CHRISTOPHER FRY
Miért versben?


... Sokan vannak, akik a színpadon a verset bosszantó, unalmas, figyelemelvonó vagy éppen mesterkélt divathóbortnak tartják, és adott helyzetben jómagam is együtt kiáltom a legtöbbjükkel: Le vele! Az irodalommal kapcsolatban ez a nézet általában már nem tartja magát olyan erősen. Ritkán hallunk olyan véleményt, hogy költészetre egyáltalán nincs szükség. Amikor Wordsworth ezt írja:
                                                                                       Mit vérünk érez, s megsejdít a szív
azt hiszem, kétszer is meggondolnánk, mielőtt megkérdezzük, miért nem írta ezt a sort prózában. A „mit vérünk érez, s megsejdít a szív" egyébként jó példa arra is, hogy a vers mennyivel gyorsabban, ökonomikusabban képes kifejezni azt, ami prózában sokkal hosszadalmasabb lenne.
Miért kellene hát a színházat egyetlen közlési formára leszűkíteni? Még olyan hiedelem is létezik, hogy a prózai és a verses színmű ellentétben áll egymással, sőt, az egyik kizárja a másikat; mintha csak valami szigorú faji megkülönböztetés állna fönn ebben az ügyben. Ilyesfajta ellentét nem létezik. Sőt, ha egymás közelében vannak, próza és vers ellenáll a másik közeg veszélyének. Ha teljesen eltávolodnának egymástól, akkor megszűnnének önmaguk lenni, egyrészt hivatalos, zsurnalisztikai frázisokká, valamiféle mondathalmazzá vadulnának, másrészt pedig megfoghatatlan absztrakciókká, modorossággá. Hiszen éppen a különbözőségnek ez az át- meg átjátszása tartja meg mindkettőt a maguk kegyelmi állapotában, az, hogy elválóban egy pillanatra kezet fognak, mint a hölgyek és urak a francia négyesben.
A verses színműtől való elidegenedésünk egyik magyarázata az lehet, hogy a színház mozgatórugója a cselekvés, és ha túlságosan erős hangsúlyt kapnak a szavak, az olyan benyomást kelt, mintha túl nehéz ruhákkal takarnánk el egy atléta testét. Azért megyünk a színházba, mert azt várjuk, hogy olyan sorsokról fogunk hallani, amelyek egy sűrített időben élik ki konfliktusaikat. Nem azt akarjuk hallani, látni, hogy megbeszélik a dolgot, hanem azt, hogy élik.
De tudjuk azt is, hogy a szavak és a cselekvés nem különálló dolgok. Egyik megvilágítja a másikat; és a cselekvés teljes jelentőségét csak a szavak segítségével tárhatjuk fel. Ha összehasonlítjuk Maria Marten meggyilkolását a Vörös csűrben és Duncanét Macbeth kastélyában, láthatjuk, hogy gyakorlatilag a cselekvés nagyjából azonos mindkét esetben, jelentősége azonban egészen más. Az egyik gyilkosságot pusztán véghez viszik, a másikat pedig átélik, méghozzá szavakban élik át. És mi több, a cselekvés igazi természetét éppen a szavak adják. Végső soron az átélés maga a cselekedet. A cselekedet nem a tőr Duncan szívében, nem a vér Macbeth kezén, inkább az átélés belőlük fakadó szavainak végtelenje:
                                                                                               Macbeth öli az álmot!
vagy:
                                                                                             Nem, nem; előbb festi át
                                                                                             Kezem a roppant vizeket,
                                                                                        hogy a zöld mind piros legyen!
                                                                                                                                  Szabó Lőrinc fordítása
A „kezem" szó a szövegösszefüggésben annyira kiszélesíti gondolatainkat az emberi kézről, és arról, amit az végbevisz, hogy a kép már nem csupán erre az egyetlen emberi lényre, erre az egyetlen tettre érvényes; valami elementáris cselekedetté válik, amit a bűnbeesett világ hajnalán követtek el. Már csak hanghatásában is a hiteles átélést érzékelteti, illetve, kell hogy érzékeltesse az, ahogy a „kezem" két rövid szótagjával szemben hatalmas lávafolyamként ott áll a „roppant vizeket". A szöveg hatására valahogy úgy érezzük, hogy itt már nem is egy cselekedetről, hanem kettőről, nem kettőről, hanem húszról van szó.
Abban talán már egyetértenek velem, hogy a szavak átfogóbban, mélyebben megértetik velünk a cselekvést, de akkor még mindig ellene vethetik: „Miért versben? Minek ez a szótagokhoz kötött forma ? Miért a mondatoknak ez a természetellenes sorokba tördelése?"
Azt ajánlanám, hagyjuk most ezeket a kérdéseket, és menjünk tovább, úgy, mintha a verses színmű is éppen olyan felderíthetetlen okoknál fogva tartozna az életünkhöz, mint például a darazsak. Csak annyit kérek önöktől, engedjék meg, hogy feltételezzek a világegyetemben bizonyos szervezett rendet, rendszert vagy arányt, ami minden láthatóban megnyilvánul, bizonyos hatalmat, ami egyesíti a legnagyobbat és a legkisebbet, a természet és a történelem eseményeit, és ami miránk és érzékelésünkre is rányomja a bélyegét, ahogy a kandiscukor-rúdra rányomják Brighton városa nevét. Amikor Milton azt mondja: „Tornyokat cipelő elefántok", vagy amikor Wordsworth azt mondja: „Egy feltűnő férfi, nagy szürke szemmel", egyikük sem jár olyan közel ehhez a szervezett rendhez, mint például Chaucer, a következő sorokban:
                                                                                       Ma még a kedvesed szerelme hív,
                                                                                         s holnapra a magányos sír fia.
                                                                                                                             Kormos István fordítása
És most engedjék meg, hogy föltételezzek valami testet öltött, de nem dogmatikus jelenlétet, „mit vérünk érez, s megsejdít a szív", valami olyasmit, mint a nehézkedési erő, vagy valami erkölcsi törvény, mint az a törvény, amelynek értelmében két lábunk van, és nem hat.
A gondolatmenetem alapján azt képzelhetik, hogy az eleuziszi misztériumokról beszélek, és nem a színházról, amelyben önök kellemesen kívánnak szórakozni. Ezért azonban csakis a „Miért versben?" kérdésnek tehetnek szemrehányást. Tulajdonképpen olyan jó verses színművet kellene írnom, hogy ez a kérdés föl se merülhessen, olyan darabot, amely nemcsak egy adott kor néhány emberének tetszene, hanem minden idők minden emberének, olyan darabot, amely együttesen fejezné ki és harmóniába hozná a dolgok közvetlen látszatát és egyetemes természetét.
Bárcsak ígérhetnék valami ilyesmit. Majd minden nemzedéknek meg kell újítania a nyelvet, aminek együtt kellene kifejeznie ezt a két dolgot; és néhányan úgy találjuk, akár ama szamár, hogy nem vagyunk képesek egykönnyen megértetni magunkat embertársainkkal. Van úgy, hogy azt hisszük, elkerültünk minden félreértést, aztán véletlenül elkapjuk a nézők egy-egy megjegyzését, mint például A sötét elég világos (The Dark Is Light Enough) egyik előadása után (az 1848-as osztrák — magyar háborúról szól ez a darab, és Bécs közelében játszódik), amikor is egy úr jámbor rezignációval így szólt: „Soha nem voltam képes megérteni ezeket az orosz darabokat."
Nincs értelme afelől kifaggatni a költészetet, hogy mit is akar mondani; a költészet egyszerűen az, amit mond. A színházban ugyan kell, hogy legyen egy közvetlen, felszíni jelentése, rögtön ható értelme, hatásának a felét azonban mintegy ez alatt az értelem alatt viszi végbe, tudatosan vagy tudat alatt érzékeltetve a létnek valamiféle átélését.
Korunk az útjelzőtáblák, az ideológiák, a csalhatatlan receptek és a jelmondatok kora; állást kell foglalnunk, határozott választóvonalat kell húznunk ekö-zött meg aközött, céduláznunk, elemeznünk, boncolnunk kell; az írott betű szerint kell élnünk, mert a betű a törvény. De mi éppen azt a lehetőséget vizsgáljuk, hogy a költészet mélyén valami más, mélyebb törvény rejtőzik. A költészet igazsága a szemünk előtt mélyül el mindjobban. De a szem igazsága sohasem abszolút. Nem jön el az a pillanat, amikor világgá kürtölhetjük, hogy végleg megértettük.
Egyik darabomban, A rabok álmában (A Sleep of Prisoners) Káin és Ábel kockajátékot játszik, és Ábel, amint rázza a kockát, így imádkozik:
                                                                                                  A kockán bárhogy fordíts,
                                                                                                  Amit teszek Te rendeled,
                                                                                                  Tudásom csődöt mond itt.
A tudás iránti buzgalmunkban olyan szenvedéllyel ragaszkodunk kis ismeret- és ítéletfoszlányainkhoz, hogy a századok folyamán elégettünk, megkínoztunk, bebörtönöztünk, agyonlőttünk és felrobbantottunk mindenkit, aki ellentmondott vagy kételkedett bennünk. De ismeretfoszlányaink szelleme legalább annyira az ellentmondás, a kételkedés volt, mint a hit. És amit megkínoztunk, felrobbantottunk, az az igazság szelleme volt.
A színpadon a költészet egyenlő a hallgatás aktivizálásával. Mind beljebb hatoló felfedező út ez, toronyiránt az ember orra után, vagy inkább a füle után, mert, amint a zenéből tudjuk, a hangban, a tiszta hangban is van logika és mi másnak felelne meg ez a logika, ha nem annak az egyetemes rendnek, amit megsejdít a szív? És ennek a logikának mérhetetlenül fontos szerepe van az életünkben itt, a földön. Amikor harmóniát kelt bennünk, feloldja disszonanciánkat, közelebb kerülünk igazi emberi természetünkhöz.
                                                                                             Az ember, aki legbelül zenétlen
                                                                                          S nem hat rá édes hangok egyezése,
                                                                                               Az kész az árulásra, taktikára,
                                                                                             S szelleme tompa, mint az éjszaka
                                                                                            S érzelme komor, mint az Erebus:
                                                                                         Meg ne bízz benne. Hallgass a zenére.
                                                                                                                                        Vas István fordítása
Hallgass a zenére. Fülünk még a színház vásári világában is fel kell hogy fedezze egy verssor magánhangzóinak a játékát, fel kell hogy ismerje bennük az egyetemes rend megnyilvánulását, és hogy egy sorvégi vonásnak éppoly célszerűséget kell tulajdonítania, mint, annak a vonásnak, amelyet egy lepkeszárny mintázatában lát. Ezeknek a finomságoknak azonban a színház bővérűbb, szigorúbb karakterén belül kell fennmaradniuk, és meg kell küzdeniük a legkülönbözőbb zavaró körülményekkel: a nézőtérről jövő köhögéssel, a szerző gyarlóságával, sőt — nagy ritkán — a színész emlékezetének esetleges hézagaival is éppen úgy, ahogy az életben is legbelsőbb természetünknek meg kell küzdenie megannyi külső és belső zavaró körülménnyel.
                                                                                           A nem-múló lelkek összhangja ez,
                                                                                             De míg ez a veszendő sárgúnya
                                                                                        Takarja durván, addig meg se halljuk.
                                                                                                                                     Fás István fordítása
A színmű mondanivalójának, a történet megformálásának, a szereplők jellemének, a cselekménynek eleve magában kellene foglalnia, ki kellene emelnie a mű költői szövetét. A cselekmény szélesebb vonatkozásainak a történeten túl önálló jelentése kell hogy legyen; olyasfajta jelentése, amely örök érvényű igazsággal ruházza fel a mítoszokat és a legendákat, és józan ténnyé tudja tenni a tündérmesét; nem olyan szándékolt a jelentése, mint egy parabolának, és nem annyira megszerkesztett, mint egy allegóriának, éppen csak mintha fölrajzolná a körvonalait egy olyan alaknak, amelyet a költészet minden bizonnyal könnyűszerrel megfest.
Önök persze most azt mondhatják, ez mind rendben van, ez igen szép elmélet; csakhogy mi olyannak vesszük a verses színműveket, amilyenek, nem pedig, amilyeneknek eszményi körülmények között lenniök kellene ; de úgy véljük, hogy legalább olyan jó, és sokkal tisztességesebb lett volna, ha ezeknek a daraboknak nagy részét prózában írják. Miért kell például versben közölni az ilyen szöveget:
                                                                                                        Néha úgy vélem,
                                                                                                 ítélőképessége oly remek
                                                                                          Hogy megszűnünk csodálni mindent,
                                                                                                       az ő nézeteit kivéve,
                                                                                                  Számításba vehetné persze,
                                                                                          Hogy mily tanulságos dolog a tévedés.
Erre nem tudok kielégítő választ adni, ha önök azt hiszik, hogy az emberi természet vagy az emberi személyiség bármilyen arányban is két külön részre szakad, egy prózai és egy költői részre. Én úgy vélem, hogy fél lábunkkal mindig az egyik, fél lábunkkal pedig a másik területen állunk, és hogy nincs egyetlen pillanat sem, amikor biztonsággal azt állíthatnánk, hogy kizárólag az egyik vagy a másik oldalra kerültünk. Nincs egyetlen pillanat, amikor meggyőződéssel azt mondhatnánk, hogy látszólag akár legjelentéktelenebb cselekedeteinknek is ne lenne valami rajtunk messze túlmutató jelentősége.
A vers pontosan e két jelentés közötti feszültséget fejezi ki, hol az egyiket, hol a másikat helyezve előtér be. A prózának vagy a köznapi beszédnek egy pillanat alatt vers benyomását adhatjuk elegendő ritmikai töltéssel, akár egy mondat közepén is, majd visszaválthatunk, anélkül hogy megszakítanánk a beszéd egységét, ahogy a test és a lélek dolgozik bennünk, anélkül hogy észrevehetően két részre fűrészelne bennünket. Azt az írónak kell tudnia, hogy mikor törhet ki veszélytelenül, változatosságként mikor kereshet megnyugvást prózai ritmusokban.
A sötét elég világosban bekövetkezik egy pillanat, amikor a helyzet következtében mindenki hallgatásba mélyed; amikor a jelenet folytatására már semmi kilátás nincs, ahová mindenképpen függöny kívánkozik. És akkor a grófnő beszélni kezd. Elmondom önöknek, hogy mit, nem azért, mert a vers olyan, amilyennek elképzeltem, hanem azért, mert itt éppen kapóra jön, amiről szól.

Mi tegyünk most, hogy megállt az idő?
Már visszavonni sem lehet, ami elhangzott;
Szíveinket megbénítja a fagyos pillanat.
S minthogy nincs szó, amely ezt feloldja —
Legalább most, míg csak rá nem beszéljük
Gondolatainkat, hogy mozduljanak.
Tán a zene lendíthet föl leginkább,
Mint a dagály, ha jő sötétben, s táncoltatja
A lehorgonyzott csónakokat. Apám mesélte
Hogy késő este, valami magyaros szorongással telt estén
Elment egyszer a budai Arany Bikába
S ott találta az önök Képviselőháza elnökét
Amint ingujjban táncolt egymagában
Cigányzenére, s lelke messze járt,
Tökéletesen belemerülve
A táncba, s ez így ment tovább
Amíg apám iszogatott, s beszélgetett
Barátaival, három vagy négy órán át szüntelen.
Testes, hetvenes úr volt, aki ez idő alatt
Csak annyiban vett tudomást a külvilágról,
Hogy olykor a cigányprímás felé rántott szemével,
S a zene másba váltott, valami néma megértés folytán,
Amihez nem kellettek szavak, akár a zenéhez,
A földből tört föl ez a tánc, hogy pártját
Fogja az öregúrnak a félelemmel szemben.

Valami megértés, amihez nem kellenek a szavak, akár a zenéhez. Erről a megértésről próbál beszélni a költészet, a rendnek erről a földből feltörő megnyilatkozásáról, amit megsejdít a szív; ez az, amit a vers nyújthat számunkra.

Zentai Éva fordítása

Vissza

copyright © László Zoltán 2015
e-mail: Literatura.hu