Krúdy Gyula

(1878 - 1933)

Krúdy Gyula: Szindbád

Krúdynak hívői vannak, rajongói vannak, ízlelve élvezői vannak, akik gyűjtik a könyveit, újra meg újra olvassák oldalait, egymásnak idézik mondatait. Krúdy egyszerre széles olvasókörök népszerű írója és irodalmi ínyencek szellemi csemegéje. És soha senki se vonta kétségbe, hogy a magyar prózastílus egyik legeslegnagyobb művésze. És ez a bűvész-művész, akinél minden mondatról úgy képzeli az olvasó, hogy hosszú műgonddal csiszolta mestere - a magyar irodalomnak alighanem a legtermékenyebb írója, lehetséges, hogy Jókainál is több betűt írt le, holott ő csak ötvenöt évet ért meg. Regényeinek száma hatvan fölött van, novelláié és elbeszéléseié meghaladja a háromezret, s ezekhez ifjúkorától mindhalálig szakadatlanul publicisztikai cikkeket fogalmazó újságíró volt. Káprázatos jelenség!

Felvidéki eredetű nemesi famíliából származott, de ő maga Nyíregyházán született. Gyermekkora a Nyírségben és a Szepességben telik. Ezeknek a tájaknak a hangulatvilága elkíséri egész életében. A Krúdy-történetek nagy része egy mesebeli Szepességben vagy egy ezüstköddel bevont Nyírségben játszódik, és csak később járul ezekhez újfajta képzelt tájként a régi Pest-Buda látomása.

Szindbád Szindbád Szindbád

Korán mutatkozik tehetsége, tizenöt éves korában már novellája jelenik meg, tizenhét éves fővel vidéki lap főmunkatársa, nemsokára nagyváradi újságíró (tehát mint oly sokan ebből a nemzedékből, ő is Nagyváradról érkezett Budapestre), és 1896-ban, a millennium ünnepségei idején már a fővárosban van, s itt is él ettől kezdve haláláig. Itt alakítja ki a maga sajátos, a bohémvilágban élő, de mégsem bohém életét. Munkakedve, munkaereje, rendkívüli rendszeressége elkülöníti a bohém életet élő társaktól, akik lelkesednek érte, akiket ő is kedvel, de akiknek körében soha igazi barátra nem talál. Magányos ember, magányos marad a családi életen belül is, noha kétszer nősül. Emberi kapcsolatokat csak az irodalmon belül tart. Így kerülnek közel egymáshoz Bródy-val és Gárdonyi-val. Bródy egyénisége is, stílusa is, irodalmi törekvése is hatással van Krúdyra, hogy a romantikus kezdetek után magára találjon. De az írói körökben is hamarosan tekintélyt szerez magának, az olvasóközönség pedig a szívébe zárja. Közben mindenki érzi benne a másokhoz nem hasonlító, különös embert. Legendákat mesélnek változatos szerelmi kalandjairól, emberfeletti testi erejéről, lebírhatatlan inni tudásáról, asztal melletti ínyencségéről, hallgatagsággal vegyített ironikus szellemességéről, s nem utolsósorban szívós munkateljesítményeiről. Ugyanúgy tud huszonnégy órán át íróasztal mellett szakadatlanul dolgozni, mint huszonnégy órán át enni és inni, társaságban órákon keresztül hallgatni vagy órákon keresztül megállás nélkül csevegni.

Különös, a magyar irodalomban egyedülálló művészet a Krúdy Gyuláé. A hangnem, az írói magatartás avatja azzá elsősorban. Valóság és illúzió, jelen és múlt, pontos megfigyelés és impresszionista látomás, ősiség és modernség, nemzeti és egyetemes emberi, realista látás és romantikus hangulat - együtt, egyszerre van jelen a Krúdy-regényékben, Krúdy-novellákban.
Talán leglíraibb epikusa a magyar irodalomnak. Akár írói önvallomásnak is felfoghatjuk egyik, a művészi ihlet pillanatait felsejdítö emlékezését. „A lélek - írja Krúdy - észrevétlenül és tudatlanul komponál meséket, melyekből mint földöntúli zene csendül elő a hullámmormolás, a nyírek susogása és a víz felől kerekedő esti szellő danája, mintha ezer fátyolszöveten át hallgatnánk túlvilági szellemek muzsikáját, s elmosódottan, halkan szűrődik a légen át egy távoli faluból az esti harangszó."
Különösen az Ezeregyéjszaka meséiből kölcsönzött hőse, Szindbád vándorlásainak színtereihez illenek az ilyen lírai hangulatok. Ismeretlen városkákban, isten háta mögötti helyeken, a múltat mozdulatlanul őrző házakban, ódon sikátorokban, elfelejtett emberek között találkozunk Szindbáddal; csendes őszi délutánokon, pirosló alkonyaiban, hófúvásban. A vörös postakocsi ilyen és hasonló helyekre viszi el különc utasait, időben és térben nehezen körülhatárolható, olykor sejtelmes világba.
Műveinek felépítése is ilyen, „áldott rendetlenség" jellemzi őket. Hagyományos műfajkategóriákkal nincs mit kezdenünk, másként kell ráéreznünk nyelvezetének, stílusának különleges ízeire. A Krúdy-regény, a Krúdy-novella - némi túlzással szólva - inkáb líra, mint epika. A cselekmény, a történés nem fontos, még kevésbé ragaszkodik az író szokványos szerkezeti sémákhoz. Anekdotázása is más, mint a Mikszáthé, lekerekítés helyett feloldás jellemzi. Őt magát parafrazálva: művei olyanok, mint azok a dalok, amelyeket sohasem énekelnek végig. Mintha egy pillanatnyi érzés, pillanatnyi hangulat váltaná ki az ihletet, mintha mindenféle kiszámítottság nélkül szőné szabálytalan történeteit, bánnék hőseivel, és mintha csak véletlenül tenne pontot történeteire. Azaz: mintha be se fejezné őket. Emlékezzünk: Ady - A vörös postakocsiról írva - Krúdynak a műfajszabályok ellen elkövetett „pompás kihágásáért" is lelkesedett.
Minduntalan fel-feltörő emlékek késztetik Szindbádot arra, hogy csak úgy útra keljen, hogy bebarangolja múltba vesző emlékeinek színtereit. Lírai hősök Krúdy alakjai, még pontosabban: új típusú lírai hősök. Cselekvés helyett inkább átélnek egy-egy helyzetet, egy-egy hangulatot. Nem arra figyelünk, ami velük történik, hanem inkább arra, amit belsőleg átélnek. Arra, amit egy régi, messzeségből felsejlö, már-már elhomályosodó emlék, emlékfoszlány, egy régen látott tárgy, arc bennük felidéz. Van eset, hogy ez a líraiság fordított úton teremtődik meg: ilyenkor a hős önmagába mélyedése, álmodozása kelti életre a hajdan volt valóságot. Ezért van az, hogy Krúdy szinte belefeledkezik az ilyen helyzetek kínálta hangulatokba. A történet a hangulatnak van alárendelve, s a színfoltok egybemossák az egyébként sem határozott kontúrokat. Nyelvi eszközeinek (jelzőinek, hasonlatainak) is ez az elsődleges szerepe. A Hét Bagolyban „kemény tekintetű falusi asszonyságok mellett strucctollas kalapú, széláramlásként járó szép színésznők léptek be a pezsgőspohár alakú gázlángok alá", „Szakállnövesztő" csendről, „jégszürke" öregekről, „ásító" unalomról olvasunk. Az üde cselédlány úgy alszik, mint szakasztóban a téli alma, a hold pedig mint pávaszem virraszt a halott világ felett. Mintha minden csak azért történnék, hogy hősét (és olvasóját) beleringassa valamilyen hangulatba, hogy az emlékezés hol megszépítő, hol fanyar-nosztalgikus légkörében támadjon fel ismét a múlt, a valóságban is megélt - vagy csak vágyott - élet. Az ilyen hangulatok babonázzák meg Krúdy olvasóit, Ady az érzelmek eme finomságáért nevezte annak idején „könnyes, drága, gyönyörű könyv"-nek A vörös postakocsit.
Krúdy egy új elbeszélő stílus kialakítója is. Nem úgy epikus, mint a nagy elődök, mint Jókai vagy Mikszáth. A mese másodlagos számára, a cselekményt gyakran szakítják meg lírai kitérők, sőt a történés gyakran lírába csap át. Mikszáthnál a külön anekdotikus történetek epikus módon kapcsolódnak egymáshoz, Krúdynál líraian, hangulatilag. Ez a líraiság lehet a lélektani megvilágosítás eszköze (nagy regényében Az asszonyságok díjában például), de jelen van líraian megragadott környezet-, illetve korrajzaiban is.
Amikor ismét beleülteti különc utasait a kopott batárba, a megjelenített tárgyi valóság, a környezetfestés jelképesen érzékelteti az írói szemlélet változását: „A tar őszi gallyak elsodorták a postakocsis büszke kürtökalapját, félni lehetett, hogy a kerék felmondja a szolgálatot. Ősz van, messzi tájon ásít a bánat és unalom; az árok fakó bokrain versenyt fut a vörös postakocsi árnyéka, míg egyszer végképpen eltűnik az árnyék."
Kozma Dezső

Ifjan Jókai és Mikszáth hat rá; túlnő rajtuk, de nem felejti őket, a romantikus hagyományt beleszövi sajátos stílusába. Azután példaképet talál Reviczky újat akarásában, és irodalmi eszményre lel Puskin Anyeginjében (Bérczy Károly fordításában, amely mindhalálig a legkedvesebb könyve marad). Így éri Bródy ösztönző hatása, amelynek révén megismeri és megszereti Zolá-t és Turgenyev-et. Ezektől is tanul, ezeken is túllép. Így alakítja ki magának még a század tízes éveinek elején azt a költői-impresszionista prózát, amelyben egyszerre vágyódik vissza egy mesésen elképzelt, biedermeier hangulatú, nemesi, kora polgári múltba, és ábrázolja ennek a nemesi-polgári világnak menthetetlen mulandóságát. Egy-egy regényében (pl. az Aranybányában) és néhány novellájában kilép a maga teremtette világból, és realista igénnyel, naturalista színekkel mond ítéletet a nemességgel összeszövődő polgári jelenről, publicisztikájában egyre erősebben áll a forradalom oldalán, és 1919-ben mindenestül vállalja a forradalmat. Művészetében azonban ez inkább kiruccanás, az ő igazi világa az emlékeké: gyermek- és ifjúkorának képei vegyülnek el még előbbi évtizedek, néha előbbi évszázadok bizonytalan körvonalú képeivel. Krúdy az emlékezés nagy pszichológusa, és a gondolattársítás csapongásának legnagyobb hazai művésze. (Valami olyasmit csinál a mi körülményeink között, mint Marcel Proust a francia képzetvilágban. Nem tudtak egymásról, nem tudhattak egymásról, de mindketten a polgári hanyatlás tanúi és emlékezői voltak.)

Szindbád Szindbád Szindbád

Ebből az emlékező és gondolattársító magatartásból következik, hogy hőseinek java része az író hasonmása, történetei tele vannak átstilizált önéletrajzi mozzanatokkal. Szindbád vagy Rezeda Kázmér írójuk életformájára, életszemléletére vall, és történetükben is sok minden az íróval esett meg, vagy az író vágyaiból valósult meg.

Legjobb regénye, A vörös postakocsi, és folytatása, az Őszi utazások a vörös postakocsin, nem önéletrajzi fogantatású, vagy legalábbis kevés benne a saját élmény: itt egy éppen elmúló életformát, a társadalmi talaját végképp elvesztett dzsentrit rajzolja meg, szeretettel, de kíméletlenül. Éppen a szeretet, a visszavágyódás teszi oly hitelessé Krúdynál a halálharang kongatását.
Csodálatosan fogalmazódik meg mindez az Utolsó szivar az Arabs szürkénél című kisregényében is.

Néha visszalép a régebbi századokba, regényt ír a bujdosó kurucokról, Martinovicsról, három regényt is ír a Mohács körüli évtizedekről. Ezekben minden fontosabb, mint a hiteles történelmi tények: a történelem atmoszféráját tudja érzékeltetni.

Tagadhatatlan, hogy sok köze van a századforduló szecessziójához. Az ötvözött mondatok stílromantikája, leírásainak dekoratív elemei, polgári polgárellenessége még Szomoryval is rokonítja (Krúdy történelmi regényeinek hangulatvilága nem áll távol Szomory történelmi drámáitól). Ebben az impresszionista világban azonban a való élet kézzelfogható jelenségei igen éles világításban jelennek meg. Krúdy irodalmunk egyik legszemléletesebb leírója. Nem utolsósorban azt szereti leírni, ami a való életben testnek-léleknek kellemes. Ahogy egy szép nőt vagy akár csak egy levetett alsószoknyát megrajzol, az maga az irodalmi szöveggé változott képzőművészet. Fél mondattal tud erotikus hangulatot varázsolni, másik fél mondattal éhséget vagy szomjúságot kelt, amelyet a következő bekezdésben szinte érzékletesen elégít ki. Nincs még egy író, aki annyit és olyan részletesen írt volna evésről-ivásról. Az ételeknek és az italoknak tudományos szintű szakértője volt: műveiben a konyhaművészet és a borászat példátlan példatárat kapott. De a múlt századbeli női ruházkodás teljes jegyzékét is össze lehetne állítani különböző leírásaiból.

Szindbád Szindbád Szindbád

Fiatalkorában, amikor Budapestre került, nyomorúságosan élt, de hamarosan elérte a sikert. Néhány évtizeden át viszonylag sokat keresett (sokat is dolgozott hozzá), de anyagilag sohasem volt rendben, nem tudott bánni a pénzzel. Két családja is volt, hűtlen mind a kettőhöz, de amíg bírta, bőkezű mind a kettőhöz, és bőkezű mindenkihez: nőkhöz, barátokhoz, hozzá szegődő ivótársakhoz. 1919-ben tollával a forradalom szolgálatában állt. És úri gőggel vállalta tovább is ezt a kiállását. Amikor az ellenforradalom idején oly sok író mentegetődzött, igazolni igyekezett magát, Krúdy elhúzódott a hatalmon levőktől. Kegyvesztetté is vált. Most már újra nyomorgott. Néha kiadója is alig akadt. Élete végső éveiben megesett, hogy a villanyt és a gázt is kikapcsolták lakásából. De ő nem kért kegyeket. Írta műveit. Remekműve, A tiszaeszlári Solymosi Eszter férfiasan bátor kiállás volt a faji előítéletek őrülete ellen. Újságfolytatásokban jelent meg, a kiadók féltek tőle. Egyik legszebb regénye, a Rezeda Kázmér szép élete is már csak a halála után jelent meg.

Életműve szinte áttekinthetetlen, teljes kiadása még máig sincs, holott tudjuk, ki volt, és évről évre új Krúdy-kötetek kerülnek sajtó alá. Óriási publicisztikai munkásságát még majd ki kell ásni a régi újságok tömegéből. Ezekből az újságokból még mindig kerülnek ki újabb és újabb, eddig könyvben meg nem jelent Krúdy-novellák. Ily módon Krúdy képe halála óta is egyre gazdagodik, és a Krúdy-hívők nem győzik gyűjteményükhöz megszerezni az újabb köteteket. Alakja olyan, mintha Krúdy írta volna.

Hegedűs Géza

Vissza

copyright © László Zoltán 1999 - 2010
e-mail: Literatura.hu