Charles Dullin:
A rögtönzés

Ha az ember a rögtönzés szót kimondja, azonnal a commedia dell'arté-ra gondol. Én azonban rögtönzésen nem ennek a letűnt művészetnek modern formában való megújítását értem, hanem eleven módszert a színjáték elméletének és gyakorlatának tanítására, olyan módszert, amely elősegíti a növendék egyéniségének kifejlődését. A ma elterjedt színművészeti oktatás nagy részben a mimikrin alapul; a hallgató utánozza tanárját, idősebb pályatársait, és ily módon süllyed bele a műviségbe, a konvenciókba.
A rögtönzés arra kényszeríti a növendéket, hogy felfedezze saját kifejezési eszközeit.
Megpróbálom néhány példán kimutatni e módszer előnyeit, amelyet a rendes tanulmányok nélkülözhetetlen kiegészítőjeként kellene tekinteni.
Mit veszünk észre egy vizsgaelőadás alkalmából egy növendéknél, eltekintve egyes figyelemreméltó adottságoktól? Rossz fekvésben alkalmazott hangot, bizonytalan dikciót, a járás, a testtartás, a mozdulatok sutaságát, ritmushiányt és elsietett beszédet, papagájszerű intonálást, egyes, erősen megnyomott szavakat (a hallgató nyilvánvalóan nem restellte a fáradságot, hogy ezeket a szövegkönyvben piros ceruzával húzza alá, és szemmel láthatóan arra törekedett, hogy minden egyes replikába mindent belezsúfoljon, amit az alakról tud). Az adott drámai vagy vígjátéki helyzet eszébe sem jut, de ha már látta a darabot színpadon, arra törekszik, hogy utánozza azt a színészt, akire mások szerint külsőleg hasonlít. Néhány nagyon egyszerű rögtönzési gyakorlat csupán, és ez a növendék ráébred művészetünk egyik alapvető törvényére, amelynek föl nem ismerése az alapja mindezen ügyetlenségeknek: hogy mielőtt kifejezni próbálna, erezzen, mielőtt leírná, mit látott, nézzen és lásson, mielőtt partnerének válaszolna, figyeljen és halljon. Ezek a gyakorlatok az öt érzékszerv által szerzett benyomásokra épülnek, íme néhány példa:
Nézzen egy tájat.
Kövesse egy madár röptét a térben.
A fűben heverve figyeljen egy bogarat.
Hallgassa a távoli harangszót.
Hallgassa egy közeledő ember lépteit.
Figyeljen egy beszélgetésre, amelynek szavai csak homályosan jutnak el hozzá.
Szagoljon egy kellemes parfümöt.
Lélegezze be a friss reggeli levegőt.
Erezzen egy kellemetlen szagot.
Próbálja ki kezével a meleg víz hőfokát.
Tapintson egy durva kelmét.
Tapintson egy selymes, nagyon lágy kelmét, ízleljen meg egy frissen szedett gyümölcsöt.
Kóstoljon különféle borokat. Igyék valami keserű italt.
Ennek a látáson, halláson, szagláson, tapintáson és ízlelésen alapuló gyermekes gyakorlatnak az a célja, hogy a növendéknek kapcsolatba kelljen lépnie a külvilággal, amelynek megnyilvánulásait, az elkövetkezők érthetősége kedvéért, "a külvilág hangjának" nevezünk el. És egyszerre csak a szemlélt táj valami gyermekkori emléket kelt bennünk, és múló melankóliába ejt. A harangszó, amelyet hallgatunk, halálharangra emlékeztet, amely valamelyik szerettünk temetésén kondult meg. Belélegezzük a parfümöt, és arra gondolunk, hogy barátnőnknek visszük ajándékba stb.
A "külvilág hangja" váltja ki belőlünk azt a lényünk legbensejéből fakadó hangot, amelyet a következőkben "saját hangnak" nevezünk, és ebből a találkozásból születik majd meg a kifejezés. Mindebből azonnal kitűnik, hogy a rögtönzés lényegében, tehát gyakorlati alkalmazásában is, két elemből áll, mivel kettős áramlatból alakul ki. Az egyik áramlat (a saját hang) belülről jön, a másik (a külvilág hangja) pedig a külvilágból és a tárgyakból. Ez utóbbi beleütközik a belső, egyéni ellenáramlatba, serkenti, megtermékenyíti, sőt formába önti. Egy adott pillanatban létrejön a szintézis, ilyenkor térhetünk rá ennek a kétfázisú műveletnek gyakorlati alkalmazására, a kifejezésre.
A rögtönzés tehát két fázisban lezajló művelet. Az első fázis a lehető legszélesebb, leggazdagabb elgondolásé, a második fázis a lehető legerőteljesebb kifejezésé, és ez a művelet lényegénél fogva maga is két elemből áll, mivel azt követeli, hogy
a) megkeressük saját énünket,
b) ezt az ént szembeállítsuk a külvilággal.
Melyek az énnek azon elemei, amelyekre a növendék munkájának kijavítása során nagy súlyt helyezünk? Mindenekelőtt egyéniségének valamennyi összetevője: jellegzetes adottságai, művészi érzékenysége, fogékonysága. Mindezt kezdetben gyakran elleplezi a félénkség, a szemérem, a görcsösség; türelmesen fel kell hát kelteni a növendék bizalmát, és ugyanakkor tökéletes őszinteséget kell követelni tőle. (...)
A kívülről jövő elemeket, amelyekkel ez az egyéniség szembetalálja magát, nevezzük behatásoknak, fizikai, esztétikai, földrajzi, erkölcsi stb. benyomásoknak és — ezek persze egészen más természetűek — érzelmeknek.
E tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy valamennyi előkészítő gyakorlatot felsoroljam. Példa gyanánt tehát olyan témát választok, amely közülük többet fog össze. A gyakorlatot az elvégzendő munka sorrendjében bontom fel.
1. Két szerelmes lép a színre. Menet közben gyengéden átkarolják egymást, árad belőlük a bizalom, az egyértelmű belső öröm, minden szép, ami körülveszi őket. Leülnek egy padra, egy nagy, kopár fal előtt.
2. E képzeletbeli fal mögött börtönudvar van. Egy őr vezetésével foglyok járnak körben (sziluett, atmoszféra).
3. A szerelmesek észreveszik, hol vannak.
4. A körséta folytatódik.
5. A férfi feláll a padra, és átnéz a fal fölött. Kellemetlen benyomása átragad a lányra is anélkül, hogy ő kukucskálni merne.
6. A baljóslatú körséta folytatódik.
7. Az emberi nyomorúság egy pillanatra még közelebb hozza egymáshoz a szerelmeseket, ugyanakkor szomorúsággal fátyolozza el örömüket. Minden megcsúnyul körülöttük, hallgatagon távoznak.
8. A körséta megy tovább. Az egyik rab kimerültén elhanyatlik. A többiek megállnak. Ellenséges pillantások szállnak az őr felé és vége.
Ennek az összetett gyakorlatnak segítségével a növendék egész sereg problémára ébredhet rá: az izmok lazítására, a járásra a testtartásra, a ritmusra; a tekintetre, amely először a külvilágot fürkészi, de aztán befelé fordul, és ezt a belső világot ellátja igazi táplálékával : a drámával.
De a feladatok mindegyikét gyakorlati munkával kell megközelíteni, amelynek éppoly szabályosnak, éppoly pontosnak kell lennie, mint a torna- vagy a klasszikus táncgyakorlatoknak. Utaltam a járásra, a testtartásra; a ritmusra és a lazításra. Minden szakmailag képzett színész ismeri technikánk ez alapelemeinek fontosságát. (...) A rögtönzés előnye az, hogy egy fokozatos módszer alapján haladva feltárhatjuk a növendék hibáit, és megpróbálhatjuk azonnal ki is javítani őket egy megfelelő gyakorlat segítségével. Az első számú ellenség általában a görcsösség, ami valóságos félparalízisnek tekinthető. A hivatásos színésznél a görcsösség forrása legtöbbször a közönségtől való félelem: sikert arat-e majd vagy sem?. . . A görcsöt akkor sikerül feloldania, ha elmélyed játékában, azaz ha a külvilág hangjából eredő bizonytalansági tényezővel saját hangját állítja szembe.
Csakhogy a görcsösség nem mindig a hiúságból fakad. Suggalhatja egy nagyon tiszteletreméltó, nagyon őszinte szemérem is. Épp az igazán szenvedélyes színészek szenvednek pályájuk kezdetén legtöbbet ettől az átkozott görcsösségtől olyannyira, hogy sokszor hidegvérrel vádolják őket. Ilyenkor a félmaszkkal végzett gyakorlatok hoznak gyakran értékes eredményt. A félénkséget részben legyőztük, a növendék biztonságban érzi magát, és bátorságra kap. "Felszabadításához" hozzájárul, ha a gyakorlatokat, amennyire csak lehet, a mindennapi valóság körén kívül választjuk meg.
Ideiktatok egyet példaképpen, nevezzük a világ felfedezésének. Próbáljon, amennyire csak lehet, megfeledkezni a testéről, testének súlyáról. Arcán félmaszkkal nyúljon végig a földön és lazítson, teljes elernyedésre törekedve.
Könnyű fuvallat súrolja arcát és fut végig testén. Kinyitja szemét, és "felfedezi" a világot, az eget, a földet, a növényzetet. Vérmérsékletének megfelelően túláradó boldogságot, örömet, életerőt vagy éppen rémületet érez, merev, még földbe gyökerezett lábbal tápászkodik fel. Az égen felhők vonulnak, szeretné elérni őket, vagy ellenkezőleg, félve érzékeli misztériumukat. Megpillant egy forrást, közelít hozzá, arca tükröződik a vízben, meg akarja ragadni a képmását; a víz kiszökik az ujjai közül. A nap feltűnik, és elkápráztatja a szemét.
Az ereiben kerengő vér, az először érzékelt élet heves reakciókra ösztönzi, kiszakítja magát a föld vonzásából, és táncot rögtönöz.
E gyakorlat annyi nehézséget rejt magában, hogy végrehajtása ritkán kielégítő, de a reflexek, amelyeket az általa követelt erőfeszítés felkelt, zálogai a növendék gyors előrehaladásának.

Improvizáció Improvizáció Improvizáció

Az ilyen gyakorlatok nemcsak lazításra nevelnek, hanem feltárják a növendék előtt a ritmus és a plaszticitás jelentőségét is. Amikor a beszédórákon a növendék egy tragédiából vagy egy vígjátékból ad elő részletet, memóriájának munkájára támaszkodik, önmagából jóformán semmit sem merít. . . Rögtönzéskor viszont az időt és a mértéket saját mechanizmusa diktálja, amelyet ő maga hoz mozgásba. Nem tud kitérni a ritmus törvénye alól, sőt mihelyt megérezte fontosságát, egy-kettőre önállóan fogja kiaknázni, nem tudja többé elviselni sem a belső ürességet, sem tagjai tétlenségét, és nem teszi fel többé azt a nevetséges kérdést, amely annyi színész ajkán bukik ki, ha nincs szövege:"de hiszen most nem vagyok játékban, hát mit csináljak?". Ez a növendék felismeri, hogy a színész akkor "nincs játékban", ha maga rekeszti kívül magát, és nem éli alakját a hallgatások során csakúgy, mint a dialógusokban. Megérti, hogy a ritmus életet önt a mozdulatlanságba is, mert uralkodik minden rebbenésünk fölött, és ujjunk egy rándulásában is éppúgy megnyilvánulhat, mint a táncos ugrásában, és ettől fogva szükségét érzi mind szavaiban, mind mozdulataiban.
A ritmusérzék kifejlesztésére a legtöbb gyakorlatot fel lehet használni, ha ebből a sajátos szemszögből nézzük őket. Mindenesetre jó, ha jellegük minél változatosabb, hadd szokja meg a növendék, hogy mindenbe, amit csinál, ritmust vigyen. (...)
Járjon mély belső örömtől áthatva, álljon meg, üljön le, induljon meg újra (a testhelyzetben beállott változások nem zavarhatják meg a ritmust). Most járkálás közben szomorúság fogja el, álljon meg, üljön le, induljon meg újra. Itt a saját hang szabja meg a ritmust, és óv meg az öncélú izgékonyságtól.
Kitűnő példákat találhatunk az állatok járásmódjában: a macskafélék folyamatos mozgása (ritmus az egész testben), a macska egérre les, majd ráugrik (ne engedjük, hogy a növendék utánozza a macskát, hanem vegyük rá, hogy a képeket az emberi plaszticitás nyelvére fordítsa le).
Keressünk példákat a természetben: egy nádszál imbolyog a szélben; vagy a mindennapi életben: olvasás közben vár valakire, időnként az ajtó felé néz, egy perc múlva kopogás, felugrik, hogy ajtót nyisson stb.
Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy felhívjuk a növendék figyelmét az idő fogalmára, amely nyilvánvaló módon szorosan kapcsolódik a ritmuséhoz. Az idő mértéke alá van rendelve a drámai érdeknek és intenzitásnak. A színházban nem könnyű szert tenni rá, mert nem ugyanaz, mint az életben. Írjon egy szakítólevelet úgy, ahogy az életben tenné, majd egy kis rögtönzésben egy, a színpadon is elfogadható időn belül. A színész általában hajlamos arra, hogy rövidítsen, hogy egyik gondolatról a másikra gyorsan átugorjon, az a körülmény, hogy színpadon van, elfeledteti vele a valóságos időbeli értékeket. Hogy ezekre az értékekre emlékeztessük, helyezzünk nagy súlyt az efféle egyszerű gyakorlatokra: hajoljon egy kút fölé, ejtsen bele egy követ, számítsa ki ösztönösen az esés időtartamát. Ha a növendék jól megértette az idő fogatmát, amely oly szorosan kötődik a ritmuséhoz és legtöbb esetben irányítja is azt, használjuk ki ugyanezt a gyakorlatot arra, hogy figyelmét a plaszticitásra tereljük.
A színpadi értelemben vett plaszticitás elsajátítására megint csak a rögtönzés a legjobb edzési módszer.
A "világ felfedezése" című gyakorlatot végző növendék először konvencionális mozdulatokhoz folyamodik, vagy ha van benne némi tánctehetség, úgy ihletét kisebb-nagyobb mértékben a tánc technikájából meríti. Márpedig a színházi értelemben vett plaszticitásnak éppoly kevés köze van a tánc plaszticitásához, mint az énekes tudományának a színészéhez.
A commedia dell'arte bohócainak és rögtönzőinek hagyományából a cirkusz és a zenés varieté merített (a varietéénekes ugyanolyan jelentőséget tulajdonít mozdulatainak, testtartásának, mint hangjának), a színház színésze azonban igen gyakran alaktalan és merev marad. Abbeli igyekezetében, hogy a színpadon olyan legyen, mint az életben, nem mer másképp mozogni a színpadon, mint a magánéletében.
Az a színpadi plaszticitás, amelyről most beszélünk, a tragédia nemes mozdulataitól a groteszk karikatúráig terjed.
Mindennek fontosságát a növendék előtt a rögtönzés tárja fel, és ez kényszeríti alkalmazására. Először is rávezeti, hogy minden formát belülről építsen fel (saját hang), szemben a táncművészettel, amely a mozdulatot a mozdulat puszta szépsége kedvéért formálja ki. Ugyanakkor az az igény, hogy a mindennapi gesztusokat stilizáljuk, vagy hogy egy érzelmet egy testtartással fejezzünk ki, arra készteti, hogy megkeresse a színészi művészet sajátos fizikai kifejezéseit, amelyek kiemelik a szöveg értelmét, ugyanakkor nem ismétlik el fölöslegesen azt, amit a szöveg úgyis elmond. Hogy útbaigazítsuk a növendéket ebben a kutatómunkában, adjunk neki nagyon egyszerű feladatokat, amelyek azonban megmozgatják fantáziáját.
Utca hajnal ötkor. Minden növendéknek ki kell találnia egy alakot azon típusok galériájából, akikkel ilyenkor a párizsi utcákon találkozhatunk. Válasszunk egyet a munkába indulók közül, egyet a munkából jövők közül vagy egy hazatérő mulatozót, egy koldust, egy hajléktalant stb. Mutassunk rá közben az atmoszféra hatására (külső tényező, a külvilág hangja).
Ugyanaz az utca délben, egy nagyon forró nyári napon. Este hatkor, a munkanap végén.
Rajzoljuk meg az egyes alak-vázlatok jellegzetességeit. Egy süket ember feszült tartását, amikor meg akarja érteni a beszédet, egy rövidlátó nézésmódját, egy hiú ember járását, egy nagy divatszalon manekenjének járását stb.
Ezután térjünk át egy szinte kimeríthetetlen ihletforrásra: az állatok vázlataira. Ezekhez a gyakorlatokhoz fedjük el az arc felső részét félmaszkkal, hogy a teljes kifejezőerő a testben összpontosuljon. A macskafélék járását a ritmusnál már felhasználtuk. Most rögtönözzünk a hattyú, a fecske repülése, a sas szárnyalása, a kacsa, a pulyka mozgása alapján.
Itt már a pantomim művészetéhez közeledünk. És mégis meg kell maradnunk a színház síkján, nehogy a műfajok zűrzavarában eltévedjünk. A pantomimnak megvannak a maga sajátos törvényei, szabályai, mindent gesztusokkal kell kifejeznie, a tánchoz hason lóan mindent kívülről építhet fel, sőt kívülről is kell felépítenie, benn magában van az egész dráma. A színházban a plaszticitás a belső drámát szolgálja. Értékét, különlegességét ennek a követelménynek bölcs betartása adja meg. Hogy ezt az eredményt elérjük, a növendéknek, ismétlem, fizikailag is képeznie kell magát. Szükség van a klasszikus táncra, a lábdobogással ritmizált táncra, a vívásra, a tiszta pantomimre. Ennek a kiképzésnek egyenértékűvé kell válnia a mechanikus dikcióval, feladata, hogy azt előkészítse, hajlékonnyá tegye, de ne felejtsük el: soha nem cél, hanem eszköz.
Szántó Judit fordítása

 

Vissza

copyright © László Zoltán 2012 - 2015
e-mail: Literatura.hu