F

Nem sikerült valamit megtalálnod ?!
A mellékelt kereső használatával nem érhetnek
kudarcok!

FABLIAU: epikus mű, a francia szatirikus irodalomban, anekdota. A XII. század végén, a XIII. században keletkeztek, a polgárosodás első hullámának idején. Mintegy másfélszáz mű maradt fenn, a legtöbbnek ismeretlen a szerzője. Terjedelmük a mesééhez , az elbeszéléséhez hasonló. Témáik többnyire a folklórban megtalálható vándortörténetek, a legtöbbnek alaphelyzete a rászedés, a beugratás, méghozzá a hatalmon lévők rászedése a népi ravaszság, a paraszti bölcsesség segítségével.
Gyakori a szerelmi téma, a háromszög történet, az egyházi és evilági hatalmasságok pórul járásának ábrázolása.

FABULA: az érvelésnek a hasonlóságon alapuló, a példázattal rokon formája - verses vagy prózai, rövidebb terjedelmű állat és/vagy tanmese:

Aiszóposz: A farkas és a bárány

A farkas megpillantotta a bárányt, amint a folyónál vizet ivott, és valamilyen jól hangzó ürüggyel bele akart kötni, hogy megegye. Ezért, bár ő állott fennebb, azzal vádolta, hogy felkavarja a vizet, és nem hagyja őt inni. A bárány ezt felelte, ő csak az ajka hegyével érinti a vizet, különben is lennebb áll, s felfelé nem zavarhatja fel a vizet. Ekkor a farkas más váddal hozakodott elő: “ Ám tavaly apámat szidalmaztad!” A bárány azt válaszolta, hogy akkor ő még meg sem született. A farkas ekkor így szólt: “Ha sohasem fogysz ki a mentségekből, akkor is megeszlek!”

A mese azt mutatja, hogy mit sem ér a jogos önvédelem azok szemében, akik arra határozták el magukat, hogy jogtalanságot cselekedjenek. ( fordította Bodor András )

Az évezredes fejlődés során az állatmesében szereplő csodás elemek lassanként elszakadtak a természettől, erkölcsi tartalommal telítődtek, a jó vagy a rossz jelképeivé lettek, s kimondatlanul vagy kimondottan tanító célzatot nyertek. Ily módon lett a mese, a népi bölcsesség egyik legrégibb megjelenési formája; hősei az állatok, madarak, rovarok, növények, amelyeknek környezetében az ember élete évezredeken át lefolyt. Ezek az állatmesék általános az erkölcsi igazság szemléltetésére szolgálnak, s ezért bennük nem a csillogó forma, hanem a közérthető tartalom volt a lényeges.

Jean de LaFontaine: A halál és a favágó

Rőzsét vitt egy szegény Favágó. A sok ágtól
Görnyedten, a gallyak s évek súlya alatt
Nyögdécselve bizony nehézkesen haladt.
S vityillója felé igyekezett a jámbor.
Végül aztán, mikor már nem bírta tovább,
A fát ledobta, s elgondolta nyomorát.
Mióta él, ugyan milyen örömöt ért meg ?
Van ezen a kerek földön nála szegényebb ?
Sokszor nincs kenyere, és nincs nyugta soha.
Asszony, népes család, adó és katona,
Hitelező, úrdolga rágja.

Nagyobb nem is lehet már nyomorúsága.
A Halált hívja. Az nyomban ott is terem,
Kérdezi tőle, mért hívatta.
“Azért, hogy segítsd föl nekem
Ezt a kéve gallyat - szólt az Öreg -, no rajta!”
Híres orvos a Halál;
Ne moccanjunk mégsem érte.
Addig jó, míg van mi fáj:
Ez az ember jeligéje.

( Rónay György fordítása )

A világ bármely tájékán keletkezett tanítómesék szerkezete érdekes módon azonos:

1. helyzetrajz

2. a szereplők párbeszéde

3. a párbeszéd erkölcsi tartalmát szemléltető cselekmény

4. az erkölcsi vagy gyakorlati tanulság

Az előadás menete, részletessége, a tanulság megfogalmazása szempontjából két fő típus különböztethető meg világosan:

a.- A nyugodtabb, részletezőbb előadású, terjedelmesebb s gyakran több tanulságot is tartalmazó ős- és népköltészeti fabulatípus. Ide sorolhatók az afroázsiai és európai népek, valamint az indiánok és eszkimók népköltészetében található tanítómesék. Ezek erősen magukon viselik a nép mesemondó, mesélő kedvének nyomait, noha írásbafoglalásukig az évezredek lefosztották a részletező leírásokat, epikus részleteket, s mind erőteljesebb szerephez juttatták a tanulság felé siető párbeszédet.

b.- A tudatos írói szerkesztőművészetre valló, a helyzetet és szereplőket legtöbbször csak utalásszerűen megemlítő, a párbeszédet minimumra csökkentő, sőt a tanulság levonását a hallgatóra, olvasóra bízó ezópusi mese s az európai irodalomnak belőle kibontakozó meseköltészete.

- a római poétikában, kitalált epikai keret

FAIRY TALE: angol tündérmese.

FAKSZIMILE: hasonmáskiadás, a legkülönbözőbb műfajú szövegeknek nyomdai úton készült, az eredetivel mindenben megegyező mása.

FANTASZTIKUM: görögül elképzeltet jelent. Különböző jelentéstartományokban használt fogalom a köznyelvben és az esztétikában is. Jelentheti mindazokat az irreális, csodás, misztikus jelenségeket, amelyeket a fantázia teremt. Szűkebben azok a jelenségek tekinthetők fantasztikusnak, amelyek irreálisként jelennek meg valós környezetben.

FANTASZTIKUS IRODALOM: azok az irodalmi művek melyek valószerű környezetben, reális hősök mellett irreális, fantasztikus jelenségeket, alakokat ábrázolnak. Így a rokon jelenségek ellenére sem sorolható ide a mítosz, a legenda vagy a mese.

FARCE: a bohózat őse és egyik válfaja, középkori népies vígjátéktípus - A farce tulajdonképpen a misztériumok egy-egy összefüggőbb jelenetsorába ékelt közjátékból fejlődött önálló műfajjá. Stílusa, tárgya, személyei teljesen elütők a misztériumjátékoktól. A farce nyers, sokszor durva, mindig humoros, néha rögtönzött de legtöbbször írásba rögzített jelenet vagy jelenetsor. Ez volt a középkor legnépszerűbb drámai műfaja, a népi szellem és mókázó kedv hiteles kifejezése. A farce- ok szerzői ismeretlenek. Az európaszerte legismertebb farce az 1470 táján keletkezett “Maitre Pethelin” azaz Pathelin mester. Hőse a ravaszkodó, nincstelen ügyvéd: Pathelin, aki becsapja hitelezőjét, a posztókereskedő Guillaume-ot, de pórul jár, mert a végén őt is becsapja a nálánál agyafúrtabb pásztor: Agnelet.

FASTI: Görög-római költői naptár. Az egyes napokat sorra véve a velük kapcsolatosrituális előírások eredetét magyarázta, vagy az adott napon kultikus tiszteletben részesülő istenséget jellemezte egy-egy költőien feldolgozott mítosszal.

FAVOLA: reneszánsz kori itáliai zenés udvari színjáték. Három válfaja közül a favola pastorale pásztoridill, a favola pescatorie hasonló halásztörténet, a favola per musica pedig legendát vagy mitológiai történetet feldolgozó mű.

FELEZŐ TIZENKETTES: a magyar hangsúlyos verselés egyik legelterjedtebb sortípusa, 12 szótagból áll, a hatodik után sormetszet tagolja két félsorra.

FELSOROLÁS: enumeratio. Egy fogalom, jelenség vagy gondolat nyomatékosítása bizonyos tulajdonságainak, jegyeinek felsorolásával. Pl.: Szabó Lőrinc: Szerettem a szép, síma köveket,
nyulak szőrét, a selymes füveket,
jó agyagot, fűzgaly fehér húsát,
melyről úgy lejön a bőr, katicák
piros hátát, fekete pettyeit.

FELVILÁGOSODÁS: a polgári rendnek a polgári forradalmat megelőző időszakban kialakított ideológiája, filozófiája és esztétikája - az elnevezés arra utal, hogy az emberiséget a tudatlanság sötétjéből az ész, a fény birodalmába kell átvezetni - időszaka nagyjából a 18. századdal esett egybe; filozófiai-esztétikai megalapozása a racionalizmus és a szenzualizmus - esztétikájának kiemelkedő képviselői: Locke, Diderot, Rousseau, Voltaire, Lessing.

A felvilágosodás antifeudális mozgalom és eszmerendszer, mely Nyugat-Európában a már gazdasági hatalomhoz jutott polgárság politikai hatalmát készíti elő. A XVII. században Angliából és Hollandiából indult el, a XVIII. században Franciaországban bontakozott ki. Kelet-Európában a feudalizmus elleni mozgalmat a lassan polgárosodó nemesség vezeti. A felvilágosodás akkor születik meg, amikor a racionális bírálat az élet egészére kiterjed. A XVII. századtól Newton új alapokra helyezett fizikája készíti elő a világnézeti fordulatot. Hobbes például a létharcot tekintette az ember természetes állapotának. Általánossá válik az előítéletek elleni harc, az egyház bírálata, bizonyos fokú vallásellenesség.

A felvilágosodás az ésszerűséget, a természetességet, az emberhez méltó létet és a társadalmi igazságosságot hirdeti. A belőle kibontakozó francia forradalom eszméi lesznek: szabadság, egyenlőség, testvériség.

FENSÉGES: esztétikai minőség; az emberi szabadság történelmileg adott fokát messze meghaladó nagyságú, erejű természeti vagy társadalmi jelenség hatalmának érzéki formában való kifejeződése. A felvilágosodás koráig általában a szépség legmagasabb rendű formájának tekintették. Valóban rokon fogalmak, mindkettőben az emberi szabadság ideája jelenik meg, de a fenségesben az emberi mértéket felülmúló, míg a szépségben emberi méretű módon. A tragikum fontos eleme.

FIGURA ETYMOLOGICA: A figura etymologica a szó tövének ismétlődésével előállt stílusalakzat. Ez figyelhető meg a Halotti beszédben : "halálnak halálával halsz".

FÖLDALATTI MŰVÉSZET: underground művészet - tágabb értelemben az illegálisan terjesztett műalkotások elnevezése, szűkebb értelemben a nyugati hippimozgalom és az új baloldal mozgalmainak egyik kulturális jelensége. Elméletük szerint a polgári társadalom elleni harc egyik fő formája az, hogy új életformát, ellenkultúrát kell létrehozni.

FORMANYELV: a művészi formaelemek rendszere, amely valamilyen szempontból viszonylag önálló, zárt egységet képez; valamely művészeti ág, műfaj, stílusirányzat, stíluskorszak vagy egy-egy alkotóegyéniség speciális kifejezőeszközeinek, formai lehetőségeinek összessége.

FRAZEOLÓGIA: valamely nyelv kifejezéskészlete, illetve az állandósult szókapcsolatok összegyűjtése, közzététele és kutatása.

FRÁZIS: elcsépelt, kiüresedett állandó szókapcsolat, szólam. A zeneművészetben legalább két motívumból álló rövid zenei gondolat.

FREUDIZMUS: pszichológiai irányzat, Sigmund Freud lélektani elemzéseire épül - központi gondolata, hogy az ember az erkölcsi tudatával ellenkező vágyait elfojtja, tudat alá süllyeszti, de ezek az ösztönök révén tovább hatnak lelki életére - az ön és fajfenntartás ösztönei érzéki örömtörekvésekben jelentkeznek, a valóságban ki nem élhető vágyak a képzeletvilágban keresnek kárpótlást.

FUTURIZMUS: avantgardista művészeti mozgalom századunk első harmadában, általános jellegzetessége a múlt és a jelen tagadása, a technika, a mozgás, a jövő, a sebesség, a dinamizmus dicsőítése - művészeti módszerére a modern élet sajátos kifejezőeszközeinek keresése jellemző.

Az irányzatok története a futurizmussal kezdődik. ( futuro = jövő )

1909-ben adta ki az önmagát addig francia költőnek tekintő F.T. Marinetti olasz folyóiratában az első kiáltványt: “Megállapítjuk, hogy a világ nagyszerűsége új szépséggel gazdagodott, a sebesség szépségével... Egy versenyautó, kirobbanó lélegzetű kígyókhoz hasonlatos vastag csövekkel díszített motorházával... szebb mint a Győzelem istennőjének szamothrakéi szobra...”

Itt a gyökere a futuristák dinamizmus- és sebességkultuszának, a gép, a mozgás, a lendület istenítésének. Ezt hirdeti Russolo az Egy automobil dinamizmusa, Carra: Úszónők, Severini: Táncosnő, Balla: A pórázon vezetett kutya dinamizmusa című képe egyaránt. Marinetti Óda a versenyautomobilhoz című verse lírában képviseli e szemléletet.

A megszakított sorok, a ziháló felkiáltások, indulatszavak, a töredezett strófák, a profán és a lírai hangnem keverése, a merész metaforák érzékeltetik a géppel a természet fölött magát úrnak érző ember szédületét. A mindennapokban a vonat, a villamos, a mozi terjedése, a tempó gyorsulásának élménye párosul az einsteini relativitáselmélet és a bergsoni időfogalom megjelenésével tudományos téren. E hatások késztették Marinettit a sűrített közlésre: “Tegnap meghalt az Idő és a Tér”.

A láthatáron, a jövő képében ott a világméretű háború lehetősége is. A balkáni konfliktusok a hatalom közvetlen ígéretei az olaszoknak - a futuro így jelenti majd Marinettiék csoportjának a háború igenlését, később a fasizmus mellé sodródást.

F.T. Marinetti: Óda a verseny-automobilhoz

T e egy acél-faj szilaj istene,
nagy messzeségtől részeg Autó,
ki rémülten zörömbölsz és vicsorogva harapod a zablád!
Hámor-szemű, iszonyú, japáni isten,
te lángon és olajon élő,
te messze csillagokért égő,
feloldom ördöngös, töfötölő szíved
és óriás pneumatikod, hogy táncolj,
ujjongj a nagyvilág fehérlő ujjain.
És meglazítom érc-fékjeid, robogj,
robbanj ki részegen a szabadító Végtelenbe!...

Ökröndöző és ugató lármádra...
nézd, az alkonyuló Nap is nekilendül,
véres lihegéssel futni kezd
a szemhatár peremén...
Ott lenn üget az erdők mélyein... nézd!

Hajrá, jó démon, tiéd vagyok egészen... vigyél,
süket a föld, a nesz hiába rezzen,
vak az égbolt, csillag hiába lobban,
sarkantyúzón a lázam és a vágyam,
karddal verem érc-paripámnak orrát!...
És minden pillanatban hátrahajlok,
hogy érezzem - a tarkóm beleborzong -
a szél pihés, hízelgő simítását.

Kecsegtető, varázsos messze karok!...
Ó szél, ez a te mohó lihegésed
megmérhetetlen Végtelen, mely elnyelsz!...
Ah! Ah!...fekete malmok bicegve sietnek,
mint hogyha futnának utánam hártya-szárnyikkal
hatalmas lábakon...

Ott a Hegyek, most az utamra dobják
szendergő frissességük köpenyét.
Ott! Ott! nézd... annál a baljós fordulónál!...

Hegyek, ó szörnyű Állatok, ó Mamutok,
kik lomhán totyogtok, görbítve iszonyú hátatok,
már túlhaladtalak titeket... a semmibe rogytok,
a köd zavarába!...És alig-alig
hallom a döngést, a buta zöngést,
mérföldlépő csizmátok messzi zuhogását!...

Azúrköpenyes, friss, messze hegyek!...
Holdfénybe derengő drága folyók!...
Homályos lankák! Az őrült szörny rohan
és elhagy benneteket is... Csillagok, én Csillagaim,
halljátok a futását, a durva zúgását,
acéltüdeje örökös pöfögését?
Én állom a versenyt... ti Véletek, én Csillagaim!...
Gyorsabban!...még gyorsabban!...előre! hajrá!...
Lazítsd a féket!...Nem bírod?...Törd le!...
Hadd zúgjon a motor, vágtasson a gépem!
Hurráh! A mocskos földet elhagyom!...
Szabad vagyok, az űrbe röpülök,
az ég arany ágyán,
a Csillagok szikrázó végtelenjén.

( Kosztolányi Dezső fordítása )

Az orosz csoportot ezzel szemben a politikai konstelláció a forradalom aktivistáivá érleli. 1912-ben négy fiatal műveit tartalmazó kötet borzolja az olvasók kedélyét: Pofonütjük a közízlést. Krucsonih, Burljuk, Hlebnyikov, Majakovszkij kiáltványt is közzétesz a kötetben: “Csupán mi vagyunk korunk arca... A múlt szűk. Az akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt és a többit ki kell dobni a Jelenkor Gőzhajójából.” Kibontakozásuk során elhatárolják magukat az olaszoktól eszmeileg, poétikai elveik azonban közös eredmények. A szimultanizmus, az egymástól távoli dolgok együttes bemutatása, a lépcsőzetes verselés szókultusza, lüktető erőt sugárzó formaújítása, a konok részletezésével politikai hatóerőként működő poéma műfajának bevezetése máig hat a lírában. A főnevek toldalékolás nélküli, az igék infinitívuszi használata Kassák korai aktivizmusára ugyanúgy jellemző, mint majd az expresszionistákra. A hangutánzó szók túlsúlya, a melléknevek, határozószók, kötőszók, sőt olykor már a központozás kiiktatása az élő, áradó stílus jegyében a szürrealizmus vállalt eszköze is lesz, s az máig. Ha szervezett csoportok programjaként az irányzat rövid életű volt is, eredményei, módszerei napjainkig élnek.

FÜZÉRRÍM: olyan rímszerkezet melyben minden sor végére a következő sor eleje rímel.

 
 
 

Vissza

copyright © László Zoltán 1998 - 2013
e-mail: Literatura.hu