Megmarad olasznak, persze, de honi pályatársainál sokkal jobban figyel kifelé. Jellemző módon „viszonylag állandó" lakhelye is három van már ekkor: Torinóban - itt az Einaudi kiadó főszerkesztője -, Rómában és Párizsban. Szikrázó intellektusa s nyughatatlan, fürge fantáziája pedig valósággal „bekapja a világot" - a kozmoszt is, a mikrót, a makrót: megírja a Cosmicomiche novelláit, e lenyűgöző, gunyoros-szellemes (és a sci-fivel még csak nem is rokon!) látomásokat a mindenség titkairól.

Kozmikomédia Eleink A fáramászó báró

E.sokféleség-másság-teljesség hát szerzőnk legfőbb jellegzetessége, ez teszi besorolhatatlanná. A másik különös (de inkább sejtelmesen különös, ezoterikus), Dino Buzzati, némi erőfeszítéssel odaképzelhető egy vonulatba; aminek még tekintélyes magyar csúcsai is vannak: Karinthy, Kosztolányi, Ottlik. Calvino művészetének szivárványos prizmaszerűsége - az, hogy az író életmű-építkezése olyannyira eltér a balzac-itól, hogy mindegyre csapong, szerteágazik, újabb és újabb világokat hódít meg - kizár bármiféle irodalomtörténeti összehasonlítást. Egy angol kritikus találóan mondta A fáramászó báró-ra: „zöld árnyékban zölden virító gondolat"; és: „csupa bölcsesség játék, rafinált technikával kibontakoztatva". Az említett sokféleség-másság-teljesség mellett ez a gondolatiság, bölcs játék, rafinált technika jellemzi Calvino valamennyi írását, a régebbi partizán- és neorealista történeteit majd a meseregényeit éppúgy, mint újabb, kozmikus fantáziacsapongásait. S legutolsó regényét is. Az ennek nyomán támadt egyöntetű kritikusi lelkesedés máris hozzátett ezekhez - s ráadásul visszamenőleg - ilyeneket: verbális racionalizmus, intellektuális geometria, pitagoraszi absztrakció, humor, materializmus, érzékletesség, vidámság, csüggedés, önkívület, szánalom... Azzal, hogy mindez finoman egybe van keverve nála ama bizonyos recept szerint, mely nem más, mint írói stílusának evidenciája.
Az olasz irodalmi élet szinte ujjongva fogadta a majd hároméves hallgatás utáni új jelentkezést, s noha megelőzően is esemény volt valamennyi könyve (hazáján kívül főleg Angliában, Amerikában, Franciaországban és Németországban ünnepelték mindig), ezzel a munkájával - egy nyilatkozatában kijelentette - ő maga is elégedett. Ahogy olvassuk a regényt, úgy érezzük, boldog lehetett már írás közben is, a tökély tudata, amaz Örkényi vízen járásnak a boldogsága érződik regénye minden lapján; hiszen a szinte már tovább nem fejleszthető mesteri technikája mellé odaszegődött megint az egyszerre föltámadt régi mesélőkedv.
Egy regényt szerettem volna olvasni, aztán úgy esett, hogy inkább írtam tízet, mondja a jól végzett munka jókedvű szusszanásában, s csakugyan tíz regény foglalata ez a könyv, bárha regény-„töredékekről" van is szó, pontosabban tíz csonkán maradt első fejezetről; a cím is e csonkaságra utal: „Ha egy téli éjszakán egy utazó". Mely csonkaság tulajdonképpen látszólagos. A töredékeket ugyanis valamiképpen egybefogja a könyv főszereplője, az a bizonyos „te", „te, olvasó"; a „te" olvasói történeted kacskaringózik itt; mint kérésed-hajszolod újra és újra a folytatást, s kerül kezedbe ehelyett mindig egy másik regény kezdete. Az irodalmi kalandhoz egy nőt is ad „melléd" az író, az „olvasónőt", neki már neve is van, Ludmilla, szerelem is szövődik „kettőtök" közt, ez a keret a tizenegyedik regény. De nemcsak az olvasópár kalandja fogja egybe a „töredékeket". S az egységnek csak külső jelzése az a trükk, hogy a fejezetcímek egymásutánja értelmes mondat, sőt rövid meséje lehet egy tizenkettedik regénynek. Az igazi összefüggést Calvino mesteri tükörjátéka, kifinomult kaleidoszkóp-művészete teszi nyilvánvalóvá. Butor, Günter Grass, Thomas Mann, Kafka, Calvino (a Cosmicomiche meg a Ti con zero éveiből), Borges... egy finom és perverz japán s egy tizenhetedik századi francia írás, egy krimi... - ám mindezt hangsúlyozottan ő írja, Calvino, aki valamennyi szereplőjével, s az olvasóval, sőt Ludmillával is azonosul; nyilvánvaló tehát, hogy nem egyszerű pastich-okról vagy groteszkekről van szó, valamiféle egyéni válaszokról inkább. Az elkezdett regények mind félbeszakadnak, hol a „hibás kötés" miatt, hol mert ellopják a könyvet, ezért, azért, amazért; s Ludmilláék újra és újra egy következő mese folyamába vetik magukat, melyet aztán hasonló gát kényszerít megtorpanásra.
Fantaghiro Fantaghiro Fantaghiro

A metafora világos - s önmagában már kevésbé boldogító. A mai író egy atomjaira szétfröccsent időfolyamban él, így csak töredékeket írhat, befejezetlen történeteket - egy-egy nagy regényből egy-egy ívet csupán. De ez a csőd, ez a patthelyzet új, eddig még soha nem látott szabad pályát nyithat számára - illetve nyitott; neki, Calvinónak, a tiszta ész e mámoros garabonciásának, „Ha arra gondolok,.. - olvassuk képzelt írójának műhelynaplójában -, ha arra gondolok, hogy egy könyvet kell írnom, mindazok a kérdések, amelyek fölmerülnek bennem a könyv milyenségét illetően, vagyis hogy milyennek kellene lennie s milyennek nem kellene lennie, megbénítanak, nem tudok továbbmenni. Ha viszont arra gondolok, hogy egy egész könyvtárat írok, hirtelen könnyűnek érzem magam, akárha röpülnék." De hát töredékek volnának ezek a fejezetek, csakugyan? A megjelölés legalábbis kétértelmű, idézőjeles ebben az esetben. Mert hisz nemcsak a keret s Calvino már említett mesteri tükörjátéka, kaleidoszkóp-művészete fogja össze e regényt: minden egyes történet körül ott szálldos, ott zümmög a könyv többi történetének visszhangja, sőt a világ valamennyi eddig megírt és ezután megírandó történetéé. Ha a mese félbe-félbeszakad is, a ritmus soha meg nem törik, merész és sodró mindvégig. Töretlen a sugárzás is, az a titokzatos fluidum, melyet írójától mindig megkíván az Olvasó.

Telegdi Polgár István

Vissza

copyright © László Zoltán 2014
e-mail: Literatura.hu