Vörösmarty Mihály

(1800—1855)

Versolvasó, verskedvelő emberek közt számosan akadnak, akik, ha megkérdezik tőlük, kit tartanak a legnagyobb magyar költőnek, habozás nélkül válaszolják: „Vörösmartyt".

Jól tudjuk persze, hogy ilyen kérdés feltevésének semmi értelme sincs, hiszen arra a kérdésre, hogy ki a jó költő, ki a nagy költő — akár tudományos indoklással is lehet válaszolni, hanem hogy a valóban nagyok közül kit vallunk a legnagyobbnak, ez nem objektív mérce, hanem szubjektív ízlés kérdése. Annyi azonban bizonyos, hogy legnagyobb költőink között Vörösmarty is alkalmas arra, hogy bizonyos ízlésfajta őt vallja a legnagyobbnak. A magyar romantikának kétségtelenül ő a főszereplője, Csokonai és Petőfi között versenytárs nélkül a legkimagaslóbb költői egyéniség. Fellépésével gazdagabb lett az egész magyar irodalom. Helye világviszonylatban is a romantika nagyjai között van, Byron, Victor Hugo, Lermontov, Mickiewicz társaságában. Ami a század elejétől fogva készülődött — vele vált teljessé.

Szegény sorsú Fejér megyei kisnemesi család fia volt, együtt született a XIX. századdal 1800 decemberében. A művelt nemesifjak számára kötelező klasszikus műveltség mellett már diákkorában ismerkedik a korszerű irodalommal: a felvilágosodással és a bontakozó romantikával. Előbb a német romantika túlzásai ragadják el, de azután megismerkedik Shakespeare-rel és vele együtt a felnövekvő francia romantikával. Felserdült ifjúként a gazdag és művelt Perczel családnál nevelősködik. Perczel Móric, a későbbi forradalmi tábornok az ő neveltje. Ebben a körben tágul ki ismeretköre, innét ablak nyílik a távolabbi Európa felé. Itt éli át első, reménytelen, de érzelemvilágát gazdagító szerelmet. A korai kísérletek után ebben a körben érik költővé.

Művészi pálya:
 1. ’20-as évek:
  Az útkeresés időszaka. Az epika területén az elbeszélő költemények (Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, A rom) jellemzik, többnyire töredékesek, a magánmitológia és a nemzeti múlt keveredik bennük. A lírai termést gazdag műfajiság jellemzi szintén az útkeresés jegyében. A késő-klasszicizmus hatását mutatják az alkhaioszi strófában írt alkalmi ódák. Megjelennek a nemzeti történelem eseményeit feldolgozó, felidéző balladák (Szilágyi és Hajmási, A Buvár Kund). A dalok között megjelennek a népies dalok (A gyászkendő, Párja nincs, Rózsa voltál), a helyzetdalok (Laboda kedve). A ’20-as évek legnagyobb költői teljesítménye a Zalán futása:
 2. A XVIII. század második felétől vetődött föl a nemzeti eposz kérdése. A klasszicizmus esztétikája, mely továbbra is az eposzt tartotta a legmagasabb rangú műfajnak, és a nemzeti identitás megteremtésének vágya egyaránt az eposz felé irányította a figyelmet. Anonymus Gestájának megtalálásával és lefordításával élővé vált a nemzeti múlt. A nemzet származását a XIX. század közepéig Árpádhoz kötötték az eposzok ill. eposzi jellegű alkotások. Ezt követően Arany János révén a hun eredetmonda került előtérbe (Csaba trilógia). Már Csokonai eredeteposzt tervezett (Árpádiász), megemlítendő Virág Benedek, Dajka Gábor, Ráday Gedeon munkássága. A Vörösmarty-kortársak közül Czuczor Gergely: Augsburgi ütközet és Aranyosrákosi Székely Sándor: Székelyek Erdélyben című műve emelkedik ki. Vörösmarty merített a klasszikus eposzokból, elsősorban Vergilius és Zrínyi művéből, de szembe kellett néznie a műfaj paradoxonjaival is. A késő-klasszicista eposzok mintájára összevonta az invokációt és a propozíciót, s látomássá tágította. (Más vélemények szerint az invokáció a hazához szól: “Ó hon!”.)

  Az első énekben az eposzi kellékek közül megfigyelhető az epitheton ornans (“Párducos Árpád”, “Deli Álmos”), a pars pro toto elv, a múlt, mint érték, mint követendő példa. Vergiliust és Zrínyit imitálja az eposzt megelőző szerelmes versek felidézésével. A klasszikus mintát követi a hexameter is. A legnagyobb nehézség a mitológiai apparátus mozgatása egy szekularizált (=elvilágiasodott) korban: Vörösmarty egy lehetséges pogány-magyar mitológiát teremt meg. A Zalán futása mégsem tudta betölteni a nemzeti eposz szerepét. Már a cím is jelzi, hogy a költőt nem a győztes és honfoglaló nép sorsa érdekli elsősorban, hanem a pusztulásra ítélt ellenségé. Az egész művet az Ossziáni-dalokból kölcsönzött elégikus hangvétel hatja át, legfőbb motívuma, kulcsszava az enyészet (ezt parodizálja Petőfi A helység kalapácsában). Másrészt az epikus elemek helyett jobban érdekli Vörösmartyt a hősök belső vívódása.

 3. ’30-as évek:
  A költői kiteljesedés idősz
  aka.

Szózat (1836.):
A Himnusz mellett második nemzeti énekünk. Hatása nem elsősorban esztétikai megformáltságában van (bár szerencsés, hogy mindkét alkotás, mint műalkotás is a legjava terméshez tartozik), hanem ránk örökölt erkölcsiségében, felhívó voltában, hiszen minden alkalommal a hazaszeretet kategorikus imperativusára figyelmeztet, az együvé tartozásra, a múlt vállalására, a jelen és jövő alakítására.
(Szörényi László: Az elszánt. A 150 éves Szózat című tanulmánya alapján.)
1836-ban írta Vörösmarty
, s a következő évben jelent meg az Auróra zsebkönyvben.

Történelmi háttér:
1835. Erdély, 1836. pozsonyi országgyűlés – mindkettőt feloszlatják, letartóztatják Wesselényit, a liberális ellenzék egyik vezérét, Kossuthot, az Országgyűlési Tudósítások szerkesztőjét. Az események mögött ott kísért az 1830–31-es levert lengyel szabadságharc, és annak tragikus tanulságai. A Szózat tehát a reformmozgalmak mélypontján keletkezett.

Beszédhelyzet, felépítés:
A klasszikus retorika szabályai szerint építette fel Vörösmarty művét. Mintája Vergilius Aeneisének első és tizedik éneke. Az első énekben Aeneas a vihar és hajótörés után összegyűjti társait, és arra bíztatja őket, hogy ne essenek kétségbe, bízzanak abban, hogy elérik céljukat, hogy új földön, újra megtalálják hazájukat. A helytállásra buzdítást kifejező nyelvi fordulatot (“Itt élned, halnod kell.”) Vörösmarty Zrínyitől veszi át, ‘Az török áfium ellen való orvosság’-ból: “Elfussunk? nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga országából barátságunkért ki nem mégyen, hogy minket helyheztessen belé. Az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun nincs, hanem Pannóniában. Hic nobis vel vincendum, vel moriendum est.” Zrínyi pedig Liviustól veszi át (“Hic vincendum, aut moriendum, milites, est.”) Mindez arra figyelmeztet, hogy a legsajátosabb, a legnemzetibb is mélyen bennegyökerezik az emberiség közös kultúrkincsében. A gondolat már Zrínyi előtt is megvolt a magyar közgondolkodásban, és a költő–hadvezér után is tovább él. (Bocskay István – 1606: “az mi nemzetségünknek több hazája ennél soha nem lészen, s nincsen is, más minekünk az övét nem adja”; Czobor Mihály – 1606: “az magyaroknak ennél több ez kis darab országocskánál nincsen, kit ha elvesztnek, semmiek nem lészen”; Nyári Pál – 1606: “nincsen nekönk több hazánk ennél, ha ezt is elvesztjök, nem ad senki országot nekönk”; Bethlen Gábor – 1611: “ne veszessük el, Uram, az hazát, mert ha ezt elvesztjök, mi mást nehezen, avagy nem is találunk”; Széchenyi István – 1835: “Ha nincs Hunnia határi közt hazánk, egyebütt e földön többé sehol sincs”.)
A Vergilius-hatást ill. inspirációt a beszédhelyzet megalkotására az is megerősíti, hogy az iskolai retorika tankönyvek példaanyagát jórészt az Aeneisből vették, s ilyenből tanult Vörösmarty is.

Szerkezet:
A vers 56 sorból áll. Közepén, a 27–28. sorban a szentencia, a gnóma (=erősmondás), mely magába sűríti, előre és hátra kisugározza a vers egész mondanivalóját. A szentencia jelleget kiemeli, hogy a két sor idézőjelben áll (
“Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!”). A keret 2–2 versszaka nyomatékosító variációt is tartalmaz. A szerkezet így nem egészen szimmetrikus, de a tükrözésen kívül így előrehaladást is mutat. Ettől eltekintve a versszakok a középtől, mint tükörtengelytől kezdve megfeleltethetők egymásnak. A költemény első felében a dilemma (=eldöntendő kérdés) egyik ága, vagyis az élet, a második felében a halál nyeri el a maga retorikus kifejtettségét.

 

élet

halál

3. vsz., a vérrel szerzett haza képe 12. vsz., a nemzet sírba süllyedésének látomása
4. vsz., a honfoglaló Árpád és Hunyadi tetteivel indokolja a honhoz való ragaszkodást, és területileg is körülírja az országot 11. vsz., a nagyszerű halál víziója, mely maradéktalanul kiterjed az egész országra
5. vsz., Rákóczi nevének kikerülésével (a cenzúra miatt) a nemzeti szabadságharcokra utal 10. vsz., azt a jobb kort emlegeti, melynek be kell majd teljesítenie az elbukott harcok célját
6. vsz., a jelen, melyben egy ezredévi szenvedés után még él a nemzet 9. vsz., a hátrányos jelennek reményteli kibontakozásáról értesülhetünk
A 7. vsz. tartalmazza a gnómát, a 8. pedig ennek érzelmi argumentumra (=érvre) támaszkodó kibővítése

A 4. versszak értelmezése:
Az Árpád által megszerzett szűkebb hazán kívül, Hunyadi nevének említése bővíti a haza területét. Az ‘itt’ nem utalhat Nándorfehérvárra, hiszen a várost nem köti ezredéves szenvedés Magyarországhoz, s a középkorban is csak időleges tartozott az országhoz. Vörösmarty Nagyszebenre utal, ahol 1442-ben Hunyadi legyőzte Mezet béget, és leverte a rabigát tízezer rabszolgának hurcolt erdélyiről. Így az utalás politikai színezetű, hiszen a liberális ellenzék legfőbb sérelmét, Erdély elszak
ítását is beleszőtte a versbe.

Műfaj:
– Óda: közösségi érvényű alkotás, a transzcendens elemet helyettesítő tényező a népek hazája, nagyvilág. Szintén az a liberális felfogás tükröződik, mely szerint az ország problémáit csak európai kontextusban lehet megoldani. De tágítható is a kör, hiszen Bölöni Farkas: Utazás Észak-Amerikában című könyve – mely tartalmazta a Függetlenségi nyilatkozatot és az amerikai alkotmányt – ekkor jelent meg, s a ’32–36-os országgyűlés legkedveltebb olvasmánya volt. A kifejezésbe
n tehát a tudatosuló Amerika-élmény is benne van. Vörösmarty később is merít Bölöni könyvéből (pl.: a Gondolatok a könyvtárban című versben a néger kérdést érinti).
– Harci dal: Kossuth a nemzet béke és harci dalának nevezte a Szózatot. Arany János is ebbe
n az értelemben idézi Rendületlenül című ódájában. A kortársak számára tehát nem a herderi halál-vízió beteljesüléséről van szó, hanem az antik eredetű retorikai szerkezetben a nemzethalál argumentum (=érv) az élet-halál dilemma halál ágának végén helyezkedik el, s ezáltal a legerősebb érvet szolgáltatja lélektani szempontból az élet mellett.

Verselés:
Chevy Chase strófa, a skót népballadák verselése. Vörösmarty nyomán a helytállás versformájává vált a lírai köztudatban, s Arany A walesi bárdokban a Szózatot is felidézi. 1843-ban zenésítette meg Egressy Béni, elnyerve ezzel a Nemzeti Színház pályázatát.

Hazafias epigrammák:

Magyarország címere (1832.):
A reformkor törekvéseit foglalja disztichon formában írt epigrammáiban össze Vörösmarty. Az értékrend csúcsán a haza, s ezen keresztül az emberiség sorsát jobbító cselekvés áll. Vörösmarty Kölcsey epigrammáinak üzenetét ismétli, nem véletlenül, hiszen mindketten a liberális reformerek táborába tartoztak.

A Guttenberg-albumba (1838.):
Alkalmi vers. A könyvnyomtatás feltalálásának 400. évfordulójára egy német évkönyvbe szánta Vörösmarty. Az elnyújtott epigramma a reformkori programversek jellegzetes feltételes-alárendelői szerkezetét mutatja. Azokat a követelményeket, feltételeket sorolja fel, melynek bekövetkeztével ünnepelhetjük méltán az újkori kultúra egyik nagy alakját. Gutenberg Vörösmarty értelmezésében azért válhat jótevővé, mert az addig keveseknek szánt irodalmat és tudományt közkinccsé tette. A versben együtt vannak jelen a felvilágosodás meg nem valósult követelései (tudomány, szellem világossága stb.), a reformkor politikai elvei (közmegegyezés, érdekegyesítés, a parasztság és földbirtokosság egymás iránti kölcsönös ellenszenvének feloldása) és a romantika ellentmondásokat feloldani törekvő igyekezete (a szív és az ész összhangja).

A filozofikus jellegű személyes líra:

Késő vágy (1839.):
Életrajzi hátterében az a bizonytalanság munkál, mely többnyire jelen van a többi Laura-versben is: vajon a korkülönbség nem akadályozza-e meg két ember közös boldogságát. A rendkívül erőteljes zenei hatású, jambikus lejtésű dalforma elégikus üzenetet közvetít.
Szerkezete:
1–12. sor: a jelen, melynek lélekállapota a beletörődő nyugalom, az élet rendjének tudomásul vétele.
13–22. sor: a múlt felidézése, az
emlékezés a meghaladott, de újra visszavágyott múltra, mely a maga ellentmondásaival – melyeket a versben az oximoronok is jeleznek (=olyan jelzős szerkezet, melyben a jelző és a jelzett szó ellentmond egymásnak: “édes bánat”, “kínba fúlt gyönyör”) – paradox módon az ideált jelképezik, s így az értékszembesítés a schilleri elégiafelfogással mutat rokonságot.
23–30. sor: a jövő, melyet a vágyott értékek hiánya jellemez, egyetemes szinten kifejezve az idő visszafordíthatatlanságának törvényét.

A magyar történelem a reformkor előestéjénél tart. Vörösmartyt elragadják a nagy nemzeti feladatok, magáénak tudja azt a romantikát, amely irodalmi és általa politikai program Kisfaludy Károly körében. És az oly jó szemű Kisfaludy hamar fel is ismeri benne a készülődő nagy költőt. Ebben a körben barátkozik össze későbbi sógorával és harcostársával, Bajzával, majd Toldy Ferenccel, később Czuczor Gergellyel. Az irodalom nyomon következő fő feladata a fokozott nemzettudatosítás, a régi dicsőség idézése, a nemzeti pátosz. Időszerűvé válik a mondai tárgyú eposz, és romantikus divattá lesz a klasszicizmustól örökölt, de romantikus tartalommal megtöltött hexameter. Aranyosrákosi Székely Sándor szellemes kis hexameteres epikája, az 1822-ben megjelent A székelyek Erdélyben ösztönző hatású az egész nemzedékre. 1824-ben hexameteres nemzeti eposszal lép fel Czuczor. Vörösmarty akkor már írja a Zalán futását, amely 1825-ben megjelenik. Telibe talált egy éppen korszerű igényt. A hexameteres eposz időszerűsége csak néhány rövid év volt, de ezekben az években ez a fő műfaj. És Vörösmarty művétől elámul a nemzet. Úgy érzik, mindenki gazdagabb lett általa. A költőt eddig csak szűk körben ismerték, most huszonöt éves korára országosan dicsőített. A dúsgazdag nyelv, amelyhez hasonló sem volt eddig a magyar irodalomban, a zabolátlan, színes képzelet, a képalkotás merészsége elragadtatással tölti el az olvasókat.

 1. ’40-es évek:
 2. Liszt Ferenchez (1840.):
  Vörösmarty számára Liszt világképi, antropológiai és esztétikai szempontból is példakép. Megtestesítője a romantika és egyúttal a magyar reformkor illetve a liberális gondolkodók embereszményének: egyesül benne a patrióta és a világpolgár, anélkül, hogy a kettő ellentmondana egymásnak. Ezt a kettősséget jelzi a vers felütése, a
  “világ zenésze” és a “hű rokon” kifejezések. De mint zenész, a romantika esztétikájának hitelesítője is, a legtökéletesebb művészeti ág képviselője. A zene az, mely magába foglalja és felidézi a múltat, jelent, jövőt, egyént és közösséget, az érzelmek és gondolatok teljes skáláját mutatja föl. Vörösmarty bravúrja, hogy a zene abszolút konnotációból fakadó lehetőségeit a szó, a nyelv segítségével próbálja megidézni. Ebből fakad, hogy az óda pindaroszi típusához fordul, s az érzelmi telítettség gyakran a rapszódia felé mozdítja el a verset. A frazeológiában az óda már A vén cigányt is előlegzi: “velőket rázó húrok”, “zengj nekünk dalt”.

  Keserű pohár (1843.):
  Vörösmarty a romantikától újra népszerűvé váló bordal műfaját filozofikussá tágítja. Sorra veszi a föloldhatatlan ellentéteket, s az életet, mint a megcsalattatás színterét mutatja be, ahol minden törekvés, nemes érzelem önmaga ellentétébe csap át. A költő nem meri végigvinni a hiábavalóság gondolatát, az utolsó versszakban – a negyvenes évek nagy költeményeihez hasonlóan – a reménytelenségen felülemelkedő küzdést állítja elénk. (A vers Erkel: Bánk bán című operájának betétjeként vált ismertté.)

  Gondolatok a könyvtárban (1844.):
  A verset kiváltó élmény az Akadémia könyvtárában tett látogatás. A vers központi kérdése (“Ment-e a könyvek által a világ elébb?”) valójában egyidős a művészettel és gondolkodással. Már Platón és Arisztotelész véleménye is megoszlott a kérdésben. Arisztotelész a katarzis lélektisztító és -nemesítő hatásáról beszélt; Platón eltiltotta volna Államának lakóit a művészetektől. Az újkori gondolkodás történetében Rousseau válasza jelent mérföldkövet, kérdésessé téve a kultúra, a művészetek erkölcsjobbító hatását. Vörösmarty tehát ehhez az örök problémához fordul vissza, s párosítja hozzá a romantika, a XIX. század egyik gyötrő kérdését, a gondolat és tett, eszme és valóság antitézisét.
  A versépítő paradoxon arra épül, hogy a század első felében –
  a gőzmalmok elterjedése előtt – anyagból, ruhából készítették a papírt. A technológiai–gyártási elvet bölcseletivé tágítja Vörösmarty. A valóságban, az eszme realizációjában a szellemi törekvések megcsúfolását látja, a tragikus iróniát, mely eszme és valóság között feszül. Feloldható-e bölcseleti szinten a tragikus ellentét, van-e célja, értelme az emberi törekvéseknek, vagy minden törekvés értelmét veszti a körkörösség abszurditásában és értelmetlenségében? A válasz megkerüli a bölcseleti szintet, és a küzdés-etika jegyében fogalmazza meg az emberélet értelmét, kikerülve ezzel a célirányosság vagy körkörösség dilemmáját. A vers kettős zárlata ezt példázza. Előbb az ember, mint antropológiai lény, mint individuum célját és feladatát fogalmazza meg: “a föld s az ég fiából” az ég fiává válni. A romantikus antropológia dualizmusát ekként véli feloldani Vörösmarty. Másodszor az ember, mint kollektív lény kötelességét írja le: közössége javát kell szolgálnia a “szellemharcok” (azaz nem a forradalom) által.
  A vers műfaja rapszódia. Az erős érzelmi hevület magyarázhatja azt, hogy gyakran ellentmondásba kerül önmagával, illetve erős kon
  notációval rendelkező képeket próbál újraértelmezni. Így például a Bábel tornya, mely a kultúrtörténetben a káosz és zűrzavar kelléke, Vörösmartynál pozitív példa lesz. A vers felépítését, szerkezeti lüktetését a költői kérdések biztosítják, melyek jelzik a többszöri nekifutást, a problémával való viaskodást.

  Az emberek (1846.):
  A refrén az egyik legősibb formateremtő elv a költészetben. Az ismétlés sajátos változata. Általában kétféle módon épülhet be a költeménybe: az első lehetőséget Poe: A holló című költeménye példázza, amikor a költő utólagos magyarázata szerint (A műalkotás filozófiája) a refrénre, mint kiindulópontra épül a vers. Vörösmarty refrénjének más a funkciója: a költő világképéből, emberfelfogásából, ‘Az emberek’ belső logikájából következik
  a “nincsen remény”. A vers hét nekifutás, hét kísérlet arra, hogy megértse és fölfejtse ember és világ, ember és történelem, ember és ember antitézisét. Mindegyik kísérlet a refrén reménytelenségébe torkollik.

  I.) A felütésben elhatárolódik a szubjektív lírától, s önmagát, mint kinyilatkoztatást, mint megfellebbezhetetlen törvényt nyilvánítja ki. Ennek tartalmába, végérvényes igazságába belerendül a természet, megbomlik a természet látszólagos harmóniája. Itt jelentkezik először az érett Vörösmarty sajátos képalkotása: olyan víziót tár elénk, melyet vizuálisan már nem tudunk követni. (Ennek kibontására épül majd az Előszó és A vén cigány.) Az emberi törekvés reménytelenségét a törvény ellenében három fogalom jelzi: szellem, bűn, erény. A denotáció szintjén két pozitív és egy negatív értelmi tartomány. A szellem az ész békés alkotómunkájára utal (lásd: Gondolatok a könyvtárban). Az erény Kölcsey óta (Parainesis) a tett gyakorlatát, a hazafias cselekvést jelenti. A bűn itt a reformokat megtorpedózó, érvénytelenítő forradalomra utal.

  II.) Az atyák és törvények beláthatatlanul hosszú kora, melyet a Genezistől kezdve a káini ősbűn folytonossága jelez.

  III.) A dinasztikus háborúk, a francia forradalom és Napóleon kora.

  IV.) A XIX. század békés évtizedei, a költő jelenkora. A béke Vörösmarty költészetében pozitív jelentésű szó. Most azonban föloldhatatlan ellentmondások szülötte. A költő Thomas Robert Malthus (1766–1834) tanait emelte be költeményébe. A róla elnevezett tan megalkotója 1798-ban jelentette meg a ‘Tanulmány a népesedés törvényeiről’ című munkáját. Alaptétele, hogy a népesség gyorsabban – mértani arányban – szaporodik, mint ahogy az élelmiszerek mennyisége, – hiszen az számtani arányban növekszik. Így a népesség egy részének el kell pusztulnia. Az egyensúlyt az állítja helyre, hogy a népesség szaporodásának akadályai vannak:
  a.) pozitív vagy tényleges akadályok: háború, betegségek, járványok
  b.) preventív vagy megelőző akadályok: a nemzéstől való megtartóztatás
  Malthus az erkölcsös önmegtartóztatásban l
  átja a tömegnyomor egyetlen ellenszerét. Az indoklásban azonban eltér az angol szerző statisztikai érvelésétől, hazai és politikai magyarázatot ad.
  A reformországgyűlésen liberális politikusaink fölismerték, hogy a legfontosabb kérdés a jobbágy szabad bir
  tokhoz juttatása. Ez a gondolat vezet át az ötödik strófához.

  V.) Vörösmarty érvelése Széchenyi Hitel című művét idézi: “Már ez mért van így – s ennek úgy kell-e lenni, vagy tán nem kellene”. Az ötödik strófa tehát a reformkor legfontosabb problémáját idézi fel a költő hazai jelenét bemutatva.

  VI.) A 6. strófa elkeseredettségének hátterében a galíciai események állnak. 1846. február közepén Krakkóban – mely akkor még szabad város volt – lengyel hazafiak felkelést szerveztek. Okulva az 1830. évi szabadságharc hibájából, szabadságot ígértek a jobbágyságnak, kihirdették a feudális szolgáltatások eltörlését, összekapcsolták a nemzeti függetlenség ügyét a társadalmi igazságtevéssel. A mozgalom azonban véres kudarcba fulladt. Galícia lengyel és ukrán jobbágyai földesuraik ellen fordultak, mészárlás folyt, a parasztok szekérszám szállították a hullákat az osztrák hatóságoknak. Metternich aztán leszámolt a parasztokkal is, az utolsó szabad lengyel földet is bekapcsolta a birodalomba. A magyar közvéleményt mélyen megrázták az események, az egész reformkori küzdelem negatív kifutású lehetőségét látták benne. A strófa természetesen az aktuális eseményen túl általános érvénnyel fogalmazza meg az ész és akarat egymást érvénytelenítő voltát illetve a kettő összekapcsolódásának tragikus lehetőségét. A strófa zárlata a teremtés pillanatáig, a Genezisig vezeti vissza az ember tragikumát. Az embert a teremtés pillanatában elhibázott lénynek tartja, anyag és szellem antagonisztikus (=kibékíthetetlen) ellentéte eleve kijelöli az ember számára létezésének tragikumát.

  VII.) A Biblia után a görög mitológiához nyúl vissza, hogy példázza a romantikus antropológiát, a kadmosz mítoszt idézi föl, a sárkányfogból vetett embereket. Hozzákapcsolja az első versszakban már megidézett Káin-történetet is. Az ontológiai (=lételméleti) és antropológiai ellentétet Vörösmarty most nem oldja fel a küzdés és remény gesztusával, sőt a refrén megismétlésével nyomatékosítja azt.

  (Elemzésünk Lukácsy Sándor: Az emberek című értelmezése alapján történt.)

  Országháza (1846.):
  A cím egyszerre jelenti az országgyűlés épületét, s mint metonímia, a benne megforduló, gyűlésező embereket. A vers második felében megjelenő allegorikus anyakép, mely a hazát prezentálja, a reformkori romantika egyik jellegzetes költői megoldása, s a hazájában hontalanná lett nemzetet jelképezi. A költemény erőteljesen felhívó (konatív) jellegét a rövid sorok, a lüktető dallam, az anafórikus szerkezet biztosítja.

 3. Költészete a forradalom és szabadságharc időszakában:
  Nem igazán jelentős mű
  vészi szempontból. Néhány agitatív, a napi problémákhoz igazodó vers jellemzi csak.
 4. Szabadsajtó (1848. március 15–16.):
  A vers kapcsolódik a forradalmi követelések egyik legfontosabbikához, a szabad sajtó megteremtésének igényéhez.

 5. Költészete a szabadságharc bukása után:

Emlékkönyvbe (1849.):
Vörösmarty a szabadságharc bukását a romantika tragikus világképe bekövetkezteként élte meg. ‘Az emberek’ víziója vált valóra, az ellentétek és ellentmondások föloldhatatlanok maradtak. A válsághelyzetbe került Vörösmarty személyes felelősséget érzett a bukás miatt; az előrelátott végzet realizálódott a történelemben. A sötét eszméket már előre megjósolta, s a mélypontból nem nyílt perspektíva, csak annak tudatosulása történt meg. A nemzet pusztulása a természet és történelem tragikus iróniájaként mutatkozott meg az emberi törekvések fölött. A ‘nincsen remény’ beigazolódott, s Vörösmarty megtiltotta gyermekei számára, hogy elmondják a Szózatot.

Előszó (1850–51 tele):
A cím konkrét jelentése arra utal, hogy Vörösmarty a verset az 1845-ben írt ‘Három rege’ című munkája újrakiadása elé szánta, s a művet Batthyány Emmának, a miniszterelnök lányának ajánlotta. Átvitt értelemben bevezető, előszó a vers ember és világ tragikumának ábrázolásához és megértéséhez.
Felépítése:
Az é
vszak-metaforika konvenciójára épül, s az utolsó egység kivételével nem is értelmezi át a hozzájuk kapcsolódó másodlagos jelentést. Mégis felidézi a konkrét történelmi eseményeket, filozofikussá, történetbölcseletivé teszi a verset.

a.) tavasz – múlt1 – reformkor
A harmónia világa, melyben feloldódnak a romantika nagy ellentétei, az ész és a szív, a kéz és a szellem, és ennek eredményeként a céltudatos emberi munka képesnek tűnik az emberüdv megvalósítására. Ember és világ harmóniáját jelzi a zöld ág, mely egyszerre utal a tavaszra és ember, világ, Isten megbékélésére.

b.) nyár – múlt – a szabadságharc, ill. annak leverése
Képi szinten a nyár nincs jelen, csak a mű belső logikájából következik a beteljesülés, a csúcspont. A beteljesülést illetve az ezt megelőző feszült állapotot hitelesíthetné, igenelhetné a várt s
zózat, kinyilatkoztatás. Ennek tartalmára csak következtethetünk illetve a vész leírásából értesülhetünk. A szó, az ige nem hitelesítette tehát az emberüdvöt, nem oldotta fel ember és világ, ember és természet ellentétét. Ahogy a remény egyetemes volt – mint jelezte azt a Noé-kép – úgy a pusztulás is egyetemes, oly mérvű, melynek képeit – Lukácsy Sándor szavaival – vizuálisan már nem tudunk követni, hiába allegorikusan megjelenített a vész alakja. Bár az évszak metaforika szervezi a verset, nem csupán a nyár, de az ősz képe is hiányzik. Világképi szinten ez azzal magyarázható, hogy elmaradt az emberi törekvések összegzése, számvetése, eredménye és termése, illetve magát a pusztulást, az elmúlást azonosíthatjuk az ősszel, hiszen az évszak konnotációja ezt az értelmezési lehetőséget is magábafoglalja.

c.) tél – jelen – önkényuralom, megtorlás
A szakaszt szervező komplex képben együtt van jelen a romantikus világkép három legfontosabb összetevője: Isten, természet, ember. A szervezőkép az ‘ősz’, ‘megőszül’ kifejezés, s a fehér színt vonatkoztatja, bontja ki. Isméte
lten a teremtés pillanatáig vezeti vissza ember és világ tragikumát, magyarázatot adva, de nem fölmentve a jelen történéseit. Vörösmarty antropológiájának legjellemzőbb vonása a Descartes-i dualizmus feloldhatatlan ellentéte.

d.) tavasz – jövő
Természeti szinten a szervezőelv logikájából következően is körforgásról van szó. A megjelenített természet azonban a maga attribútumaival (hermafrodita szajha) a természet tragikus iróniáját jelzi az emberi világ, az emberi törekvésekkel szemben, mely folytathatatlan
, lezárt és hiábavaló.

Verselése: A drámaiságnak megfelelően jambikus tizes.

Műfaja: rapszódia.

A vén cigány (1854.):

– Az ötvenes évek költészetében gyakran fordul elő a cigány alakja, mint a sírva vigadás jelképe illetve az erre való alkalom megteremtője. Közérzetet jelöl tehát alakja, s a vers műfaja ebben az értelmezésben: zsánerképbe oltott dal.

– A muzsikus cigány a költő és a költészet egyik archetípusa, s ily módon Vörösmarty a költészet lehetőségeivel, feladatával vet számot, s a vers ars poetica érvényűvé válik.

– Önmegszólításról van szó, a lírai én meghasonlásáról, kettészakadásáról, önmagával folytatott vitájáról. Az önmegszólítás, mint versforma, mindig válság következménye. Vörösmarty esetében rendkívül összetett, egymásbafonódott jelenségről van szó: magánéletbeli, nemzeti, világtörténelmi, filozófiai és antropológiai válságok. A költemény tehát ennek a krízisnek a tárgyiasítása, általánosítása.

Babits A férfi Vörösmarty című tanulmányában az őrült elme versének nevezte ‘A vén cigány’-t. A költő valóban a költészet határáig jut el, a romantikus líra lehetőségeinek végpontjáig.

A végpont jelentkezik:

a.) A vers 40 %-a refrén, ellentmondva Poe refrénértelmezésének, mindenféle poétikai szabálynak. A redundancia (=elvárhatóság) magas foka miatt különösen erőteljes hangsúlyt kap a záróstrófában a refrén megváltoztatása.

b.) Különösen a 2. és 3. strófában az egymásra következő sorok között olyan hatalmas az asszociációtávolság, hogy csupán a vers egészének világképe, gondolati dinamizmusa képes egységben tartani a strófát.

A 2. és 3. strófa 5. és 6. sora konkrét történelmi utalást tartalmaz. A 2. versszakban a szabadságharc bukására utal, a 3. versszakban pedig a kor világháborújára. A sorok azonban történeti aktualizálás nélkül is beleilleszthetők a mű világába, az első esetben szándék és megvalósulás antitéziséről van szó, a második esetben Isten és teremtett világ tragikus ellentétéről.

‘A vén cigány’ Vörösmarty világképének összegzője. A 4., 5., 6. versszak a tragikus világlátás legfontosabb mozzanatait és motívumait foglalja magába. Vörösmarty itt is a történelem előtti időkig nyúl vissza, hogy magyarázatot leljen a jelen problémáira. Az antik és keresztény mitológiai utalások a teremtés elhibázottságára hívják fel a figyelmet, az emberi bűn és bűnhődés folyamatosságára a történelemben, ezzel igazolja Vörösmarty az első strófa szentenciáját: “Mindig így volt e világi élet...”.

A vers gondolati íve ellentétes az ‘Előszó’-éval, de közösségüket mutatják az azonos motívumok. Az ‘Előszó’-ban az ünnep, a harmónia világától jutottunk el a tragikus iróniáig, ‘A vén cigány’-ban a tragikumtól a jövőbe kitolt lehetséges ünnep eljöveteléig. Az ünnephez mindkét alkalommal a Noé-képzet társul, előrevetítve egy ember nélküli illetve emberen túli világ harmóniáját.

Már a cím is jelzi, hogy a vers egyúttal számvetés a költő feladatával, a költészet lehetőségeivel is. Az első hat versszak azt a felfogást tükrözi, mely szerint a költészetnek a világ kaotikus, artikulálatlan mivoltát kell tükröznie. Nem artikulálni, hanem együtt lélegezni, együtt dobbanni a világgal. Hat versszakon keresztül a vers képalkotása ezt tükrözi a merész asszociációkban, a vizuálisan követhetetlen látomásos képekben. A vers legfontosabb szervezőelve a romantika esztétikájának megfelelően a zeneiség lesz, utalva egyúttal a címre is. Vörösmarty túl akar lépni a denotáció és a konnotáció költői nyelven megfogalmazott konvencionális viszonyán, s a szöveget, a szót – a zene mintájára – az abszolút konnotáció felé igyekszik elmozdítani. Az utolsó versszak a költészet újabb lehetőségét fogalmazza meg. A költő feladata nem az artikulálatlannal való együtthangzás, hanem a csönddel való tiltakozás. S majd a béke és harmónia világában – a világ gondjával immár nem törődve – megszólalni újra.

Műfaj: rapszódia.

Verselés: jambikus tízes.

Vörösmarty pedig ettől kezdve hivatásának és életformájának tudja az irodalmat. Akárcsak mestere, Kisfaludy Károly, ő is az irodalomból akar megélni. Hivatásos költő. Ez a költői hivatás közéleti funkció. Azokban az években, amikor a társadalmi haladást a még nemesi hazában a polgári liberalizmus jelentette, Vörösmarty ennek a liberalizmusnak a lelke. Előbb főleg epikus, de ő maga veszi észre, hogy az eposzok betöltötték feladatukat, mostantól kezdve már mást és másképpen kell írni. Utolsó befejezett hexameteres epikája, A két szomszédvár valójában már nem eposz, hanem verses regény. És a verses regény, Byron nyomán, éppen divatos műfaj Európában. Vörösmarty figyelme azonban egyre inkább a dráma felé fordul. A német romantika után most már Shakespeare-től és Hugótól tanulván, ő teremti meg a franciás típusú magyar romantikus drámát. Színpadra szánt művei közül a Csongor és Tünde a kevés remekművel dicsekvő magyar drámairodalom egyik legremekebb főműve. Egyébként 1837-ben a Nemzeti Színházat is az ő egyfelvonásosával, az Árpád ébredésével nyitják.

A színház mindig szívügye. Ha drámáiban túlnyomó is a zengő líra, és ezért nem mindig színszerűek, elméleti írásaiban a dramaturgia legjobb szakemberei közé tartozik. Színházkritikái Bajza kritikai munkássága mellett a legfőbb színházformáló erők a reformkorban. Ha nem volna olyan nagy költő, rég megállapították volna már, hogy ő volt az egyik legnagyobb magyar kritikus.

Színházi tevékenységeihez tartoznak remek Shakespeare-fordításai is, a Lear király és a Julius Caesar.

Valójában pedig az epikus is, a drámaíró is, a kritikus is elhalványodik a lírikus mellett. Életművében a lírai költészet kevesebb nyomtatott oldalt foglal el, mint egyéb műfajú művei, de ezekből a versekből úgy lehet összeállítani tíz-tizenöt darabot, hogy költőjük a világköltészet első sorába kerül általuk. A Szózat, a Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, az Előszó vagy A vén cigány a mi magas színvonalú költészetünkben is a legnagyobb alkotások közt foglalnak helyet. Ennek a zengő lírának az alaphangja a reformkor éveiben lelkesen közéleti töltésű és bizakodó szellemű, ámbár gyakorta megkísérti a romantikus borongás, a leskelődő tragédia, az ólálkodó semmi. Ott van a riasztó végső kép: „Örökké a világ sem áll! / Eloszlik, mint a buborék / S marad, mi volt, a puszta lég" — de azonnal nyomában a felismerés, hogy ez a világ „amíg áll, és amíg él, / Ront vagy javít, de nem henyél".

Vörösmarty politikailag Széchenyihez áll közel. 1848-ban ugyan lelkesen köszönti a forradalmat, ünnepli a szabad sajtót, de Kossuthot nem tudja követni. Bajza és Czuczor továbblép, ők mindenestül vállalják a forradalmat. Vörösmarty megtorpan, fél a rossz kimeneteltől. Petőfi korábban méltán lelkesedett érte, hiszen Vörösmarty korán felismeri Petőfi nagyságát, és segíti érvényesülését, de azután mégsem tud vele tartani, és akkor Petőfi megtagadja. Vörösmarty magára marad. A forradalom ellenségeinek ő is forradalmár, a forradalmároknak maradi. Ekkor is igyekszik szolgálni a hazát, de nincs hozzá megfelelő helye. És amikor elkövetkezik a bukás, Haynaunak ő ugyanolyan üldözendő forradalmár, mint sógora, az igazi forradalmár Bajza. Együtt bujdosnak. Vörösmarty tanúja lehet, ahogy az annyira szeretett rokon, barát, harcostárs idegei felmondják a szolgálatot, s végül elméje elborul. Az ő idegeit is szétzilálják az események, a tragédiából semerre sem lát kiutat. Haynau bukása után ugyan ő is visszajöhet. Még munkája is akad, fordíthat újra Shakespeare-t. De lelki egyensúlyán ez már nem segít. Most már belezuhan a teljes pesszimizmusba. Az 1850-ben írt Előszó költészetünk egyik legkomorabb, legreménytelenebb remekműve. Búskomorságban él, valahol az őrület határán. De csak a határán. Költészete ebből a mélységből emelkedik a legmagasabbra. Ekkor, ilyen lelkiállapotban írja A vén cigányt, a legzordonabb keserűség és a nagyon távoli remény ötvözetéből komponált remekművet. Sokan, és alighanem jogosan, ettől a nagy költeménytől keltezik a modern magyar költészetet. Képalkotása már a XX. század modernistáit idézi, itt találkozik a nagyromantika a szimbolizmussal. A vén cigánytól közvetlenül vezet az út egy fél évszázad átugrásával Adyhoz.

Vörösmarty ötvenöt évet élt, 1855-ben halt meg. Életműve nemzetközi örökség, és világirodalmi érték. Szózatja Kölcsey Himnusza mellett nemzeti imádsággá lett. A Csongor és Tünde a legszebb és legzeneibb hangzású magyar mesejáték. Eposzait ugyan nemigen olvassuk, de aki mégis ismeri, elámulva veszi tudomásul bennük a romantika szertelen színpompáját. Dramaturgiai és kritikai műveiből fejlődött ki a hazai színikritika, közvetlen szakmai hatásuk erősebb Bajzáénál is. Lírai versei és velük egy-egy balladája pedig élő és szakadatlanul ható költészet, előadóművészeink és műkedvelőink versengve mondják. S mindenekelőtt az életutat befejező A vén cigány olyan költői öröm, amelyet eddig legföljebb elért, de túl nem haladhatott néhány legremekebb alkotása a mi gazdag költészetünknek.

Vissza

copyright © László Zoltán 1999 - 2012
e-mail: hamuka@drotposta.hu