Irodalom        Színház        Film        Képzőművészet        Lexikon        Mitológia        Nobel-díj        Rockzene

A
Literatura
világirodalmi vers-antológiája

Langston Hughes
Honvágy


Fönn a vasúti híd dalol,
úgy énekel, akár a szív.
Fönn a vasúti híd dalol,
úgy énekel, akár a szív.
Ahány vonat rajt átrobog,
mindegyik a hazámba hív.
Az állomásra mentem én,
szemembe forrt a tiszta víz.
Az állomásra mentem én,
szemembe forrt a tiszta víz.
Kerestem ottan egy kocsit,
mely Délre, Délre visszavisz.
Jaj, szörnyű a honvágy, Uram,
de ellene mit tehetek ?
Jaj, a honvágy iszonytató,
de ellene mit tehetek ?
Hát hogy ne bőgjem el magam,
szájam kitátom s nevetek.

Kosztolányi Dezső fordítása

Charles Tomlinson
A kórteremben

Öreg nők halnak itt meg. Nővérek
Ápolják őket, holmi kérges hévvel,
Hogy fiatal türelmükön ne fogjon,
Amitől félnek: a fonnyadt tagok,
Fonnyadt életek, roncs anyagcsere.
Erdei jelenet függ a falon,
Elvesztett kapcsolatot orvosolni
A köd nyájait, meggyilkolhatatlan
Évszakait váltig terelő világgal.
E körkörös kozmosz az öregeknek
Halálukban is támasz: pótlásuk, mihelyt
Távoztak, folytonos. A kórteremben
A képüveg öreg és fiatal
Körvonalait egyképp tükrözi festett
Napfényben, a fák fonadéka közt.

Várady Szabolcs fordítása


 

Antonin Artaud
Velem a kutya-isten

Velem a kutya-isten, s nyelve
meredeken döf, mint a dárda,
a papsüveg kettős kúpjába,
a föld csúcsától bizsergetve.

S ime a víz-triangulum
közeledik, mint egy poloska,
s a parázsló poloska most a
kés szúrásává alakul. .

Az ocsmány föld keble alatt
a kutya-istennő húzódik,
rög- s jég-keblekbe burkolózik,
hol kopott nyelve megrohad.

S ime pörölyös szűz közelget,
szétzúzik minden földi pálya,
a csillag-kutya koponyája
sejt emelkedni szörnyű szintet.

Weöres Sándor fordítása

 


 

August Strindberg
Csöndes idill szombat estén

Szél se fúj már: az öböl is hallgat,
malomkerék, bús vitorla alhat;
legelésző baromcsorda béget,
hallani az édes békességet.

Szalonka húz, az erdő sötétes,
harmonikát nyekerget a béres,
orgonát csen néhány apró-cseprő,
munkálkodik a gereblye, seprő.

Ég a kerti tulipán harangja,
sarokba bújt huncutul a labda,
hajasbaba ünnepi bordóban,
kis trombita megfult a hordóban.

A zsaluk úgy alszanak a boldog
házakon, mint nagy, zöld pecsét-foltok,
eloltják a lámpát, anya álmos —
a ház körül az éjszaka szálldos.

Langyos éjjel, júniusi éjjel,
viharkakas figyel, szerteszéjjel:
de a tenger zeng és zongorázik,
játssza a hét vad melódiáit.

Kosztolányi Dezső fordítása

Adam Mickiewicz
A tó felett


A nagy, tiszta tó felett
szirtsor állt fekete körben;
és a tündöklő vizek
mutatták a sok vad arcot.
A nagy, tiszta tó felett
felhők szálltak barna ködben;
és a tündöklő vizek
mutatták a kusza rajzot.
A nagy, tiszta tó felett
menny dördült és villám villant;
és a tündöklő vizek
kigyúltak, s elhalt a visszhang,
s megint, mint kristályüveg,
ragyogtak a nagy vizek.

Ez a víz van énköröttem,
kép minden a tükrömön:
a fényhez, mely tovaröppen
s a vad szirthez nincs közöm.

Szirtfal : állj és légy halálzord;
felhő: szállj és vidd a záport;
villám: gyúlj s menj tovahalni, —
az én dolgom: folyni, folyni, folyni. . .

Szabó Lőrinc fordítása

 

 

Francis Jammes
Nyerge alatt két pisztolyával. ..

Nyerge alatt két pisztolyával
léptet föl, föl, a dombon által,
föl, föl, föl, föl, pirosra gyulladt
csíkján az esti hegyi útnak.
Háromszög-kalap: márki-jel.
Frakkját magasra tűzte fel.
A háromszögből merev copfja
kilóg; s ő figyel, meghajolva.
Hű, de sima az arca! és
a szeme kék, az orra réz.
Egy erdőhöz érkezik épp:
hangok ütik meg a fülét.
Ház csak messze van, kettő, három,
a tűzcsikos, kék láthatáron.
„Pénzt vagy életet!" riad egy hang.
Ő kengyelében már felpattant.
Csipkés két keze valahol
a nyeregtáskában kotor.
Aztán kiemeli a nagy,
vertréz-csövü pisztolyokat.
S két kézzel jobbra-balra lő,
szikla-test, maga az erő.
A pisztoly durran, szörnyű szája
nagy tűzfoltokat köp a tájba.
S ő megy tovább, a dombon által
— nyakán fityeg a copf, a dísz —
nyerge alatt két pisztolyával
az úton, mely Ramous-ba visz.

Szabó Lőrinc fordítása

Pedro Salinas
Szerelmed formája

Szerelmed formája, hogy
engeded magad szeretni.
Az igen, amellyel lényed
nékem adod: csönd. És csókod
az, hogy ajkad felém nyújtod,
hadd csókoljam egyedül.
Becézések, ölelések
el nem mondják majd: te voltál,
te szerettél; sohasem.
Mondják fehér papírok,
mappák, gratulációk,
telefonok, de te nem.
Hozzád láncol ölelésem
anélkül, hogy kérdenélek,
mert félek, csak képzelem,
hogy te élsz és szeretsz engem.
Hozzád láncol ölelésem
s nem nézhetlek-érinthetlek,
mivel ráébredni félek
kérdéssel, simogatással
véghetetlen magányomra,
hogy szeretlek és te nem.

Weöres Sándor fordítása

Jean Rousselot
A szó használata

Ami visszamarad: megivott szégyenek
Üledékes sziácsa;
Megvörösödött szalmakazlak közt
Szegénygyerekek körtánca;
Hajnali érintés
Elzsibbadt mellhártyákra;
Ami visszamarad, ami kiemelkedik,
A napot tagoló fekete füst,
A lávából kinyúló elszenesült kéz,
A hang, mely mit se mondhat
S virágzik makacsul a kövek között,
Mit se mondhat, mert a szók árnyéka halálos,
Folyton lejjebb száll
Az ágyúk keréknyomába;
Ami visszamarad:
Két kar,
Két láb,
Kik nem ismerik egymást,
Egy csodásán üres fej,
Aki a maga útján halad...

Weöres Sándor fordítása

 

Louis Mercier
Szeptemberi csend

Szeptember. A nap fényes, tiszta halvány.
Az ősz csak nyári bús emlékezet.
A holt levél békésen csüng a gallyán.

Az ég mint nagy kristálypohár rezeg.
A földnek áldott arca dús erőbe
leheli a teljes, mély életet.

Lenn a folyón látszik az őszi tőke.
Kacéran nézdeli magát a domb,
gazdag szőlőlevéllel telenőve.

Egy kisváros tarkítja a vadont;
vakítva ég az izzó kőtetőzet,
álmos baromfiak bús zaja dong.

Lélek se jár. Ez ideje az ősznek,
künn a mezőn a titkos munka forr,
a szorgalmas sugarak kergetőznek,
s nyomukba édesen csorog a bor.

Kosztolányi Dezső fordítása

Fernand Gregh
A víz csendje

A nagy szökőkút, amely szüntelen
csak könnyezett, miként az árva lélek,
a dőlt medencén hallgat s fel nem éled,
meghalt örökre a múlt éjjelen.

A szélvihar, mely rázta vízporát,
ezüst ködét tépázván vad rohamban,
száraz levélcsomót ftl raja halkan,
és a kihalt víz némán áll tovább. . .

De az elmúlás bánata hatalmas;
míg egykoron a visszhangzó medence
a csepp ekhóját halkan visszazengte,

most a vizén dermedten ül a csend,
s olyan a kút, mint egy könny-tócsa.
Hallgass: itt a halál halk sóhajtása leng.

Kosztolányi Dezső fordítása


 

Henri Michaux
Vigyetek el

Vigyetek el egy vitorlás naszádon,
egy ócska, kedves vitorlás naszádon,
az orrán, vagy, mit bánom, a habokban,
csak veszítsetek el messze, de messze.

Egy másik század kocsijában.
A hó csalóka bársonyában.
Egy-két kutya lehelletében.
A holt avar tünékeny seregében.

Vigyetek el csókokban, de vigyázva.
A táguló és szűkülő tüdőkben.
Tenyerek szőnyegén és mosolyukban.
Hosszú csontok és izületek folyosóin.

Vigyetek el, vagy inkább rejtsetek el.

Somlyó György fordítása


 

Arszenyij Tarkovszkij
Titánia

Fölöttem nyúlánk, áldásra emelt
Karú fatörzsek s krétaköd,
Leroskadok, s a rőt avar befed,
Elbújtat gombái között.

Enyém e föld, e vétkes-védtelen,
És tőle mindent megkapok:
Hangyatürelmét adja énnekem,
S lelkét, mely csípős, mint a jód.

Bolyongásaimat bevégezem.
És gyökér-labirintusod
Mélyébe veszve végül meglelem,
Titánia, a trónusod.

Halott nevem eméssze hát a tűz!
Mellvértem rozsdás leveled.
Átkozz, ölj meg, királynőm, csak ne űzz,
Ne űzz el innen engemet.

Baka István fordítása

Jacques Audiberti
Vera-Cruz

A kölyköt puskavégre szánták,
vezették a kereszt elé.
Cigarettát - mind, mint a lánykák -
zsebéből hármat vett elő.

Az egyiket övébe szúrta,
meggyújtotta a másikat,
sapkáját dobta az azúrba,
s az forgott mint pusztán a nap.

Lehetett szentelt, elveszett a
kálvárián a harmadik.
Elsiratja a cigaretta,
emberek meg nem könnyezik.

Rába György fordítása

Paul Eluard
Itt élni

Tüzet raktam, mert elhagyott a kék ég,
tüzet, hogy barátom legyen,
tüzet: legyen mivel a téli éjbe vágnom,
tüzet, hogy élni jobb legyen.

Neki adtam, amit nekem adott a nap,
erdőt és patakot, szőlőt és búzaföldet,
fészket és madarat, a házat s kulcsait,
virágot, bogarat, prémet s ünnepeket.

És csak a pattogó lángok dalából éltem,
csak melegük jó illatából;
mint elsülyedt hajó, min összecsap a hullám,
és mint aki halott, csak egy elemben éltem.

Somlyó György fordítása

Miguel Angel Asturias
Fogoly Velence


Itt semmi sincs közel, s nincs semmi messze.
Mi közelnek tetszik, az ősi vízben
örökké lesz, hogy visszfényébe veszve
a távolodó kép majd közelítsen.

A valóból a tükörben mi lesz? s e
palotákból mi lesz, mikor az ívben
sorjázó hidak szemhéj-circonflexe
alatt képük a vízben tükrözik lenn?

Itt minden csak tegnap, a ma elillan,
viszik le a vizek, kanálisok,
csak örök hordaléka, ami itt van

kívül minden időn, a többi sok
Velencében, amit az egy Velence
távlata tár elénk, itt foglyul esve.

Somlyó György fordítása

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hugo Von Hofmannstahl
Terzinák az elmúlásról


I

Még érzem bársonyát lehelletének-
Ó, hogy lehet, hogy így letünt a tegnap,
A végtelenbe szállt és semmivé lett?

Ezt soha senki föl nem éri ésszel;
Ijesztőbb ez, semhogy bevalld magadnak,
S zokogni merj, hogy minden így enyész el...

S hogy egy csepp gyermekből feslik ki éned,
Ki mint a messziről jött kóbor eb,
Oly ismeretlen és oly néma néked...

S hogy száz éve is élt az életed,
Hogy sok-sok ősöd lenn a föld alatt,
Mind egy veled, akár egy fürt hajad,

Oly egy veled, akár egy fürt hajad.

II

Ó, bűvös óra!... Elmerengve nézed
A végtelen tenger kékfényű hátát,
És csendben, szépen a halált megérted,

Mint nagyszemű, fakó arcú leánykák,
Kik mindig fáznak, és egy néma este
Maguk elé merednek és belátják,

Hogy vége már: az élet lopva, csendbe,
Testükből átfoly földbe, fűbe, fákba...
És mosolyognak szótlan, elmerengve,

Akár a szent, ki vérét folyni látja.


Mészöly Dezső fordítása

Joan Salvat-Papasseit
Add a kezed

Add a kezed, hadd sétáljunk a parton,
a lüktető nagy tengerhez közel;
minden dolgok mértéke a miénk lesz,
csupán egy szó: szeretlek, ennyi kell.

A sok homokra vont és messzi bárka
diszkrét képet vág, ne törődj velük:
nem néznek ránk; tűnődő őrként,
új utakat kémlel tekintetük.

Add a kezed és rejtsd mellemre arcod,
ne félj, nem érhet semmi bántalom.
Árnyékukat terítik ránk a pálmák,
míg a sirályok a tűző napon

hordják nekünk a sós ízt, melytől minden,
a szerelem is keserű lesz itt;
és akkor én megcsókolom az arcod,
s a csók szerelmi játékra hevít.

Add a kezed, hadd sétáljunk a parton,
a lüktető nagy tengerhez közel;
minden dolgok mértéke a miénk lesz,
csupán egy szó: szeretlek, ennyi kell.

Jánosházy György fordítása

Mariá Manent
Utak

A hegy ösvényeit a nyárban
naprózsa s hanga nőtte be.
mélabú, kedves utitársam,
nem téptem mégse le.

Selymes tenger, te csábítottál,
tündöklőn s illatos-üdén;
de erdők mélyén maradok már,
hol szomorú a fény.

Tán majd feloldja mélabúmat
az enyhe lég, a pirkadat;
de mire a lágy fény kigyulladt,
szemem is leragadt.

Bölcs tölgyfa állt őrt álmom mellett;
csókot kerestem - ostoba!
Az ajkakon túl a szerelmet
nem csókoltam soha.

Jánosházy György fordítása

 


 

Robert Bridges
Örömöm és örömöd

Örömöm és örömöd
mint két hó-angyal szökött
az éj kertjei között:
óhajod és óhajom
egy-lángnyelvvé összevon,
szökken élőn, kacagón:
az ős küzdést hatja át,
a lét misztériumát.
Szerelemben, amiből
világ kél: nap titka nől.

Tudja ő és senki más,
honnan a csillag-áradás,
az atomban a tudás,
bú, halál közt hogy lehet
víg sors, édes lehelet:
ő tanítja, tudjuk azt,
boldogan tudást fakaszt,
míg ülünk, kézbe kéz,
s ránk a lomb árnyat tetéz,
heverünk, szívre szív,
s új nap virradása hív.

Weöres Sándor fordítása

 

Wystan Hugh Auden
E holdas szépnek...

E holdas szépnek
története nincsen,
eredendő, teljes:
ha a szép valamely
jelet visel:
szeretője volt,
s megváltozott.
Mint álmodás,
lejtése más,
ha nap halad,
széjjelszakad;
túl-gyors az idő, és
a szív szeszélyes
hazajáró lelke
őt veszti epedve.
De sose lépett
közelébe a lélek,
nem vitte véghez
a lomha kísértet;
míg elvonul,
szerelem ne nézzen
ez édességre,
se gond ne érjen
örök szemébe.

Weöres Sándor fordítása

Gérard de Nerval
Április


Megjött a szép idő, a porban
fény leng s a ház falára lobban,
az alkony hosszan ég ma már;
s nem zöldel semmi még, a fákon
a nap kis rőt visszfénye táncol,
s az ág sötét fenn és kopár!

Fáraszt e gyors tavasz ma engem,
de új látvány csodája lebben
esős napok varázsakép,
kibomlik majd a tájak csokra,
mint nimfa, nedvesen ragyogva,
ha fényes vízből partra lép.


Radnóti Miklós fordítása

 


 

Alfred de Vigny
Római hölgy fürdője


Ragyogó fekete egyiptomi cseléd
térden nyújtja neki nagy acéltükörét;
haja két fonatát Izisz-csatba kötözve
görög rabszolgalány fűzi ügyesen össze;
ingét milétoszi asszonyok átveszik,
s ő tejben fürdeti parányi lábait.
Bíborral erezett márványmedence pajzán
rózsavizébe lép; a latin lányok aztán
lankadó karjain parfőmöt öntve szét,
fátyollal szűrik a nap túlerős tüzét
s a függöny sok sürű hajtásán és redőjén
halkulva hull be a kéjes-puha verőfény.
Egy-két lány, ki előbb virágot tépdesett,
most szerteszórja a tündöklő színeket
s a vizet balzsamos záporral hintve, drága
szétroncsolt szirmokat dobál úrasszonyára,
aki lantjába kap, valamit énekel;
óh Konzul!... - súgja és merengve alszik el.


Szabó Lőrinc fordítása

William Jay Smith
Visszapillantó tükör

Kocsik előznek gyorsan a tükörben,
míg én magamban hátratartok egyre;
mintha az eltűnő idő az elme
határai közt tekeregne
hideg, sötét, kimért utat követve -
Hova vittek az évek és amottan
ki tudja, melyik fordulóban
les fúri-had konokul rám
a tükör fehérszélű útján -
míg fönt a sötét ég kigyúl s tán
baljós fonál most tekerül elébem.

Illyés Gyula fordítása

Jan-Willem Overeem
Ur városa

Innen úgy nyolcvan nagyapányira
sátramban üldögéltem egymagam
s megpróbáltam valami írást kiötleni
hogy följegyezzem voltaképp mit is
tartok a feladatról
hogy föl kell áldoznom Izsákot
ki tudja mire jutok ha éppen
meg nem zavar a hitvesem
ki jött hogy övét kézséggel megoldja
- így tehát írástudatlan maradtam
és istenfélő

Timár György fordítása

Pierre Reverdy
Emlékezet

Mikor már ő nem lesz itt
mikor elmentem én is
Ott ahol szintén sütni fog a nap
Egy madár majd az éjről énekel
Akárcsak itt
És amikor a szél is elmegy
Elmosódik éle a hegynek
A hegyvonulat sok fehér csúcsa
S a homokon találkozunk majd
A kősziklák mögött
Aztán semmi más
Egy felleg száll
Kiáltás tör ki az ablakon
Ösvény szövődik a ciprusokból
Sós a levegő
És ázott a hajad
Amikor majd e hely mögé megyünk
Még lesz itt valaki
Hogy várjon
És halljon bennünket
Egyetlen barát
A fa alatt felejtett árnyék
aki unatkozik

Tóth István fordítása

Jean Moréas
E késő április

E késő április szélén hogy hajladoznak
az ágak s ing a fény,
szerelmes ifjakon és elhagyott halottak
porán merengek én.

Ti, város fái, már hány hosszú éve váltunk
halk, titkos szavakat!
Hány tele sír fel itt ágatok hullni-sárgult
lombja léptem alatt.

SomlyóGyörgy fordítása

 

 

 

 

 

 

 

Dylan Thomas
 Ha lámpák égnének

 
 Ha lámpák égnének, a szent
 Arc, mit nyolcszögletű, szokatlan fény övez,
 Hervadna, s látnák szerelmes fiúk,
 Hogy a kegyelemvesztés mit jelent.
 Meghitt homályban körvonalai
 Húsból valók, de csak jöjjön a csalfa nap,
 Ajkáról megfakult festék pereg,
 S múmia-gyolcs fed föl rég-holt kebelt.
 
 Mondták, hogy szívemet kövessem én,
 De szív és ész egyképp gyámoltalan;
 Mondták, kövessem érverésemet,
 S ha szaporább, szedje lábát a tett,
 Míg rét s tető egy síkba nem kerül,
 Csak hátam lássa az idő, e lomha úr,
 Kinek szakállát számum lengeti.
 
 Hallgattam sok beszédes évet,
 Láthatna most már változást sok év.
 Labdám, mit földobtam a parkban,
 Nem hullt a földre még.

 
 Kálnoky László fordítása

Jacques Belmans
Kikötő

Ott lebeg kimért nézésünkben egy
kivándorolt gyerekkor maradéka.
Mindent feledünk kivéve e várost
mely mindörökre ott van sebeinkben.

Végső merevség: csönd vigíliája.
Zaklat minket a hökkentő teremtés
de kihaltak a rakpartok s a dokkok
vasárnapjaink esős csődje mélyén.

A történelem azon meg nem indul
ha szórakozott szárnnyal elvonulnak
a madarak alig lebbentve föl
a földig égett szerelmek porát.

Források háborúja: az egyensúly
győz zordon fényében a fölziháló
aratásoknak amelyek regéink
rendetlenségében véreznek el.

Tímár György fordítása

 

Alfred Jarry
A király fürdője

Ezüst-szegélyesen címer-zöld parlagon,
Folyékony sárkány a Visztula bodor habja.
Im a lengyel király, hajdanán aragon,
Fürödni tér belé, fél-csupasz döher mafla.

A pair-ek, egy tucat: áll köztük ragyogón.
Háját a léptei, s a földet a nagy szufla
reszkettetik; minden léptére patagon
Lábujja papucsot homorít a homokba.

Pocakja fedi el, mint érem: a király
Így lépdel. Ülepe merő dicső dagály.
A vulgáris gatya nem elegendő rája:

Ábrázolódik ott aranyos-gazdagon
Hátul egy rézbőrű, amint vágtat csatába
Roppant lovon, elől meg az Eiffel-torony.

Weöres Sándor fordítása

René Char
Az őrszem tanácsa

Gyümölcs aki késből pattansz,
Szépség melynek zamata visszhang,
Harapófogó pofáju hajnal,
Szétválasztásra ítélt szeretők,
Asszony aki kötényt hordasz,
Falat kaparó köröm,
Szökjetek meg! Szökjetek meg!

A magány hóhérai

A lépés eltávolodott
a menő te vagy

A Követés óralapján
Az Inga löki gránitreflexü terhét.

Weöres Sándor fordításai

 

Maurice Fombeure
Előszeretet

Egy szívembe hatolt nyilat hordozgatok,
Hegyét bronzból, csontból, ábrándból faragták.
S ha Éroszt vádolnám, aki rám bajt hozott,
Nem csendesítené kínom, sem haragját.

Szívemben egy alvó asszonyt csókolgatok,
Kit selyemből, vágyból és holdfényből szőttek,
Csak egy nőt, és véle igen boldog vagyok,
Mindennél szeretőbb, drága barátnőmet.

Szívemben egy széles falut birtokolok,
Mely egy folyó fénylő kanyarjában lapul,
Hol az erdő alján jönnek az aratók,
És az ősz évente aranylángokra gyúl.

Szívemben egy rejtett halált takargatok,
Mely óv, nyomomban jár, s jobbá tesz mint voltam,
- Ó csend vagy bosszúság? - aki eltakarod
Nőm képét, szerelmem s lábnyomom a hóban.

Tóth István fordítása

Max-Pol Fouchet
A szerelem határai

Elég egyetlen csók
Hogy szerelmet tanulj
És elég egy lehunyt szem
Hogy megismerd az éjt

Elég egy szál halott
Hogy megérezd titokban
A feledés rugózatát
Az emlékezés csapdáját

Elég az ázott homok
Hogy örökre felfedezd
A tenger igyekvését
Hogy nyomod eltörölje.

Tóth István fordítása

 


 

Louis Guillaume
Fekete mint a tenger

Mindazt mit nem mondhatok el,
annyi kőfal vesz körül,
mindazt mi titkon összegyűl
körülöttünk az éjszakában:
meghallod, de csak akkor,
ha már belőlem semmi sem marad,
csak képem, zárt szempilláid alatt.
Most még nem mondhatom el, mert szavaim
darabjait visszadobálod az árnyak ölébe,
annyira vágyod ezt a szerelmet,
mely fekete mint a tenger,
hol kialusznak a csillagok
s hol szétfoszlik a fénybarázda,
mely arcodon ragyog.
Mindazt miről hallgattunk eddig,
de ami némán is kiáltott,
mindazt mit nem mondhattam el neked,
a túlsó parton végre megtudod,
midőn fekszünk hang nélkül, szám a szádon,
s ránk az öröklét fénye csurog.

Képes Géza fordítása

Pierre Emmanuel
Költészettan

Ezer s ezer lágy homokév
Az új pirkadat ilyen ősi
Papirtekercsek özönét
Őrzöm ezek agyam redői

Az első reggel dideregve
Topog egy férfi ez a tél
Nézi tovaröppen a gerle
S körötte a kert elalél

Minden áldott nap ujra írlak
Te képek vesztett édene
És ronggyá szaggatlak papírlap
Álmod tinta szennyezte be

S a fal mögött száll - por-e porzó -
Szavam pusztába hajított szó

Rába György fordítása
 

 

Lassi Nummi
Így hát én, akit

Így hát
én, akit
lidércnyomás
szorongat,
elfordítom szemem
az ablakról,
ahol
eláraszt a
beözönlő táj.
Gátakat nem vethetek
neki, de
elfordíthatom szemem:
a szobában csupán
különálló
tárgyak vannak,
ott állnak mind,
ahogy leraktam őket.
Kint az alattomos
táj, ahol
eső mozgat meg
mindent. Kitérhettem vagy elfordulhattam.
Elfutni, gátat vetni nem tudtam
neki.

Fábián László fordítása

Marin Sorescu
Szeszély

Minden este
összeszedek a szomszédból
minden rendelkezésre álló széket
és verseket olvasok nekik.
A székek nagyon fogékonyak
a versre,
csak érteni kell az elhelyezésükhöz.
Éppen ezért
izgalomba jövök
s néhány órahosszat
mesélem nekik,
hogy milyen szépen halt meg a lelkem
napközben.

Találkozásaink
rendszerint keresetlenek,
nincs bennük fölösleges
lelkesedés.
Mindenesetre ez
azt jelenti, hogy mindannyian
megtettük kötelességünket,
és nyugodt lélekkel
tovább mehetünk.

Kányádi Sándor fordítása

Richard Wilbur
L'Etoile

A hajszolt zene fölragadja táncát
S elrántja tőle, a fénybe, vakon,
Vak a táncosnő is: kapna utána,
Lábujjhegyről, a deszkaszínpadon.

Harsányabb fényt is hiába keres:
A zene máris sápad, édesül;
Árnyjátékként egy balettmesteres
Láb sötétlik arabeszkje mögül.

Elperdül hát, fémes termeken át;
Ős-asszony várja, megoldja feszes
Kis formáját, s arca asítozás
Nyomán a hús apró dzsungele lesz.

Tandori Dezső fordítása
 

André Salmon
Ablaküveg

A ház teraszáról a házat látni és a
falak mintha freskókként feszülnének
a tenger három emeletén
Repíts minket hajó pincétől a padlásig
Egy alig-nyílt tulipán tömör mint a boldogság
a könyv fehérségét még jobban kiemeli
Semmi más kézműipar ez a durva korsó
elég minden életszükségletünket betölteni
Semmi más kézműipar
Soha semmi más
És mind egyforma
S e ritka e legritkább rajz összefogott békéje
az Eukleidész Tanár Úr hű képmása
A számokkal való foglalkozás minden
művészet elseje.

Somlyó György fordítása

Thomas Hardy
A kerti szék

Régi zöldje kékre kopott,
négy lába ing, recseg-ropog,
nem bírja tovább, összedűl,
nem bírja tovább, összedűl.

Éjjel mikor fekete a
pipacs, jön az árnyak hada,
elüldögélnek rajta mind,
elüldögélnek rajta mind.

Őket még kibírja a szék,
nem árt nekik se tűz, se jég,
könnyűek mint a levegő,
könnyűek mint a levegő.

Szabó Lőrinc fordítása

Theodor Storm
A vég kezdete

Egy pont csak, alig fájdalom,
csak egy érzés, múló, homályos;
és mégis folyton közbeszól,
és mégis mindig akadályoz.

Panaszkodnál, s nem sikerül,
nincs rá szavad elmagyarázni.
"Semmi!" nyugtatod meg magad,
s hiába, nem tudod lerázni.

Oly furcsa, oly más a világ;
hited lassan mind tovaszárnyal;
s végül, végül rájössz, hogy a
halál lőtt szíven a nyilával.

Szabó Lőrinc fordítása

Vitorino Nemésio
Sziklaszál

Az álmom égbe szökő sziklaszál
(képzelt kőbe botlik a vaksi élet)
bár teremne igazság, mint az ár
teremt s táplál kagylót s öbölvidéket!

Mi a lét? Halál-íz, légben szitál.
Levél a vérfa vagy csak csont merőben?
Füstjáték a legtöbb, mi telt belőlem
az életben, számonkérés ha vár.

Egy más síkon leszünk a létnek árnya,
ahogy kelet a nyugatnak fonákja
s a vízcsepp túlvilága nem-esős ég.

Szeretet old föl ellentéteket:
itt-létünk végzetszerű, jóllehet,
de a másvilág már csak lehetőség.

Majtényi Zoltán fordítása

 

Miguel Torga
Dies Irae

Dal kéne de dalra senki se kél már.
Sírni kéne, de nem sír soha senki.
Egy kísértet, a félsz jár,
s kezdi kezét korunk fölé emelni.

Kiáltás kéne, senki se kiáltja.
Futni kéne, de nem fut senki többet.
Egy kísértet a mára
korlátozza egész jövő időnket.

Halni kéne, nem hal meg senki, senki.
Ölni kéne, nincs módja az ölésnek.
Egy kísértet belengi
a sok zendülést, melyért forr a lélek.

Ó, átkozott korunk, kínlódva élünk,
cizellált kriptasor-rács
közt lessük a létet - nincs benne részünk!
s a sok pangó szorongást.

Majtényi Zoltán fordítása

Edna St. Vincent Millay
Hol csókolt ajkam...

Hol csókolt ajkam, mért, és mennyi ajkat,
már nem tudom, s hogy fejem alá hányan
fektették karjukat az éjszakában;
de most, mikor eső kopog az ablak

üvegjén és kísértet bámul énrám:
csendes bánat kezd mozdulni szívemben
a fiúkért, kik éjfélkor pihegve
nem fordítják szép mellüket felém már.

A téli fa nem érti, ágbogáról
a madarak hogyan s mért tűntek el,
de érzi, hogy magányosabb, mint máskor;

így én sem tudom, mint jött s tűnt szerelmem,
csak azt tudom: a nyár énekelt bennem
néhány napig, de már nem énekel.

Faludy György fordítása

 

Georg Trakl
Suttogás a délutánba

Őszi halk napfény szivárog,
szilvákat dobálnak fáink,
kék szobákban nagy sokáig
tartanak a délutánok.

Érces hangok haldoklása,
a fehér ló összeroskad,
mit barna lányok dalolnak,
elveszik a lombhullásban.

Isten színein tűnődöm,
a téboly lágy szárnya lebben,
árnyék fordul a völgyekben,
pusztulás a dombtetőkön.

Esti csendben újbort isznak,
bús gitárok szemeregnek,
benn az enyhe lámpa mellett
járkálunk mint álmainkban.

Faludy György fordítása

Albin Zollinger
Az élet háza

Szemközt mindig: a halál;
Örök jelenidei.
Aki éjten-hajnalban kiáll
Háza elé, érezheti: őt figyeli.

Örök-ugyanaz, ő dől neki
Az ajtófélfának, mindet
Támasztja az éjben, mely bővíti
Terét, hogy vezetne minket.

De mi rettegjük ama tartományt,
A csarnokokét, hol a fény vár;
Futunk a kezétől ellen-irányt,
Szívünk szivesebben tréfál.

Titkon valaki elimbolyog
Az asztaltól, nem várt csendben.
Gyors halálsötétség konok
Indát vet: boltív lenn, fenn.

Tandori Dezső fordítása

 


 

Tadeusz Nowak
Nyírfazsoltár

Szájoncsókolt fehér nyírfa
szemen csókolt édesanyám
hozzák álmod fűre írva
szénaharang ring a kaszán

Kivirágzik az a hajnal
és kalászt hány az a reggel
mely napestig hírrel nyargal
s maholnap rozsot keresztel

Édesanyám nyírfa mellett
anyám jobbján nyírfa halljad
lánykáidról síma selymet
ferdeszemű kölyök szaggat

Tejfogait ínyig vájja
csengő mellbe álmot hántol
megrázkodik valahára
ez a sztyepptől buzogánytól

Jogartól krímtől kereszttől
lódögöktől embermáglyák
füstjén hízott fellegektől
halálosan beteg ország

Csordás Gábor fordítása

Lope De Vega
Szökni, maradni

Szökni, maradni, maradozva menni,
s a távozóban nem övé a lélek;
édes dalát hallgatni egy szirénnek,
s az árbócfához odakötve lenni,

tornyunkat a futó homokra tenni,
elfogyni, ahogy a gyertyák elégnek,
égből hullt démon, akit hajt a végzet,
soha megbánni, soha megpihenni,

kölcsön türelmet puszta hitre kérni,
némult magányok közt beszélni bátran,
öröknek vélni, mit elfúj a holnap,

igazságok helyett gyanúkban élni:
ezt nevezik hiánynak a világban,
lélekben lángnak, életben pokolnak.

Vas István fordítása

Wole Soyinka
Hamlet

Lefojtott kétely bénította még
a gyötrő elhatározást. A szenvedélyt
félsz járta át: elvétheti; forró agya
hőkölt, tán mégsem oly nagy az állam baja;

földjét szellemek csócsálták; korláton lóg, és
merő absztrakció a karzat; boncolókés
alá veszi "egy félkegyelmű meséjét". S készül
szenvtelen, hogy vétke passiójátékká egészül.

Az igazság sírt. Az ész körhintája járni
vétségre járt, a kötelesség ellenpontosan,
mígnem árulás rótta az ős-anyag testét
s metafizika lódítja meg az eszmét:
só a sebre, "a kardhegy is mérgezve van" -
hogy edzett légy, kételkedő királyfi.

Gergely Ágnes fordítása
 

Horst Bienek
Kerti ünnepély

Késő éjszaka
ha a gyertyák
tövig égtek a lampionokban
ha a felaggatott arcok
sötétségbe tűnnek
a zenészeket elvitte már a busz
a pincérek leszedik az asztalt
és az üres szavak hüvelyét összesöprik
ha kihunynak az utolsó grilltüzek is
Dőlnek némán kivágott
fái a parknak
a hátramaradók
poharába árnyék ömlik
Iszunk belőle
nevetés buggyan bennünk
megyünk pár lépésnyit
táncolunk
Ámultan néznek néznek ránk az élők

Asztalos József fordítása

Vladimir Nabokov
Mit vétettem

Mit vétettem, hogy gonosznak gyalázzon
és csábítónak - miféle hibát,
csak hogy kolduslánykámról álmodozzon
a vádoló világ.

Az emberek, jaj, tudom, tőlem félnek,
a mágiáért máglya gyúl hamar,
s művészetem smargdüvegnyi méreg,
ki beléiszik - belehal.

De földerít, hogy e szakaszt lezárva
- hiába minden korrektori kor -
egykor majd egy orosz ágacska árnya
márványkezemre ráhajol.

Veress Miklós fordítása

 

 

Jacques Réda
Az élők

Azok közülünk, kik örök dolgokra vágynak,
szintén elmúlnak itt, emlékezetükbe idézve
egy vidéki konyhát karácsony idején,
a meleg tej illatát és a gyermekek kiáltozásait,
akik apró gyertyák fényében üldögélnek.
Az idők csúcsait keresik ők, a veszélyes
lejtőket, de éjszaka visszatérnek a házba,
amelyet eladtak, levelekkel teli fiókjaival együtt,
ahol elmosódnak a homályos boldogság
nyomai. Mert ők is elmúlnak itt,
ismerve jól a könnyek ízeit, és a testek
melegét, amelyeket nem ölelnek többé,
mint mindazok, akik búcsú nélkül utaztak el,
élvén e tiszavirág életű fényben, amely
ott remeg homlokainkon, két súlyos
árny között.
Két súlyos árny között.

Szegzárdy-Csengery József fordítása

 

Tony Harrison
Csattanó

Forradalom, ugyan! Északi srácnak,
aki az iskolából kikopott,
a box maradt, ha feltörni kívánt, vagy
a színpad, vagy megnyerni a totót.

Vézna voltál, félszeg, nem volt szerencséd,
de vettél egy használt ukulelét
- egy vasad sem maradt, és összesen két
húrt használtál csak, az A-t meg a G-t!

Ha George Formby játszott, ezért zokogtam.
Mennyit töprengtem rajta, mire jó a
plektron, amit őrozgettél titokban,
jól eldugva, a kondomos fiókba.

Aznap, hogy a hamvasztásod lekéstem,
láttam egy öregembert, gitárral a kezében.
Előtte sapka. Öklömet a pénzem
köré zártam, fiad, s másfele néztem.

Rakovszky Zsuzsa fordítása

Peter Maiwald
Ahogy megy

Jól megy nekünk.
Jóllakhatunk.
Nem sérülünk.
Ép homlokunk.
S nem verik be
itt a fejünk.
Jól megy nekünk.

Így megy sorunk.
Finomodás kell.
Nagyvárosok
terén kis ember.
És nyársra nyersen
már nem jutunk.
Így megy sorunk.

Megy, és cuki.
Szabad sorunk.
Bár véget ér,
világ vagyunk.
S ki-ki magát
szeretgeti.
Megy, és cuki.

Tandori Dezső fordítása

Anna Ahmatova
Ezek gyengéd szemekbe néznek

Ezek gyengéd szemekbe néznek,
mások isznak hajnalig féktelen.
Velem meg egész éjszaka beszélget
nyughatatlan lelkiismeretem.

Mondom neki: "Súlyos terhedet hordva
járok, magad tudod, hány éve már."
De számára nincsen idő, sem óra,
neki a földön nincs tér, nincs határ.

S megint fekete farsangvégi este,
baljós park, lovak, lassú kocogás,
s az égmagasból leront rám repesve
boldog és vidám szélviháncolás.

Nyugalmasan, kettős szarvval felettem
a tanú... Arra, arra vágyom én,
ősi kanyargós útra vezess engem,
hol hattyúk úsznak holt vizek színén.

Rab Zsuzsa fordítása

 

 

Alphonse de Lamartine
A szülőház ablaka


Ablakából az ősi laknak
lugasra láthattunk ki rég,
minden madarat odacsaltak
az aranyfürtös venyigék.

Anyám kezünk ügyébe húzta
a mézes-kincsű gallyakat,
megdézsmáltuk - s utána újra
dézsmálhatták a madarak.

Nincs már madár, anyám halott, a
lugas is elsárgult nagyon,
magányos a gyomverte porta -
rágondolok s megsiratom.

Szőlőskertek látványa engem
ma is bölcsőhelyemre visz,
emléke átdereng a lelken
és rávetül síromra is.

Baranyi Ferenc fordítása
 

Théophile de Viau
Óda

Előttem sötét varjú károg,
szemembe árnyék ujja vág,
két menyét s két róka fut át
az ösvényen, amelyen járok;
lovamnak lába megbotol,
szolgám elméje megbomol,
hallom, a felhők hogy dörögnek,
egy lélek csak előmbe áll,
ahonnan Kháron kiabál
és látom a közepét a földnek.

Patak fut forrása felé fel,
lépked egy tornyon egy ökör,
itt a sziklából vér ömöl,
ott áspis bagzik a medvével,
egy régi vár csúcsán emitt
sas és kígyó verekedik,
a nap egyszerre elsötétül,
látom, a hold is hullni készül,
s ez a fa arrébb megy serényen.

Illyés Gyula fordítása

Jacques Grévin
Mi az élet?

Mi az élet? Szabad porond ez a világ,
hol aki szerepét szép ügyeskedve játssza,
szenvedélye szerint arcát cserélve-váltva,
mindig sikert arat s ínséget sose lát.

Ki tudva, mi a mód, jól leplezi magát,
s most apródként fut egy király szolgálatára,
majd kész, ha adni kell a bölcset, a tanácsra,
az napról napra mind magasabb polcra hág.

így gyakran látni a színpadon száz alakban
bárót, grófot, királyt ugrálni lankadatlan;
majd egy perc: máris új ripacsnak öltözött,

s a hontalan, aki nem volt biztos felőle,
meddig élhet, ma egy királyfi nevelője,
miután egy kicsit pihent a szín mögött.

Rónay György fordítása

Gabriele de Coignard
Ó, Éjszaka

Ó, éjszaka, vess le sötét köpenyt,
Költsd, riadjon a hajnal kegyes tűzzel,
Ki most emészt, a gondot távol űzd el,
És a tusát, ki dúl elmémbe bent.

A szép, kegyes világ már megjelent,
Mindenfelé a nap ezer díszt tűzdel,
Fekszem nyitott, ma még le sem hunyt szemmel
Amelytől ím, most ázik fekhelyem.

Ó, éjszaka, árnyas, álmos, nyugalmas,
Szorgos lelkem könnyére odahallgass,
Te kebledbe rejtem gyötrelmemet:

Nem akarom, hogy a világ megtudja,
Kérlek, azért meg sem pihenve, futva
Vidd Uramhoz, s lába elé letedd.

Lackfi János fordítása

Nicolas Guillén
Ének

Szívemben ön rügyet fakaszt,
mosolyogva bennem ragyog,
mintha tavaszt hozna, csak azt!
(Én meghalok.)

És nincs ennél szebb öröm,
április minden virágját
ingemre hintette ön.

Hogy ez volnék, ki mondta azt,
mindíg mosoly, sírás sosem,
mintha tavasz lennék, csak az?
(Én nem hiszem.)

Ön viszont a mosolyát,
lugasának szép rózsáját
ajándékul nyújtja át!

Szívemben ön rügyet fakaszt,
mosolyogva bennem ragyog,
mintha tavaszt hozna, csak azt!
(Én meghalok.)

Simor András fordítása

Ugo Reale
Visszatérés

Az alakzatodhoz hozzászokott szem
pillanat alatt fölszippantja
a messzeség kellemes meglepetéseit.

Most visszatér, hogy győzedelmeskedjék
agyoncsépelt arculatod képmása,
és tüstént ellenállhatatlan elfog
a sóvárgás, hogy viszontlássalak,
bármilyen vagy is, barbárságok
korszakának örjöngéseitől
földúlt város.

Íme, hadd írjam le, vége
fegyverszünetem napjainak:
visszatérek, hogy szeresselek gyűlölettel
a téged ellenséggé és áldozattá tévő
mindennapos ostrom örvényei közt,
eltorzult szertartású templomom,
bemocskolt menedékem.

Majtényi Zoltán fordítása

Philip Sidney
69. szonett

Öröm, ki nem fejezhet durva szóm!
Üdv, nálam nemesebbet illető!
Irigység, szúrd ki szemed: nézhető,
Mily gyönyör-tenger ragad lángolón!

Láttad álarcom mögött bánatom,
De most, barátom, hadd tárjam elő:
Rólam elmúlt a koldus tél-idő,
Feldereng rügy-sarjasztó tavaszom.

Mert Stella, szókkal, bennük hit s erény,
Szivében nékem uralmat adott,
Én, én, elmondhatom, hogy ő enyém.

Bár tartózkodón ajándékozott:
Csak tisztességé a gyönyör-hon és
Nem koronázás: egyesség-kötés.

Weöres Sándor fordítása

Karel Jonckheere
Dilemma

Szókból az eszmét nem dalolhatom ki
nem festhetem míg a szó megvakul
a dolgok lényegébe visszabújni
ahol tűnődve felnőttkort tanul.

Mégis: zenét! Egy dalt elűzni annyi
mint anyát visszafogni gonoszul
hogy ne tudja gyermekét simogatni;
szemet kivájni mielőtt kigyul.

Nem vagyunk varázslók vagy alkimisták
hát rengést képet mit ismer szivünk
való csodává nem vegyíthetünk.

A csodát szép fortélyok elriasztják.
Sajnos csak csöndben rejlik tiszta szó
hang s szín nélkül magához tartozó.

Weöres Sándor fordítása

Verseket írsz, vagy rövidebb hosszabb lélegzetű történetekkel, novellákkal örvendezteted meg ismerőseidet? Szívesen osztanád meg írásaidat, gondolataid másokkal is? Nyitva áll előtted a lehetőség kapuja! Nem kell mást tenned, csupán írásaidat elküldeni az  
www.maskepplatok.hu szerkesztőinek.

Vissza

copyright © László Zoltán 2004 - 2014
e-mail: Literatura.hu